نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٥
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٥