نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٥
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٥
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٩٧
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٦٩
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٢٧٨
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

١٩٦
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١