آریا بهداروند

آریا بهداروند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهجهان تیغ١٧:٢٩ - ١٣٩٧/٠٢/١٠شجرنامه ایل بزرگ بختیاروند از نسل لهراسب کیانی نواده جمشید کیانی خورشید کیانی محمد کیانی به کر کیانی*بکر. بهترین پسر* سپهسالار بختیار*بدر* بیژن * ... گزارش
16 | 0
سالی٠٢:٣٨ - ١٣٩٧/٠٢/١٠تیره سال حاجی *صالح حاجی - سالاجی* در طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند صالح پسر حاجی نواده تاج الدین امیر قنبر پسر امیر رستم خان آقاسی پ ... گزارش
5 | 1
گازرین٠٢:٢٨ - ١٣٩٧/٠٢/١٠گازر کلمه ای در زبان لری بختیاری به معنی گونه ای حشره زیبا بیشتر در مزارع و کوهستانهای زاگرس یافت می شود و به رنگ های سبز - سیاه - قهوه ایی . . گزارش
9 | 0
گگه٠٢:٢٠ - ١٣٩٧/٠٢/١٠در زبان لر بختیاری به جای کاربرد کلمه برادر از چهار کلمه ی ( گئو - برار - گگه - کاکا ) استفاده می شود برادر::گئو برادر::برار برادر ::گگه برادر::کا ... گزارش
41 | 0
عالی محمودی٠٢:٣٦ - ١٣٩٧/٠٢/٠٩تیره عالی مهمد آشتیانی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند *آتش بیگیان * ( آشتیان دوم پسر چهل امیر پسر حیات الله پس ... گزارش
5 | 1
سلیمانی٠١:٥٩ - ١٣٩٧/٠٢/٠٩تیره امیدوند معروف به سلیمانی در طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروندگزارش
9 | 1
صالح حاجی٠١:٥٧ - ١٣٩٧/٠٢/٠٩تیره صالح حاجی *سالاجی *در طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند صالح خان پسر حاجی اسفندیار حاجی اسفندیار نوه ی تاج الدین امیر قنبر پسر رست ... گزارش
7 | 0
عواص٠١:٢٠ - ١٣٩٧/٠٢/٠٩در زبان لری بختیاری نحوه بیان اسم عباس است عواص ::عباس عواصعلی::عباس علی غلومعواص::غلامعباس گزارش
2 | 0
عالی و جمالی٠١:١٩ - ١٣٩٧/٠٢/٠٨ایل عالی جماالدین *عالی جمالی * از ایل بهداروند *بختیاروند * طوایف جمال وند عالی وند کوهکن کوپن شیت برام عالی*برون عالی* تردی *یردی* چنگایی*چگنی ... گزارش
44 | 2
فرزانه٠٠:٥٣ - ١٣٩٧/٠٢/٠٨در زبان لری بختیاری با تلفظ فرزونه*فرزوونه* فر::شکوه - بلندی. برترین. دانایی زونه::زوون::زبان فرزانه ::فرزونه دانایی زبان. شکوه زبان. دانشمند کسی ک ... گزارش
175 | 5
کیارسی٠٠:٣٠ - ١٣٩٧/٠٢/٠٨یکی از طوایف کهن ایل لربختیاروند*بهداروند. بیداروند*است و سر منشا بسیاری از طوایف ایل بختیاری است قبل از دوران صفوی نام کیارسی طایفه کیارسی*کارسی* ... گزارش
41 | 2
بکتاش١٣:٣٣ - ١٣٩٧/٠٢/٠٧بکتاش::بیگ تش بیگ تش::بزرگ ترین خان ایل مقام آتش بیگی در بین خوانین ایل بختیاروند شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان او 6 بردار داشتگزارش
16 | 2
کمره١٣:٢٥ - ١٣٩٧/٠٢/٠٧نام قدیم شهر بختیاری نشین خمین کمره نام داشتگزارش
7 | 1
خاندان اسفندیاری٢٠:٥٦ - ١٣٩٧/٠٢/٠٦شجرنامه خاندان اسفندیاری از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی شاخه تیره صالح حاجی *سالاجی * خلیل خا ... گزارش
5 | 0
خاندان اسفندیاری بالاوند٢٠:٣٠ - ١٣٩٧/٠٢/٠٦شجرنامه کامل خاندان اسفندیاری *تیره صالح حاجی*طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند تیره صالح حاجی *سالاجی* در طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل ... گزارش
5 | 0
کیومرث١٦:٢٣ - ١٣٩٧/٠٢/٠٦معنی در زبان لری بختیاری گیومرد::مرد پهلوان معنی گئو در زبان لری بختیاری گیو*گئو*::برادر . پهلوان معنی گئومات در زبان لری بختیاری گئومات::ب ... گزارش
16 | 1
زیلایی١٦:١٥ - ١٣٩٧/٠٢/٠٦طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند تیره بزرگ آشتیانی وند *آتش بیگیان * خلیلی سرمنشا بسیاری از طوایف خلیلی شامل طایفه تاج الدین عبدالهی من ... گزارش
18 | 0
کیانی١٣:٤٤ - ١٣٩٧/٠٢/٠٦شجرنامه ایل لر بختیاروند از نسل خورشید خان نواده ی جمشید کیانی خورشید محمد به کر سپهسالار بختیار بیژن*بجن* شیخ محمد عالی ملکشاه محمد خورشید ابوا ... گزارش
5 | 1
ارسلانشاه١٩:٤٦ - ١٣٩٧/٠٢/٠٥شجرنامه ایل بزرگ بختیاروند 1 - سپهسالار بختیار 2 - بیژن*بجن - با جمال الدین * 3 - شیخ محمد عالی 4 - ملکشاه 5 - محمد خورشید 6 - ابوالحسن خان 7 - ... گزارش
0 | 0
قلی١٩:٠٠ - ١٣٩٧/٠٢/٠٥شجرنامه ایل منجزی بهداروند معروف به کران منجزی *کرمنجی - پسران معجزه گر * هسته اصلی ایل بزرگ لر بختیاروند سپهسالار بختیار *بدر خان* بجن*بیژن - باجم ... گزارش
9 | 2
تلورد١٨:٤٥ - ١٣٩٧/٠٢/٠٥در زبان لری بختیاری به معنی تل::کوه. تپه ورد::برد، سنگ کوه سنگیگزارش
0 | 0
طایفه احمدوند منجزی٠٥:١٧ - ١٣٩٧/٠٢/٠٣طایفه احمد وند خلیلی از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *کر منجزی * *ایل لر بختیاروند * تیره ها هادی وند - برام وند*ابراهیم* - رمضان وند ... گزارش
25 | 1
طایفه خلیلی بیگیوند٠١:١٩ - ١٣٩٧/٠٢/٠٢1 - تیره شیخ روزعلی احمدوند خلیلی * تیره نوروزاحمدعلی* 2 - تیره میرزاوند خلیلی *قاسم. علی داد. ابراهیم* 3 - تیره کران خلیلی *غریب پسر شهرون* اردش ... گزارش
23 | 0
سراج الدین٢٣:٣٨ - ١٣٩٧/٠١/٣١تیره سراج الدین وند طایفه بلیوند ایل بختیاروند گزارش
2 | 0
هارونی٢٣:١٧ - ١٣٩٧/٠١/٣١تیره سراج الدین در طایفه بلیوند خلیلی منجزی بهداروند سراج الدین پسر شاهمراد*شاهرخ *پسر آدینه خان بختیاروند بلی خان بختیاروند *بالی *پسر خلیل خان ای ... گزارش
25 | 0
بهرام سلطان٢٠:٣٨ - ١٣٩٧/٠١/٣١1 - سردار بهرام خان بختیاروند پسر احمد خان بختیاروند ایلخان پسر قاسم خان بختیاروند ایلخان پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی بخ ... گزارش
0 | 0
طایفه خیرالدین منجزی بهداروند٠٣:٣٤ - ١٣٩٧/٠١/٢٨تیره های طایفه خیرالدین وند ( طایفه سیاه منصور، خدر، خیری وند ) از طایفه بزرگ خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند * فرزندان خیرالدین ... گزارش
18 | 1
شاه قلی٠٠:٢٤ - ١٣٩٧/٠١/٢٦شجرنامه ایل لر بختیاروند 1 - بدر خان*سپهسالار بختیار* 2 - جمال الدین *بجن، بیژن * 3 - شیخ محمد عالی*شمخال* 4 - ملکشاه بختیاروند 5 - محمد خورشید ... گزارش
0 | 0
طایفه پلنگ١٧:٣٤ - ١٣٩٧/٠١/٢٥رستم خان بختیاروند پلنگ پسر سهراب خان بختیاروند رئیس ایل لر بختیاروند معروف به ( رستم کلاه چرمینه ) فرمانده جنگجویان لر بختیاروند در جنگ چالدران یک ... گزارش
18 | 0
تش مال٠٣:٤٤ - ١٣٩٧/٠١/٢٤در زبان لری بختیاری به معنی تشمال::toshmal نوازنده ***** تشمال:::tasmal ( ایلخان ) رئیس ایل ، کسی که اجاق*آتش*ایل را روشن نگه می دارد مانند تشم ... گزارش
16 | 0
منج١٦:٢٢ - ١٣٩٧/٠١/١٨معنی منج در زبان لری بختیاری کر منجزی - ::پسر معجزه گر، کر منجی منج::معجزهگزارش
2 | 0
زنبور١٩:٠٤ - ١٣٩٧/٠١/١٥اسم قنبر در زبان لری بختیاری تلفظ ) ) ( کمبر، کمبور، تمبر، تنبر، زنبر )گزارش
18 | 2
خدابیامرز١٩:٠٠ - ١٣٩٧/٠١/١٥در زبان لری بختیاری به کسی که فوت شده خدابیامرز می گویند به وصیت نامی خدابیامرز عمل کو ::به وصیت نامه مرحوم عمل کن کر خدابیامرزء ::پسر مرحوم خدابی ... گزارش
2 | 1
هارون کلا٠١:٣٤ - ١٣٩٧/٠١/١٢منطقه هارون کلا ( هارونی کلا، هارنی کلا ) منطقه ای در بخش آب ماهیک ( آب ماهی . او ماهی ( در شهر لالی در ش مسجدسلیمان خوزستان محل سکونت تیره هارونی خ ... گزارش
5 | 0
رامشیر٢١:١٦ - ١٣٩٧/٠١/٠٨رامشیر شهری بختیاری نشین نام آن از اردشیر پسر عالی پسر لیراب پسر با جمال پسر بهدار از ایل بهداروند ( بختیاروند ) لربختیاری ( اردشیر . بهمن . طیب ... گزارش
2 | 1
اروندرود٢٠:٥٤ - ١٣٩٧/٠١/٠٨نام رود اروند از نام ایل بهداروند لربختیاری گرفته شده نام رود بهمنشیر از نام دو برادر به نام اردشیر و بهمن پسران عالی پسر لیراب پسر با جمال پسر بهدا ... گزارش
5 | 1
خرمشهر٢٠:٤٦ - ١٣٩٧/٠١/٠٨شهر پیان ::نام قدیم شهر خرمشهر بود محل سکونت ایل بهداروند لربختیاری با ورود اعراب به خوزستان نام این شهر به زبان عربی بیان تلفظ شد بعد به محمره تغی ... گزارش
34 | 4
شادگان٢٠:٣٥ - ١٣٩٧/٠١/٠٨شهر دورک::نام قدیم این شهر است محل سکونت ایل دورکی لر بختیاری با ورود اعراب به خوزستان نام این شهر به زبا لری بختیاری دورق تلفظ شد بعد به فلاحیه ت ... گزارش
9 | 1
ماهشهر٢٠:٢١ - ١٣٩٧/٠١/٠٨شهر شول ماچول::چول ما شول ها، ، چلوار شول ها::منزلگاه ایل لر شول چلوار ( چل ) ::منزلگاه معنی شول در زبان لری بختیاری ::نیرومند شول پیا::مرد نیرومن ... گزارش
0 | 0
پیان١٨:٥٣ - ١٣٩٧/٠١/٠٨شهر پیان ( خرمشهر ) محل سکونت ایل بهداروند لربختیاری بود نام رود بهمنشیر از نام دو به به نام های بهمن و اردشیر پسران عالی پسر لیراب پسر با جمال پسر ... گزارش
7 | 0
دا٢٣:٣٠ - ١٣٩٧/٠١/٠٧در زبان لری بختیاری به معنی دا::مادر ، دانا، آگاه در زبان لری لرستان ::دا و دالکه در زبان لری کهگیلویه و ممسنی :: دی آپادانا ::پدر و مادر ( بزرگ و ... گزارش
25 | 1
اپادانا٢٣:٢٧ - ١٣٩٧/٠١/٠٧کاخ آپادانا در شوش و منطقه لرنشین به معنی آپادانا ::پدر و مادر ( بزرگ و کوچک ) در زبان بختیاری به مادر دا می گویند دا::دانا، آگاه ( ( آذری ها به ... گزارش
14 | 1
طایفه مازه پهن١٧:٤١ - ١٣٩٧/٠١/٠٦طایفه مازه پهن ایل منجزی بهداروند این طایفه سالها قبل همراه بسیاری از تیره های دیگر ایل منجزی بهداروند به کوههای آسماری تبعید و از آنجا به دشت ارژن ... گزارش
51 | 1
طایفه لیمونچی منجزی١٧:٣٥ - ١٣٩٧/٠١/٠٦طایفه نیم بنیچه *لیمونچی. لیموچی* ایل منجزی بهداروند 1 - عباس وند 2 - قربان وند 3 - قاسم عالی وند 4 - آشور وند ( عاشور. آشول ) 5 - محمود وند *مهمی ... گزارش
12 | 0
طایفه نیم بنیچه١٧:٣١ - ١٣٩٧/٠١/٠٦طایفه نیم بنیچه ایل منجزی بهداروند 1 - قاسم عالی وند 2 - محمودوند *مهمیدوند * 3 - قربان وند 4 - آشور وند *عاشور - آشول* 5 - عباس وند قاسم خان بختی ... گزارش
30 | 0
طایفه تاج الدین عبدالهی١٧:٢٦ - ١٣٩٧/٠١/٠٦شجرنامه طایفه تاج الدین عبدالهی ( تاجدی وند عبدالهی ) ایل منجزی بهداروند ( بهادروند * ایل بزرگ لر بختیاروند نجف خان . نوروز خان پسر ان تاج الدی ... گزارش
18 | 0
طایفه روا منجزی١٧:٢١ - ١٣٩٧/٠١/٠٦طایفه روا جهانگیری ایل منجزی بهداروند تیره های طایفه روا 1 - کرم کاظمی 2 - شریف وند 3 - گودرزی 4 - حسین وند 5 - ولی وند 6 - شامی وند ( شومی. شا ... گزارش
76 | 13
طایفه لوخرده١٧:١٥ - ١٣٩٧/٠١/٠٦طایفه لو خرده*له خیرده. له خورشید * ایل منجزی بهداروند *بهادروند * ایل بزرگ بختیاروند تیره های طایفه لو خرده :: 1 - سلاطین وند *صلاتین وند. صلوتی ... گزارش
32 | 1
ایل سوره میری٠٣:٤٩ - ١٣٩٧/٠١/٠٦کورش کبیر در شهر انشان*مسجدسلیمان *به دنیا آمد او پس از اتحاد قوم پارس و ماد نام پارسوماش را بر شهر انشان گذاشت ماش::ماد آثار تاریخی در مسجدسلیمان ... گزارش
9 | 1
مال احمدی٠٣:٣٩ - ١٣٩٧/٠١/٠٦بعد از قتل احمد خان بختیاروند جلال خان بختیاروند پسر خان مقتول و ابوالفتح خان برادر خان مقتول و علی صالح خان و محمد حسین خان بختیاروند به دربار نادر ... گزارش
9 | 1