برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمدحسین بهاری

محمدحسین بهاری محمدحسین بهاری
خنیده به خطیب و عارف

پیشه: روانشناس، حسابدار

چکامه‌سرا و شعرآور، نویسنده و پژوهشگر

حافظ‌پژوه، سعدی‌پژوه، شهنامه‌پژوه، واژه‌پژوه، زبان و تاریخ‌پژوه
عضو ناپیوسته گروه واژه‌یابی فرهنگستان زبان و ادب پارسی.
و تا همیشه‌ی روزگار دانش‌آموز

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 هرچند رسن واژه‌ای پارسی است،آن‌گه
چون تازیان آن‌را گرفته، به کار بسته و به افزونه ارسان میگویند، پیشنهاد برتر برای پارسی‌گویان واژه زییای

پ ...
١٣٩٩/٠٣/١١
|

52 نیاسرا

نیاجای
١٣٩٩/٠٣/٠٧
|

53 طبیعت ١٣٩٩/٠٣/٠٧
|

54 نیمور
از آنجا که ریشه واژه کیر در هر دو زبان پارسی و کاپادوسیه‌ای رومی (یونانی) یافت می‌شود، واژه نیمور پیشنهادی بهتر برای پارسی‌گویان است.
١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

55 خودخواست،
خوددان
١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

56 آوندآب

که با نگارش
آونداب
زیباتر هم می‌شود.
١٣٩٩/٠٣/٠١
|

57 رینش ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

58 نیاهشته ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

59 پس‌آوند ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

60 گردنگیر ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

61 گردآورنده
از افروزه‌های ایزد است.

چنان‌که ملای رومی در دفترسوم مثنوی می‌گوید:
تا ببینی جامعی‌ام را تمام
تا نلرزی وقت مردن ز اهتمام
١٣٩٩/٠٢/١٥
|

62 ویراُفت
از دو واژه
�ویر �= حافظه
افت = کم شدن
١٣٩٩/٠٢/١٣
|

63 گژرو ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

64 اندیش‌مندان ١٣٩٩/٠٢/١١
|

65 رونما
یا
رخ‌نما
١٣٩٩/٠١/٢٦
|

66 فرآلا میتواند باشد، واژه‌ای نو از آمیختن فره بر آرِش نمونه و آلا بر آرِش هدیه
دوستانی که جایزه را پیشنهاد داده‌اید آیا واژه‌ای بیگانه را با واژه‌ا ...
١٣٩٩/٠١/٢٣
|

67 آگه ساز ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

68 بیهوده انگاری، بیهوده گویی، بیهوده پسندی ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

69 رخ نما
روی نمود
چهره نما
١٣٩٩/٠١/٢٢
|

70 هم‌بست ١٣٩٩/٠١/٢١
|

71 دل‌ورس ١٣٩٩/٠١/٢١
|

72 کیاناد ١٣٩٩/٠١/١٩
|

73 ناهماهنگ ١٣٩٩/٠١/١٨
|

74 سالار خامه ١٣٩٨/١٢/١٤
|