برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Shirinbahari

Shirinbahari Translator📋📑
Insta:translationlearning

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

451 کالای قاچاق ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

452 دوستانه. صمیمی
the conviviality of the evening
١٣٩٩/٠١/٠٥
|

453 نوشیدنی
there is no supply of potable water available
١٣٩٩/٠١/٠٥
|

454 به تدریج متوقف کردن ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

455 شکست خورده. ناموفق
The studio planned to make a movie of the book but the deal fell through
١٣٩٩/٠١/٠٤
|

456 کی می خواد با من بجنگه ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

457 قوی
a butch woman in a baseball cap
١٣٩٩/٠١/٠٤
|

458 دوره ی نقاهت. بهبودی یافتن
recuperate
he spent eight months convalescing after the stroke
١٣٩٩/٠١/٠٤
|

459 خستگی بعد از پرواز به کشوری دیگر و به خاطر اختلاف زمان
I’m suffering from jet lag but I’ll feel better after a good night’s sleep
١٣٩٩/٠١/٠٤
|

460 جوک کوتاه ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

461 مقدار کمی نمک ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

462 مشکل جزئی. تاخیر برای مدتی کوتاه ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

463 طرحی که به زودی کامل می شود یا در حال آماده سازی است. ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

464 شوخی. سبک سری
as an attempt to introduce a note of levity, the words were a disastrous flop
١٣٩٩/٠١/٠٣
|

465 هرج و مرج. درهم بر هم
she had blamed her grogginess on a helter-skelter lifestyle
١٣٩٩/٠١/٠٣
|

466 معاشرت با افراد طبقه ی بالای جامعه
He spent the first day hobnobbing with the management
١٣٩٩/٠١/٠٣
|

467 فرسوده. پیرشده ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

468 شبه جرم. ضرر ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

469 زد و بست غیرقانونی ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

470 لکه قرمز یا صورتی رو پوست
dappled
١٣٩٩/٠١/٠٣
|

471 جن یا روح کوچک بدجنس ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

472 توجه و مراقبت بیش از اندازه از کسی
all her life she'd been cosseted by her family
١٣٩٩/٠١/٠٣
|

473 ناخوانا. غیر قابل فهم ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

474 حرکت گروهی و وحشیانه
several thousand demonstrators rampaged through the city
١٣٩٩/٠١/٠٣
|

475 اشتیاق یا احساس فراوان
a letter of fervid thanks
١٣٩٩/٠١/٠٣
|

476 پریشان. گیج
he was completely flummoxed by the question
١٣٩٩/٠١/٠٢
|

477 کار سخت و خسته کننده. مسافرت پیاده و طولانی
After a day slogging away at work, I need to relax
١٣٩٩/٠١/٠٢
|

478 بدجنسانه
a puckish sense of humor
١٣٩٩/٠١/٠٢
|

479 اتفاق افتادن. توسعه یافتن ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

480 دست به کار شدن ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

481 به خطر انداختن ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

482 سر کسی را بردن. زیاد حرف زدن ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

483 شجاع و مصمم ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

484 درست نتوانستن فکر کردن به خاطر مشکلی. به چیزی خندیدن
She’s so funny. She cracks me up.

I was beginning to think I was
cracking up!
١٣٩٩/٠١/٠٢
|

485 قانون مند و سخت گیر
He is a stickler
١٣٩٩/٠١/٠٢
|

486 طفره رفتن
I always ducked out of history lessons at school.
١٣٩٩/٠١/٠٢
|

487 فرار کردن. در رفتن. زدن به چاک
١٣٩٩/٠١/٠٢
|

488 بسیار خسته ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

489 ابراز عشق واحساسات به طرز مسخره ای ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

490 پرانرژی. خوشحال. پرانرژی
ebullience
a sense of youthful exuberance
١٣٩٩/٠١/٠٢
|

491 عذاب وجدان داشتن. تردید
I had no scruples about eavesdropping
١٣٩٩/٠١/٠٢
|

492 احمقانه. بچگانه
you're making puerile excuses
١٣٩٩/٠١/٠٢
|

493 سنگریزه ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

494 خط ناخوانا scrawl ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

495 صداقت داشتن. قانونی
certain transactions were not totally aboveboard
١٣٩٩/٠١/٠٢
|

496 خط خطی کردن
some prescriptions are a series of meaningless squiggles
١٣٩٩/٠١/٠٢
|

497 آویزان
a droopy clock
١٣٩٩/٠١/٠٢
|

498 توده ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

499 وقت رفتنه ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

500 حیله گر. متقلب. شارلاتان ١٣٩٨/١٢/٢٩
|