برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Shirinbahari

Shirinbahari Translator📋📑
Insta:translationlearning

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

451 به تدریج متوقف کردن ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

452 شکست خورده. ناموفق
The studio planned to make a movie of the book but the deal fell through
١٣٩٩/٠١/٠٤
|

453 کی می خواد با من بجنگه ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

454 قوی
a butch woman in a baseball cap
١٣٩٩/٠١/٠٤
|

455 دوره ی نقاهت. بهبودی یافتن
recuperate
he spent eight months convalescing after the stroke
١٣٩٩/٠١/٠٤
|

456 خستگی بعد از پرواز به کشوری دیگر و به خاطر اختلاف زمان
I’m suffering from jet lag but I’ll feel better after a good night’s sleep
١٣٩٩/٠١/٠٤
|

457 جوک کوتاه ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

458 مقدار کمی نمک ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

459 مشکل جزئی. تاخیر برای مدتی کوتاه ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

460 طرحی که به زودی کامل می شود یا در حال آماده سازی است. ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

461 شوخی. سبک سری
as an attempt to introduce a note of levity, the words were a disastrous flop
١٣٩٩/٠١/٠٣
|

462 هرج و مرج. درهم بر هم
she had blamed her grogginess on a helter-skelter lifestyle
١٣٩٩/٠١/٠٣
|

463 معاشرت با افراد طبقه ی بالای جامعه
He spent the first day hobnobbing with the management
١٣٩٩/٠١/٠٣
|

464 فرسوده. پیرشده ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

465 شبه جرم. ضرر ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

466 زد و بست غیرقانونی ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

467 لکه قرمز یا صورتی رو پوست
dappled
١٣٩٩/٠١/٠٣
|

468 جن یا روح کوچک بدجنس ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

469 توجه و مراقبت بیش از اندازه از کسی
all her life she'd been cosseted by her family
١٣٩٩/٠١/٠٣
|

470 ناخوانا. غیر قابل فهم ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

471 حرکت گروهی و وحشیانه
several thousand demonstrators rampaged through the city
١٣٩٩/٠١/٠٣
|

472 اشتیاق یا احساس فراوان
a letter of fervid thanks
١٣٩٩/٠١/٠٣
|

473 پریشان. گیج
he was completely flummoxed by the question
١٣٩٩/٠١/٠٢
|

474 کار سخت و خسته کننده. مسافرت پیاده و طولانی
After a day slogging away at work, I need to relax
١٣٩٩/٠١/٠٢
|

475 بدجنسانه
a puckish sense of humor
١٣٩٩/٠١/٠٢
|

476 اتفاق افتادن. توسعه یافتن ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

477 دست به کار شدن ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

478 به خطر انداختن ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

479 سر کسی را بردن. زیاد حرف زدن ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

480 شجاع و مصمم ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

481 درست نتوانستن فکر کردن به خاطر مشکلی. به چیزی خندیدن
She’s so funny. She cracks me up.

I was beginning to think I was
cracking up!
١٣٩٩/٠١/٠٢
|

482 قانون مند و سخت گیر
He is a stickler
١٣٩٩/٠١/٠٢
|

483 طفره رفتن
I always ducked out of history lessons at school.
١٣٩٩/٠١/٠٢
|

484 فرار کردن. در رفتن. زدن به چاک
١٣٩٩/٠١/٠٢
|

485 بسیار خسته ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

486 ابراز عشق واحساسات به طرز مسخره ای ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

487 پرانرژی. خوشحال. پرانرژی
ebullience
a sense of youthful exuberance
١٣٩٩/٠١/٠٢
|

488 عذاب وجدان داشتن. تردید
I had no scruples about eavesdropping
١٣٩٩/٠١/٠٢
|

489 احمقانه. بچگانه
you're making puerile excuses
١٣٩٩/٠١/٠٢
|

490 سنگریزه ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

491 خط ناخوانا scrawl ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

492 صداقت داشتن. قانونی
certain transactions were not totally aboveboard
١٣٩٩/٠١/٠٢
|

493 خط خطی کردن
some prescriptions are a series of meaningless squiggles
١٣٩٩/٠١/٠٢
|

494 آویزان
a droopy clock
١٣٩٩/٠١/٠٢
|

495 توده ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

496 وقت رفتنه ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

497 حیله گر. متقلب. شارلاتان ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

498 پرسه زدن. گردش
He came sauntering down the road with his hands in his pockets
١٣٩٨/١٢/٢٩
|

499 بهم ریختگی
a drawer full of letters jumbled together
١٣٩٨/١٢/٢٩
|

500 دوباره محبوب شدن ١٣٩٨/١٢/٢٨
|