بهادر

بهادر بهادر اهل و ساکن شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهکنایه از فرد حریص١٦:٢٧ - ١٣٩٨/٠٢/١٠دندان گردگزارش
23 | 1
پشتیبان١٦:٢٠ - ١٣٩٨/٠٢/١٠سلفگزارش
30 | 1
تعهد١٦:١٥ - ١٣٩٨/٠٢/١٠مسئولیتگزارش
32 | 1
خم کردن١٥:١٩ - ١٣٩٨/٠٢/١٠نوانیدنگزارش
41 | 1
رمانی از فرهاد جعفری٢٣:٤٠ - ١٣٩٨/٠٢/٠٩کافه پیانوگزارش
16 | 0
سریالی از حسن فتحی٢٣:٣٨ - ١٣٩٨/٠٢/٠٩همسایه ها شب دهم ، مدارصفر درجه ، میوه ممنوعه ، زمانه ، درمسیر زاینده رود ، اشک ها و لبخندها ، روشن تر از خاموشی ، پهلوانان نمی میرند ، فردا دیر است ... گزارش
12 | 0
جاذب١٠:٢٥ - ١٣٩٧/٠٤/٠٢کشانندهگزارش
48 | 0
مایع ضد عفونی کننده٢٢:٣٨ - ١٣٩٧/٠٤/٠١ساولنگزارش
39 | 4
کربنات کلسیم٢٢:٣٧ - ١٣٩٧/٠٤/٠١کلسیتگزارش
23 | 1
ارتعاش ساز فیزیک٢٢:٣٣ - ١٣٩٧/٠٤/٠١دیاپازنگزارش
23 | 1
لقب تورات٢٢:٣١ - ١٣٩٧/٠٤/٠١عهد قدیمگزارش
23 | 0
رشته کوهی در المان٢٢:١١ - ١٣٩٧/٠٤/٠١هارتسگزارش
55 | 1
افشرده میوه٢٢:٠٩ - ١٣٩٧/٠٤/٠١نکتارگزارش
16 | 1
بینا سنجی٢١:٢١ - ١٣٩٧/٠٣/٢٧اپتومتریگزارش
5 | 0
مورچه٢٠:٥٥ - ١٣٩٧/٠٣/٢٧نملگزارش
76 | 3
ماده ای در بسته بندی٢٠:٤٥ - ١٣٩٧/٠٣/٢٧یونولیتگزارش
25 | 1
گرگ عرب٢٠:٤٣ - ١٣٩٧/٠٣/٢٧اویسگزارش
18 | 0
رتبه١٥:٤٥ - ١٣٩٧/٠٣/٢٧ارجگزارش
21 | 1
ترساندن١٥:٣٥ - ١٣٩٧/٠٣/٢٧ترهیبگزارش
39 | 2
فرم١٥:٣٣ - ١٣٩٧/٠٣/٢٧استیلگزارش
37 | 2
همسایه هائیتی١٤:٥٤ - ١٣٩٧/٠٣/٢٧دومینیکنگزارش
23 | 1
کارگردان سریال زن بابا٢٢:٠٦ - ١٣٩٧/٠٣/٢٦آقاخانیگزارش
12 | 0
نمدار٢١:٥٩ - ١٣٩٧/٠٣/٢٦خیسگزارش
9 | 1
از فناوری های جدید٢١:٥٨ - ١٣٩٧/٠٣/٢٦نانوسیلورگزارش
12 | 1
یک صدم فرانک٢١:٥٥ - ١٣٩٧/٠٣/٢٦سانتیمگزارش
21 | 0
بوی عنبر٢١:٥٢ - ١٣٩٧/٠٣/٢٦شاهبوگزارش
28 | 0
لاکتوز٢١:٤٩ - ١٣٩٧/٠٣/٢٦قندشیرگزارش
28 | 1
حول٢١:٤٢ - ١٣٩٧/٠٣/٢٦لوچگزارش
48 | 3
درختی از خانواده شاه پسند٢١:٤٠ - ١٣٩٧/٠٣/٢٦ساجگزارش
2 | 1
فصیح١٨:٢٤ - ١٣٩٧/٠٣/٢٦السنگزارش
39 | 2
لحنی از باربد١٨:٢١ - ١٣٩٧/٠٣/٢٦سبز در سبزگزارش
30 | 1
نخ ریسی٠٥:٠٦ - ١٣٩٧/٠٣/٢٥رشتنگزارش
23 | 0
سوره ۸۹ قران١٥:٠٦ - ١٣٩٧/٠٣/٢٤فجرگزارش
0 | 0
شاعر خالق پریشان٢٢:٣٧ - ١٣٩٧/٠٣/٢٢قاآنیگزارش
28 | 0
حومه کاشان٢٣:٥٩ - ١٣٩٧/٠٣/٢١نیاسرگزارش
7 | 1
خردنگرش٢٣:٥٧ - ١٣٩٧/٠٣/٢١خرده بین _ کوته بین _ خردک نگرشگزارش
48 | 0
تابلوی از کافمن٢٣:٤٨ - ١٣٩٧/٠٣/٢١چهره کافمنگزارش
14 | 0
گرانش٢٣:٤٥ - ١٣٩٧/٠٣/٢١جاذبهگزارش
57 | 1
اولین سگ فضانورد٢٣:٣٧ - ١٣٩٧/٠٣/٢١لایکاگزارش
23 | 0
مساوی فرانسوی٢٣:٣٥ - ١٣٩٧/٠٣/٢١پرگزارش
25 | 1
یک صدم دلار٢٣:٢٥ - ١٣٩٧/٠٣/٢١سنتگزارش
2 | 0
پایتخت مجارستان٢٣:٢٠ - ١٣٩٧/٠٣/٢١بوداپستگزارش
9 | 0
مبارکی٢٣:١٨ - ١٣٩٧/٠٣/٢١اسعادگزارش
85 | 0
غدوه٢٢:٤٨ - ١٣٩٧/٠٣/٢١بامدادگزارش
12 | 1
عوج٢٢:٤٥ - ١٣٩٧/٠٣/٢١کجی _ خمیدگیگزارش
25 | 1
علف جاروب٢٢:٤٣ - ١٣٩٧/٠٣/٢١ورکگزارش
51 | 1
کتابی از ابو ریحان بیرونی٢٢:٣٩ - ١٣٩٧/٠٣/٢١التفهیمگزارش
21 | 0
کنایه از شخص عبوس١٦:٣٣ - ١٣٩٧/٠٣/٢١آئینه دق _ آیینه دقگزارش
37 | 0
کنایه از جهان خاکی١٦:٣١ - ١٣٩٧/٠٣/٢١ظلمت سراگزارش
18 | 1
علم جامعه شناسی١٦:٢٩ - ١٣٩٧/٠٣/٢١سوسیولوژیگزارش
16 | 1