برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

بهادر

بهادر اهل و ساکن شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دندان گرد ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

2 سلف ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

3 مسئولیت ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

4 نوانیدن ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

5 کافه پیانو ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

6 همسایه ها
شب دهم
، مدارصفر درجه
، میوه ممنوعه
، زمانه
، درمسیر زاینده رود
، اشک ها و لبخندها
، روشن تر از خاموشی
، پهلوانان ن ...
١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

7 کشاننده ١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

8 ساولن ١٣٩٧/٠٤/٠١
|

9 کلسیت ١٣٩٧/٠٤/٠١
|

10 دیاپازن ١٣٩٧/٠٤/٠١
|

11 عهد قدیم ١٣٩٧/٠٤/٠١
|

12 هارتس ١٣٩٧/٠٤/٠١
|

13 نکتار ١٣٩٧/٠٤/٠١
|

14 اپتومتری ١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

15 نمل ١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

16 یونولیت ١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

17 اویس ١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

18 ارج ١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

19 ترهیب ١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

20 استیل ١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

21 دومینیکن ١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

22 آقاخانی ١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

23 خیس ١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

24 نانوسیلور ١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

25 سانتیم ١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

26 شاهبو ١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

27 قندشیر ١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

28 لوچ ١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

29 ساج ١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

30 السن ١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

31 سبز در سبز ١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

32 رشتن ١٣٩٧/٠٣/٢٥
|

33 فجر ١٣٩٧/٠٣/٢٤
|

34 قاآنی ١٣٩٧/٠٣/٢٢
|

35 نیاسر ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

36 خرده بین _ کوته بین _ خردک نگرش ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

37 چهره کافمن ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

38 جاذبه ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

39 لایکا ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

40 پر ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

41 سنت ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

42 بوداپست ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

43 اسعاد ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

44 بامداد ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

45 کجی _ خمیدگی ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

46 ورک ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

47 التفهیم ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

48 آئینه دق _ آیینه دق ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

49 ظلمت سرا ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

50 سوسیولوژی ١٣٩٧/٠٣/٢١
|