امتیاز‌های بهادر

بازدید
١٤
امتیاز کل
٥١,٣٥٥
کل مدال ها
٦٥٥
طلا
١٠
نقره
١٦٧
برنز
٤٧٨
٥,٣٠٧
×
١٠
=
٥٣,٠٧٠
٨٥٠
×
=
-١,٧٠٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
١
×
-١٥
=
-١٥
٥١,٣٥٥

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٥,٣٠٧
×
١٠
=
٥٣,٠٧٠
٨٥٠
×
=
-١,٧٠٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
١
×
-١٥
=
-١٥
٥١,٣٥٥

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠