مدال‌های دکترمحمدحسین بهاری

بازدید
١٨
امتیاز کل
١٨,٤١٩
کل مدال ها
١٧٣
طلا
١
نقره
٤٠
برنز
١٣٢
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

١