آریا بهداروند

آریا بهداروند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهصالح حاجی٠١:٥٧ - ١٣٩٧/٠٢/٠٩تیره صالح حاجی *سالاجی *در طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند صالح خان پسر حاجی اسفندیار حاجی اسفندیار نوه ی تاج الدین امیر قنبر پسر رست ... گزارش
7 | 0
عواص٠١:٢٠ - ١٣٩٧/٠٢/٠٩در زبان لری بختیاری نحوه بیان اسم عباس است عواص ::عباس عواصعلی::عباس علی غلومعواص::غلامعباس گزارش
2 | 0
عالی و جمالی٠١:١٩ - ١٣٩٧/٠٢/٠٨ایل عالی جماالدین *عالی جمالی * از ایل بهداروند *بختیاروند * طوایف جمال وند عالی وند کوهکن کوپن شیت برام عالی*برون عالی* تردی *یردی* چنگایی*چگنی ... گزارش
46 | 2
فرزانه٠٠:٥٣ - ١٣٩٧/٠٢/٠٨در زبان لری بختیاری با تلفظ فرزونه*فرزوونه* فر::شکوه - بلندی. برترین. دانایی زونه::زوون::زبان فرزانه ::فرزونه دانایی زبان. شکوه زبان. دانشمند کسی ک ... گزارش
177 | 6
کیارسی٠٠:٣٠ - ١٣٩٧/٠٢/٠٨یکی از طوایف کهن ایل لربختیاروند*بهداروند. بیداروند*است و سر منشا بسیاری از طوایف ایل بختیاری است قبل از دوران صفوی نام کیارسی طایفه کیارسی*کارسی* ... گزارش
46 | 2
بکتاش١٣:٣٣ - ١٣٩٧/٠٢/٠٧بکتاش::بیگ تش بیگ تش::بزرگ ترین خان ایل مقام آتش بیگی در بین خوانین ایل بختیاروند شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان او 6 بردار داشتگزارش
16 | 2
کمره١٣:٢٥ - ١٣٩٧/٠٢/٠٧نام قدیم شهر بختیاری نشین خمین کمره نام داشتگزارش
7 | 1
خاندان اسفندیاری٢٠:٥٦ - ١٣٩٧/٠٢/٠٦شجرنامه خاندان اسفندیاری از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی شاخه تیره صالح حاجی *سالاجی * خلیل خا ... گزارش
7 | 0
خاندان اسفندیاری بالاوند٢٠:٣٠ - ١٣٩٧/٠٢/٠٦شجرنامه کامل خاندان اسفندیاری *تیره صالح حاجی*طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند تیره صالح حاجی *سالاجی* در طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل ... گزارش
5 | 0
کیومرث١٦:٢٣ - ١٣٩٧/٠٢/٠٦معنی در زبان لری بختیاری گیومرد::مرد پهلوان معنی گئو در زبان لری بختیاری گیو*گئو*::برادر . پهلوان معنی گئومات در زبان لری بختیاری گئومات::ب ... گزارش
21 | 1
زیلایی١٦:١٥ - ١٣٩٧/٠٢/٠٦طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند تیره بزرگ آشتیانی وند *آتش بیگیان * خلیلی سرمنشا بسیاری از طوایف خلیلی شامل طایفه تاج الدین عبدالهی من ... گزارش
23 | 9
کیانی١٣:٤٤ - ١٣٩٧/٠٢/٠٦شجرنامه ایل لر بختیاروند از نسل خورشید خان نواده ی جمشید کیانی خورشید محمد به کر سپهسالار بختیار بیژن*بجن* شیخ محمد عالی ملکشاه محمد خورشید ابوا ... گزارش
7 | 1
ارسلانشاه١٩:٤٦ - ١٣٩٧/٠٢/٠٥شجرنامه ایل بزرگ بختیاروند 1 - سپهسالار بختیار 2 - بیژن*بجن - با جمال الدین * 3 - شیخ محمد عالی 4 - ملکشاه 5 - محمد خورشید 6 - ابوالحسن خان 7 - ... گزارش
0 | 0
قلی١٩:٠٠ - ١٣٩٧/٠٢/٠٥شجرنامه ایل منجزی بهداروند معروف به کران منجزی *کرمنجی - پسران معجزه گر * هسته اصلی ایل بزرگ لر بختیاروند سپهسالار بختیار *بدر خان* بجن*بیژن - باجم ... گزارش
9 | 2
تلورد١٨:٤٥ - ١٣٩٧/٠٢/٠٥در زبان لری بختیاری به معنی تل::کوه. تپه ورد::برد، سنگ کوه سنگیگزارش
0 | 0
طایفه احمدوند منجزی٠٥:١٧ - ١٣٩٧/٠٢/٠٣طایفه احمد وند خلیلی از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *کر منجزی * *ایل لر بختیاروند * تیره ها هادی وند - برام وند*ابراهیم* - رمضان وند ... گزارش
28 | 1
طایفه خلیلی بیگیوند٠١:١٩ - ١٣٩٧/٠٢/٠٢1 - تیره شیخ روزعلی احمدوند خلیلی * تیره نوروزاحمدعلی* 2 - تیره میرزاوند خلیلی *قاسم. علی داد. ابراهیم* 3 - تیره کران خلیلی *غریب پسر شهرون* اردش ... گزارش
23 | 1
سراج الدین٢٣:٣٨ - ١٣٩٧/٠١/٣١تیره سراج الدین وند طایفه بلیوند ایل بختیاروند گزارش
5 | 0
هارونی٢٣:١٧ - ١٣٩٧/٠١/٣١تیره سراج الدین در طایفه بلیوند خلیلی منجزی بهداروند سراج الدین پسر شاهمراد*شاهرخ *پسر آدینه خان بختیاروند بلی خان بختیاروند *بالی *پسر خلیل خان ای ... گزارش
28 | 0
بهرام سلطان٢٠:٣٨ - ١٣٩٧/٠١/٣١1 - سردار بهرام خان بختیاروند پسر احمد خان بختیاروند ایلخان پسر قاسم خان بختیاروند ایلخان پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی بخ ... گزارش
0 | 0
طایفه خیرالدین منجزی بهداروند٠٣:٣٤ - ١٣٩٧/٠١/٢٨تیره های طایفه خیرالدین وند ( طایفه سیاه منصور، خدر، خیری وند ) از طایفه بزرگ خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند * فرزندان خیرالدین ... گزارش
23 | 1
شاه قلی٠٠:٢٤ - ١٣٩٧/٠١/٢٦شجرنامه ایل لر بختیاروند 1 - بدر خان*سپهسالار بختیار* 2 - جمال الدین *بجن، بیژن * 3 - شیخ محمد عالی*شمخال* 4 - ملکشاه بختیاروند 5 - محمد خورشید ... گزارش
0 | 0
طایفه پلنگ١٧:٣٤ - ١٣٩٧/٠١/٢٥رستم خان بختیاروند پلنگ پسر سهراب خان بختیاروند رئیس ایل لر بختیاروند معروف به ( رستم کلاه چرمینه ) فرمانده جنگجویان لر بختیاروند در جنگ چالدران یک ... گزارش
18 | 0
تش مال٠٣:٤٤ - ١٣٩٧/٠١/٢٤در زبان لری بختیاری به معنی تشمال::toshmal نوازنده ***** تشمال:::tasmal ( ایلخان ) رئیس ایل ، کسی که اجاق*آتش*ایل را روشن نگه می دارد مانند تشم ... گزارش
23 | 0
منج١٦:٢٢ - ١٣٩٧/٠١/١٨معنی منج در زبان لری بختیاری کر منجزی - ::پسر معجزه گر، کر منجی منج::معجزهگزارش
2 | 0
زنبور١٩:٠٤ - ١٣٩٧/٠١/١٥اسم قنبر در زبان لری بختیاری تلفظ ) ) ( کمبر، کمبور، تمبر، تنبر، زنبر )گزارش
25 | 2
خدابیامرز١٩:٠٠ - ١٣٩٧/٠١/١٥در زبان لری بختیاری به کسی که فوت شده خدابیامرز می گویند به وصیت نامی خدابیامرز عمل کو ::به وصیت نامه مرحوم عمل کن کر خدابیامرزء ::پسر مرحوم خدابی ... گزارش
2 | 1
هارون کلا٠١:٣٤ - ١٣٩٧/٠١/١٢منطقه هارون کلا ( هارونی کلا، هارنی کلا ) منطقه ای در بخش آب ماهیک ( آب ماهی . او ماهی ( در شهر لالی در ش مسجدسلیمان خوزستان محل سکونت تیره هارونی خ ... گزارش
5 | 0
رامشیر٢١:١٦ - ١٣٩٧/٠١/٠٨رامشیر شهری بختیاری نشین نام آن از اردشیر پسر عالی پسر لیراب پسر با جمال پسر بهدار از ایل بهداروند ( بختیاروند ) لربختیاری ( اردشیر . بهمن . طیب ... گزارش
2 | 1
اروندرود٢٠:٥٤ - ١٣٩٧/٠١/٠٨نام رود اروند از نام ایل بهداروند لربختیاری گرفته شده نام رود بهمنشیر از نام دو برادر به نام اردشیر و بهمن پسران عالی پسر لیراب پسر با جمال پسر بهدا ... گزارش
5 | 1
شادگان٢٠:٣٥ - ١٣٩٧/٠١/٠٨شهر دورک::نام قدیم این شهر است محل سکونت ایل دورکی لر بختیاری با ورود اعراب به خوزستان نام این شهر به زبا لری بختیاری دورق تلفظ شد بعد به فلاحیه ت ... گزارش
9 | 1
پیان١٨:٥٣ - ١٣٩٧/٠١/٠٨شهر پیان ( خرمشهر ) محل سکونت ایل بهداروند لربختیاری بود نام رود بهمنشیر از نام دو به به نام های بهمن و اردشیر پسران عالی پسر لیراب پسر با جمال پسر ... گزارش
12 | 0
دا٢٣:٣٠ - ١٣٩٧/٠١/٠٧در زبان لری بختیاری به معنی دا::مادر ، دانا، آگاه در زبان لری لرستان ::دا و دالکه در زبان لری کهگیلویه و ممسنی :: دی آپادانا ::پدر و مادر ( بزرگ و ... گزارش
41 | 1
اپادانا٢٣:٢٧ - ١٣٩٧/٠١/٠٧کاخ آپادانا در شوش و منطقه لرنشین به معنی آپادانا ::پدر و مادر ( بزرگ و کوچک ) در زبان بختیاری به مادر دا می گویند دا::دانا، آگاه ( ( آذری ها به ... گزارش
14 | 1
طایفه مازه پهن١٧:٤١ - ١٣٩٧/٠١/٠٦طایفه مازه پهن ایل منجزی بهداروند این طایفه سالها قبل همراه بسیاری از تیره های دیگر ایل منجزی بهداروند به کوههای آسماری تبعید و از آنجا به دشت ارژن ... گزارش
55 | 1
طایفه لیمونچی منجزی١٧:٣٥ - ١٣٩٧/٠١/٠٦طایفه نیم بنیچه *لیمونچی. لیموچی* ایل منجزی بهداروند 1 - عباس وند 2 - قربان وند 3 - قاسم عالی وند 4 - آشور وند ( عاشور. آشول ) 5 - محمود وند *مهمی ... گزارش
12 | 0
طایفه نیم بنیچه١٧:٣١ - ١٣٩٧/٠١/٠٦طایفه نیم بنیچه ایل منجزی بهداروند 1 - قاسم عالی وند 2 - محمودوند *مهمیدوند * 3 - قربان وند 4 - آشور وند *عاشور - آشول* 5 - عباس وند قاسم خان بختی ... گزارش
30 | 0
طایفه تاج الدین عبدالهی١٧:٢٦ - ١٣٩٧/٠١/٠٦شجرنامه طایفه تاج الدین عبدالهی ( تاجدی وند عبدالهی ) ایل منجزی بهداروند ( بهادروند * ایل بزرگ لر بختیاروند نجف خان . نوروز خان پسر ان تاج الدی ... گزارش
23 | 1
طایفه روا منجزی١٧:٢١ - ١٣٩٧/٠١/٠٦طایفه روا جهانگیری ایل منجزی بهداروند تیره های طایفه روا 1 - کرم کاظمی 2 - شریف وند 3 - گودرزی 4 - حسین وند 5 - ولی وند 6 - شامی وند ( شومی. شا ... گزارش
76 | 13
طایفه لوخرده١٧:١٥ - ١٣٩٧/٠١/٠٦طایفه لو خرده*له خیرده. له خورشید * ایل منجزی بهداروند *بهادروند * ایل بزرگ بختیاروند تیره های طایفه لو خرده :: 1 - سلاطین وند *صلاتین وند. صلوتی ... گزارش
39 | 1
ایل سوره میری٠٣:٤٩ - ١٣٩٧/٠١/٠٦کورش کبیر در شهر انشان*مسجدسلیمان *به دنیا آمد او پس از اتحاد قوم پارس و ماد نام پارسوماش را بر شهر انشان گذاشت ماش::ماد آثار تاریخی در مسجدسلیمان ... گزارش
12 | 1
مال احمدی٠٣:٣٩ - ١٣٩٧/٠١/٠٦بعد از قتل احمد خان بختیاروند جلال خان بختیاروند پسر خان مقتول و ابوالفتح خان برادر خان مقتول و علی صالح خان و محمد حسین خان بختیاروند به دربار نادر ... گزارش
16 | 1
نوشته های متفرقه ی من٢٢:٣٦ - ١٣٩٧/٠١/٠٣این اساتید دانشگاه که هر روز ایل لر لک را به قومی نسبت می دهند یک روز می گویند ایل لک لر و کرد. یک روز دیگر ایل لک کرد. روز دیگر قوم لک لکستان جعلی . ... گزارش
2 | 1
ایل سوره میری٢١:٥٧ - ١٣٩٧/٠١/٠٣چه جوری است که بعضی ها برای جدایی ایلات لر تمام تلاش خود را می کنند ایل لر لک در سالهای گذشته از یک ایل لر به ایل لر و کرد، جز ایل کرد، قوم لک لکستان ... گزارش
21 | 1
تورونج٠٠:٣٧ - ١٣٩٦/١٢/٢٧در زبان لری بختیاری به معنی ترنج To ronjگزارش
0 | 0
کموتر٠٠:٣٨ - ١٣٩٦/١٢/٢٧در زبان لری بختیاری به معنی کبوتر اسم زن Kamvtarگزارش
9 | 0
نارنج٠٠:٣٧ - ١٣٩٦/١٢/٢٧در زبان لری بختیاری به معنی نارنج Narenjگزارش
16 | 1
عواس٠٠:٣٥ - ١٣٩٦/١٢/٢٧در زبان لری بختیاری به معنی عباس A vas عواس قلی::عباس قلیگزارش
0 | 0
مه لوو٠٠:٣٤ - ١٣٩٦/١٢/٢٧در زبان لری بختیاری به معنی مریم Mah looگزارش
0 | 0
اورامی١٩:١٠ - ١٣٩٦/١٢/٢٦تیره اوروند*ابر آمد* در طایفه موری ایل دورکی قوم لر بختیاریگزارش
7 | 2