امتیاز‌های دکترمحمدحسین بهاری

بازدید
١
امتیاز کل
١٨,٢٢١
کل مدال ها
١٧٠
طلا
١
نقره
٣٩
برنز
١٣٠
١,٨٧٧
×
١٠
=
١٨,٧٧٠
٢٦٢
×
=
-٥٢٤
١
×
٢
=
٢
٢٧
×
=
-٢٧
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٨,٢٢١

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١,٨٧٥
×
١٠
=
١٨,٧٥٠
٢٦٢
×
=
-٥٢٤
١
×
٢
=
٢
٢٧
×
=
-٢٧
٠
×
-١٥
=
٠
١٨,٢٠١

جزئیات امتیاز در بپرس

٢
×
١٠
=
٢٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٠