محمدحسین بهاری

محمدحسین بهاری دکتر محمدحسین بهاری
خنیده به خطیب الشعرا

پیشه: روانشناس، حسابدار

دانش آموز و
چکامه سرا، نویسنده و پژوهشگر،
ادب پژوه
هموند ناپیوسته گروه واژه یابی فرهنگستان زبان و ادب پارسی.
و تا همیشه ی روزگار دانش آموز

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهشعر٢٠:٤٧ - ١٤٠١/٠١/١٣واژگان زیبای پارسی جایگزین شعر این هاست: نشید چامه چگامه شیر واژه ای کهن است پارسی که پس شید و سپس نشید شده است. چگامه هم امروزه چکامه و با گژدیسی چ ... گزارش
12 | 1
اثر١٧:٥٤ - ١٤٠١/٠١/٠٨درود بسیار نیک است که هم میهنان در پی پارسی گویی گرفته اند، وان گه ناسزاگویی ناپسند است. اثر را جایگزین باید با یک از واژگان پارسی: آفرینه هَنایش ژ ... گزارش
7 | 1
تلنگر١٧:٤٣ - ١٤٠١/٠١/٠٨تکانک گرفته از تکان ک بر مینای تکانِ خردگزارش
5 | 1
زاویر٠٢:٣٢ - ١٤٠١/٠١/٠٨گل کارگزارش
2 | 0
توالت١١:٢٠ - ١٤٠١/٠١/٠٥پال آبه پالآبه در پارسی باستان این بوده است در جای مستراح یا مبال در فرانسوی توالت برای آرایش رخ ب کار می رودگزارش
12 | 1
خون سیاوش١١:١٢ - ١٤٠١/٠١/٠٥انگیزه پیکارگزارش
5 | 0
حول٠١:٢٦ - ١٤٠٠/١٢/٢٩در جایی دگرگون و جایی دگر پیرامون در سده های پیشین در جای سال نیز بکار رفته است.گزارش
7 | 0
مبال١٤:٢٥ - ١٤٠٠/١٢/٢٢آب ریزگاه پیشآب ریزگزارش
7 | 0
سماق٠١:٤٩ - ١٤٠٠/١٢/٢٢سماک واژه پارسی است تازی شده و سماق گفته اند. بهتر است سماک نوشته و خوانده شودگزارش
28 | 1
بداهت٠٩:٥٠ - ١٤٠٠/١١/٢٥آنی رس پیش رسگزارش
9 | 0
بداهه٠٩:٣٠ - ١٤٠٠/١١/٢٥آنی رس هرچه بی اندیشه وتلاش پیشین به کار یا گفته آید.گزارش
5 | 0
کلاسور٠٧:١٦ - ١٤٠٠/١٠/١٠اگر واژه ای فرانسوی را جایگزین باید، چرا تازی بنویسیم. جزوه واژه ای تازی است و افزون بر این، می توان در کلاسور پرتورهای چاپ شده یا برگه های سپید و ن ... گزارش
7 | 0
طمطراق١٥:٥١ - ١٤٠٠/٠٩/١٠تم تراک درست این واژه است و آن خودنمایی کردن است با آوازخوش به بانگ بلند. تم تراک در گویش تم تراق شده و تازی آن را طمطراق نوشته است. واژه دوتایی کر ... گزارش
7 | 0
کروفر١٥:٤٤ - ١٤٠٠/٠٩/١٠جنگ و گریزگزارش
7 | 0
طوطیا١٥:٣٦ - ١٤٠٠/٠٩/١٠دوده ها که در گذشته برای زیبایی در موی مژگان چشم ها می کشیدند. در گفتار د با ت جایگزین و دوده ها توت ها و توتیا شده است. تازیان به هردوگونه توتیاء ... گزارش
18 | 0
توتیا١٥:٣٥ - ١٤٠٠/٠٩/١٠دوده ها که در گذشته برای زیبایی در موی مژگان چشم ها می کشیدند. در گفتار د با ت جایگزین و دوده ها توت ها و توتیا شده است.گزارش
12 | 0
هم نوایی١٨:٢١ - ١٤٠٠/٠٩/٠٤هم گونگی هم سنگیگزارش
7 | 0
نسبی١٢:٣٦ - ١٤٠٠/٠٩/٠٤در جای واژه نسبی که در مانای مقایسه ای به کار می رود، بهینه است واژه سنگشی بنشانیم. نیز برای مقایسه واژه سنگش. این واژگانی تازی شده و اینک سنجشی و ... گزارش
18 | 1
مقایسه١٢:٣١ - ١٤٠٠/٠٩/٠٤سنگیدن که تازی شده آن سنجیدن است.گزارش
16 | 0
دایره١٢:٠٨ - ١٤٠٠/٠٩/٠٤درود گرامیان دیدگاه اشکان گرامی پسندیده است. نیز می توان واژه بسیار زیبای پرهون را با دایره جای گزین کرد. سپاسگزارش
18 | 1
هزینه١٦:٥٤ - ١٤٠٠/٠٨/٢٧برآمد و نیز پرداخت هم می توان گفت.گزارش
7 | 0
وعده١٢:٢٤ - ١٤٠٠/٠٨/٢٢مژده را بیش می پسندیمگزارش
12 | 1
نجیب١٥:٢٩ - ١٤٠٠/٠٨/١٧آبرومند نیک نهاد بِه ریشهگزارش
14 | 0
لهیب١٣:٥٨ - ١٤٠٠/٠٨/١٧شراره افروزه فروزینه افرازه اخگر زبانهگزارش
5 | 0
شعله١٣:٥٧ - ١٤٠٠/٠٨/١٧شراره افروزه افرازه فروزینه اخگر زبانهگزارش
9 | 0
مطمئن١٠:١٠ - ١٤٠٠/٠٧/٢٩درود و مهر سخن اشکان گرامی، پسندیده و درست است. هرچند افزودن و کاستن واژه در آبادیس و هرواژه نامه، شدنی است، در بین مردمان بسیار دشوار. و این کوششی ... گزارش
12 | 0
کادر١٨:٥٣ - ١٤٠٠/٠٧/٢٧پیرامونی چارچوب گرداگردگزارش
7 | 0
متضاد١١:١٣ - ١٤٠٠/٠٧/٢٧پادسانگزارش
5 | 1
فهرست١٦:٢٢ - ١٤٠٠/٠٧/٢٥درود این واژه پارسی پهلوی و پهرست بوده است که در گویش تازی شده پ با ف واگشته است گونه ی پردوس یا سپارش که به واژگان فردوس و سفارش واگشته است.گزارش
16 | 1
تسلیت١١:٣٧ - ١٤٠٠/٠٧/٢٥ره انده برگرفته از رهاندن از اندوه. این واژه را به فرهنگستان زبان و ادب پارسی پیشنهاد کرده ایم شوربختانه واژگان تازی را بیشتر می پسندندگزارش
18 | 1
خالص١٦:١٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩بی آمیخت سارا برگزیده ساف ( که واژه ایست پارسی به زبان تازی رفته و صاف شده است. درود بر گمانیم که واژه بی آمیغ که بر چم خالص و در آرش سارا ست، می ... گزارش
12 | 0
نکته١٨:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤درود نخست یادآوری و پوزش گردانندگان فرهنگ ارزشمند آبادیس را، چرا که در آغاز ِ مانندسازیِ واژه ی نکته ( همین نوشتار ) این واژه تازی ( اربی ) را پارسی ... گزارش
51 | 1
مغفول مانده١٦:٠٧ - ١٤٠٠/٠٤/١٢نادیده انگار. آن که یا آن چه که هست، و بی نگه ورزی نیست انگار شود. نشان، که به آن دیدآوری نشود.گزارش
14 | 0
بنیان گذار٢٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣بنیان واژه ای تازی است و نیک است در واژه ی آمیخته شده بنیان گذار واژه های پارسی : پی پایه ریشه بنلاد . . . جایگزین شود. بهترین جایگزین برای بنیان گ ... گزارش
12 | 0
سالم١٢:١٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣برای مردمان و جانداران تندرست و برای دارایی ها به داشته را ب کار ببریمگزارش
14 | 1
ذخیره٠٤:٤٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣ستنگ و ستنج که تازی شده همان ستنگ است. انبارش یا هنبارش. نیک است برای هرچیز گیتایی انبارش ب کار آید و برای هرچه انگاری و هست نماست، ستنگ ( مانند ... گزارش
16 | 0
مجبور١٣:٤٨ - ١٤٠٠/٠٣/٣١واژه مجبور تازی است و نیک است در جای آن واژگان پارسی: ناچار بایسته زورکار ناگزیر وادار بی چاره . . . ب کار گرفته شود.گزارش
28 | 1
کثیف١٣:٣٥ - ١٤٠٠/٠٣/٣١درود نیک است بدانیم این واژه تازی یا همان اَربی است که تازیان بر پنداره هایی بسیار ب کار می برند مگر آن چه ایرانیان امروز. بهی ست این واژه در دو بخش ... گزارش
32 | 1
پژوین١٣:١٤ - ١٤٠٠/٠٣/٣١پژآگین فژاک یا فژاگ یا پژاگگزارش
9 | 0
اجبار١٢:٤٥ - ١٤٠٠/٠٣/٣١واژه اجبار تازی است و نیک است در جای آن واژگان پارسی: ناچاری بایستگی زورکاری ناگزیری واداری بی چارگی . . . به کار گرفته شود.گزارش
14 | 0
بتابی٠٥:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩بتابی با نام دیگر دارابی میوه بومی آسیای جنوب شرقی و از گیاهان گلدار دولپه ای های نو در راسته افراسانان در تیره مرکبات و بزرگ ترین میوه در مرکبات است ... گزارش
12 | 1
مستاصل٢٣:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/٠٧پریشان بی چاره تهی دست ناتوان ناچار درمانده این ها واژگانی هستند که در جای واژه تازی ترکیبی ( مستأصل ) به فراخور چکونگی هرکس می توان به کار برد. پا ... گزارش
14 | 0
ظلمت١٨:٠٣ - ١٤٠٠/٠١/٢٧سیاهی تیرگی گرفتگی گم راهیگزارش
16 | 1
چوخ١٥:٢٥ - ١٤٠٠/٠١/٠٣چوخ واژه ای پارسی است بر چم گروه و دسته. معرب شده و جوق و نیز جوخ نوشته اند باز هم بر همان چم. جوق مرغان از برون گرد قفس خوش همی خوانند ز آزادی ق ... گزارش
48 | 3
عقوبت١٦:٥٢ - ١٣٩٩/١١/١٨پاتیراس در پهلوی و پات اپره پات اپره به پاداپره و سپس پادافره دگرگون شده است. پی آمد و پرجام ( فرجام ) که هم میهنان پیشنهاد داده اند بسیار نیکوست.گزارش
23 | 1
مجازات١٦:٤٨ - ١٣٩٩/١١/١٨پاتیراس و پات اپره پات اپره به پاداپره و سپس پادافره دگرگون شده است. فادافره نیز دیده شده است. پسندیده تر پاداپره است.گزارش
23 | 1
لقب٠٢:٠٣ - ١٣٩٩/١١/١٧پاژنام که از پیش بوده و بسیار زیباست. هم چنین واژه تازی ملقب را باید گفت: پاژنام دارگزارش
28 | 0
افراط١٥:٥١ - ١٣٩٩/١١/١٥افراخ گری گزاف جوییگزارش
25 | 1
نماز٠٨:٢٨ - ١٣٩٩/١١/١٥نماژ یا نماز برابر است با گفتن نیاز در جای جای شهنامه بزرگ بر این چم به کار آمده است: بیامد خرامان و بردش نماز به بر در گرفتش زمانی دراز با همین چ ... گزارش
41 | 1
فی البداهه٢١:٠٦ - ١٣٩٩/١١/٠٦آنی رس هم آرِش و جایگزین پارسی خوبی استگزارش
34 | 1