آریا بهداروند

آریا بهداروند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهدگه مشکی١٨:٤٥ - ١٣٩٧/٠٢/١٦این روستا محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بود گزارش
0 | 0
سبزاباد١٨:١٥ - ١٣٩٧/٠٢/١٦روستایی در بخش آب ماهیک شهر لالی محل سکونت ایل منجزی بهداروند روستای سبزلیکه *سبز آباد *در دهستان چلو*چلاو* شهر اندیکا مسجدسلیمان روستاهای برچل ... گزارش
0 | 0
شهسواری٠١:٥٨ - ١٣٩٧/٠٢/١٦طایفه سادات محمد شهسوار از ایل بهداروند *بختیاروند * در بخش منج*منجزی *لردگان در شهر ک شهسوار لردگان در بخش میانکوه اردل بیشتر مردم شهرستان لردگان ... گزارش
12 | 0
فردین١٣:٥٧ - ١٣٩٧/٠٢/١٥فردین خان جد تش فردین وند در طایفه رواجهانگیری منجزی احمد خان بختیاروند ایلخان پسر قاسم خان بختیاروند ایلخان پسر شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ... گزارش
46 | 1
بلیل١٣:٤٩ - ١٣٩٧/٠٢/١٥تیره بزرگ بلی بیگیوند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بلی خان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان تیره بلیل خلیلی ::بلی خلیلی ::بلیلی طای ... گزارش
18 | 1
بیره١٣:٤٤ - ١٣٩٧/٠٢/١٥تش بدرالدین*بیرالدین*در تیره بزرگ خیرالدین وند *سیاه منصور. خیرشه*طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند ایل لر بختیاروندگزارش
0 | 0
کاشانی١٣:٤١ - ١٣٩٧/٠٢/١٥طایفه کشکی*کی اشکی. کوشکی. اشاکی*بهداروند نیمی از این تیره به فارس و لرستان. خراسان. مازندران کوچ کردگزارش
12 | 0
چرمی١٣:٣٥ - ١٣٩٧/٠٢/١٥تیره کلاوندچرمی در طایفه مال احمدی خلیلی ایل منجزی بهداروند *بختیاروند * لر بختیاریگزارش
2 | 1
سیاه منصور١٠:٠٧ - ١٣٩٧/٠٢/١٥سرمنشا طایفه سیاه منصور در کشور تیره سیاه منصور طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند ایل لر بختیاروند است تیره سیاه منصور *خیرالدین وند. خ ... گزارش
9 | 1
رستاق٠٩:٥٩ - ١٣٩٧/٠٢/١٥کلا رستم آقاسی بختیاروند پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان رستم آقاسی *رستاق*فرمانده جنگجویان لر ایل بختیار ... گزارش
0 | 0
کلارستاق٠٩:٥٥ - ١٣٩٧/٠٢/١٥کلارستم آقاسی*کلارستاق*بختیاروند پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان *شه میر. شامصیر*پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان کلا::بزرگ. فرمانده جنگ ... گزارش
2 | 1
بلده٠٨:٥٨ - ١٣٩٧/٠٢/١٥بلی *بالی*خان بختیاروند پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان پسر جهانگیر خان بختیاروند ایلخان تیره بزرگ بلی بیگیوند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل ... گزارش
0 | 0
قنبراباد٢٣:٤١ - ١٣٩٧/٠٢/١٤روستای قنبرآباد در بخش تل بزان مسجدسلیمان روستای توه بزان در بخش آب ماهیک لالی محل سکونت ایل منجزی بهداروند روستای تاج الدین امیر قنبر *قنبرآ ... گزارش
2 | 0
خواجه اباد٢٣:٣٢ - ١٣٩٧/٠٢/١٤ایل منجزی بهداروند ( تیره خواجه وند در طایفه مال احمدی*معروف به نه کر تشمال * ) این طایفه از تیره بزرگ آشتیانی وند *آتش بیگیان *خلیلی مستقل شده ... گزارش
0 | 0
خوودا٢٣:٢٥ - ١٣٩٧/٠٢/١٤خودا: خدا کلمه ایی لری بختیاری پیلتن خان بختیاروند ایلخان *جهانگیر * اولین رئیس ایلات لر بختیاروند کران منجزی ایل کران منجزی *کرمنجی. منجزی *بهاد ... گزارش
0 | 0
تپا سفلی٢٠:٣٣ - ١٣٩٧/٠٢/١٤تیره تپایی در طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند این طایفه هفت تیره اصلی و بیش از بیست تیره فرعی و منشاء هشت طایفه بهداروند و چندین تی ... گزارش
2 | 0
اسماعیل٢٠:١٢ - ١٣٩٧/٠٢/١٤اسماعیل خان پسر یوسف خان پسر تاج الدین امیر قنبر پسر رستم خان آقاسی پسر شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان تیره اسماعیل وند خلیلی *کاید* مستقل ... گزارش
28 | 2
سنگ تراش١٧:١٧ - ١٣٩٧/٠٢/١٤طایفه سینه پهن *سنگ تراش . بر دبر. سنه کوه. مازه پهن*ایل منجزی بهداروند *بختیاروند * محل سکونت دهستان جهانگیری *زیلایی * - جهانگیری . بخش آب ماهیک ... گزارش
0 | 1
سنه کوه١٧:١١ - ١٣٩٧/٠٢/١٤طایفه سینه پهن*سینه کوه بزرگ - مازه پهن ) یکی از طوایف ایل منجزی بهداروند بود که امروزه از آن نامی به یادگار مانده مسجدسلیمان نام های دیگر آن *بر ... گزارش
9 | 0
دهباشی١٧:٠٥ - ١٣٩٧/٠٢/١٤تیره بزرگ مهدی دهباشی از طایفه حسنکی بهداروند *بختیاروند *که در تمام کشور پراکنده است ( کل مهدی::مهدی بزرگ )گزارش
175 | 1
حسن کیف١٦:٥٢ - ١٣٩٧/٠٢/١٤طایفه حسنکی بهداروند *بختیاروند * تیره های کلار - قائد - کیوران*گهوران* - جافر*زفر* - مهدی دهباش - حاتم صیادی طایفه حسنکی بهداروند *استکی - اسنک ... گزارش
7 | 1
کلاردشت١٦:٣٤ - ١٣٩٧/٠٢/١٤تیره کلار در طایفه حسنکی بهداروند *بختیاروند * در بخش چلاو*چال چیلوس* - قلعه خواجه - اسنکی - در اندیکا مسجدسلیمان کوه کلارگزارش
7 | 0
چالوس١٦:٣١ - ١٣٩٧/٠٢/١٤دهستان شلال آب در کنار دهستان چلاو*چال چیلوس* در کنار شهر قلعه خواجه اندیکا در مسجدسلیمان چلاو محل سکونت ایل منجزی بهداروند تیره خواجه وند مال اح ... گزارش
9 | 2
دابو١٦:٢٣ - ١٣٩٧/٠٢/١٤زابوت مرکز دهستان چلاو*چلو * اندیکا محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروندگزارش
0 | 0
چلاو١٦:٠٩ - ١٣٩٧/٠٢/١٤معنی چلاو::چال چل او*چال چهل آب * این منطقه به دلیل رودهای فراوان به چهل آب معروف است طوایف بسیاری از این منطقه به یاری صفوی و افشاری شتافتند که مه ... گزارش
2 | 0
دابو١٦:٠٠ - ١٣٩٧/٠٢/١٤ده بوکلا*دبوکل* در جنوب منطقه هارون کلا و رینه کوه و شمال روستای باریک محله *باریک تکی* در بخش آب ماهیک لالی محل سکونت ایل منجزی بهداروند طایفه خل ... گزارش
0 | 0
باریک محله١٥:٥١ - ١٣٩٧/٠٢/١٤روستای باریکی تکی در جنوب روستاهای توه بزان - ده بوکل*بوکلا* - هارون کلا - رینه کوه در بخش آب ماهیک لالی محل سکونت ایل منجزی بهداروند تیره هارونی ... گزارش
0 | 0
باریک اباد١٥:٤١ - ١٣٩٧/٠٢/١٤روستای باریک تکی*باریک آباد * در جنوب روستای توه بزان در بخش آب ماهیک لالی محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند گزارش
0 | 0
هلیل١٥:٣٨ - ١٣٩٧/٠٢/١٤طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند * و در زبان لری بختیاری طایفه حلیلی بیگیوند پلنگ *هلیلی بیگیوند پلنگ *گزارش
12 | 2
سنگر١٥:٣٥ - ١٣٩٧/٠٢/١٤روستای قلعه سنگر در دهستان کوشک بخش آبژدان در شهر اندیکا مسجدسلیمان در جنوب قلعه لیت و روستای دوپلانگزارش
9 | 4
لیتکوه١٥:٢٩ - ١٣٩٧/٠٢/١٤روستای قلعه لیت در شهر آبژدان *آبجدان* شهرستان اندیکا در مسجدسلیمان در بین روستاهای ماشگیری و حاجی آباد و دوبلوطان*دو پلان* و آهنگری کوشک و قلعه س ... گزارش
5 | 0
رینه٠٨:٢٢ - ١٣٩٧/٠٢/١٤روستای رینه کوه و هارون کلا - بودکل *بودکلا* - باریک تکی*باریک آباد* - سربیشه*سیاه بیشه* - آب مایک - دره شیخ علیان - تمبل - لیرکوه - چیتی - زیرکوه ... گزارش
14 | 0
لار٠٧:٥٠ - ١٣٩٧/٠٢/١٤منطقه لاران و لار در چهار مال بختیاری . منطقه لار تهران. شهر لار و لارستان جزیره لارک استان لرستان محل سکونت قوم لر *لار. لور*گزارش
12 | 0
جهانگیری٢٢:٠٤ - ١٣٩٧/٠٢/١٣روستاهای منطقه تخت کبود نرگسی در دهستان جهانگیری لارم. نی پاره . مردآباد. مشکی. خلیله. گلستان - گزستان - گندم ریز. آب نرگسی - کرمستان - علی جمعه ... گزارش
12 | 0
اب ماهیک اب ماهی٢١:٢٤ - ١٣٩٧/٠٢/١٣ماهی دشت *آب ماهی* روستاهای منطقه آب ماهیک ( او ماهی:آب ماهی - آبمایک ) در جنوب لالی و شمال رود کارون آب ماهی - سبز آباد - چم لوند ( چم لندی ) - بای ... گزارش
2 | 0
تل بزان٢١:١٣ - ١٣٩٧/٠٢/١٣روستاهای منطقه تخت نرگسی در دهستان جهانگیری محل سکونت ایل منجزی بهداروند آب نرگسی - مشکی - لیله - علی جمعه - گندم ریز - لیله - گلستان - گزستان - لا ... گزارش
5 | 1
تل بزان٢١:٠٥ - ١٣٩٧/٠٢/١٣روستاهای بخش آب ماهیک توه بزان *تل بزان - رگ خلیل - تنگ خلیل - سربیشه - سبز آباد - گل انبار - گندم زار - چاله تاک - لب رود - گارا - چم لوند - باریک ... گزارش
2 | 1
کلاوند٠٠:٤٤ - ١٣٩٧/٠٢/١٣طایفه مال احمدی منجزی معروف به نه کر تشمال 1 - کلاوند چرمی 2 - سوند*حسین وند. شاه حسین وند* 3 - حسام الدینی*سهم الدینی * 4 - جلال وند 5 - بهرامی *به ... گزارش
21 | 0
دوستی٠٠:٢١ - ١٣٩٧/٠٢/١٣تیره دوستی در طایفه مال احمدی منجزی تشمال احمد خان بختیاروند ایلخان گزارش
12 | 3
نوروزی٠٢:٠٠ - ١٣٩٧/٠٢/١٢طایفه تاج الدین عبدالهی منجزی تیره ها 1 - نوروزی *نوروزوند. روزه وند* 2 - علی وند 3 - طاهروند 4 - ظاهروند 5 - شهباز وند 6 - فداله وند 7 - نجف وند ... گزارش
25 | 1
بیت عاشور٠١:٤٤ - ١٣٩٧/٠٢/١٢طایفه نیم بنیچه *لیمونچی . لیموچی* ایل منجزی بهداروند *بختیاروند * تیره ها 1 - قاسم عالی وند 2 - عاشوروند ( آشول وند. آشوروند ) 3 - قربان وند 4 - عب ... گزارش
2 | 0
افرت٠١:٢٠ - ١٣٩٧/٠٢/١٢طایفه کوسه لر لک در ایل ترک شاهسون بغدادی این طایفه در زمان فتح بغداد به لشکر شاه عباس صفوی پیوست و امروزه ترکی صحبت می کند ولی نام ایل لر لک را زن ... گزارش
2 | 1
بکر١٣:٠٥ - ١٣٩٧/٠٢/١١نامی لری بختیاری به کر*بکر*::بهترین پسر Beh korگزارش
14 | 2
شهسواری٠٢:٤٣ - ١٣٩٧/٠٢/١١شجرنامه اولاد شهسوار تیره بزرگ خیرالدین وند *سیاه منصور. خدر* طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ( ایل منجزی بهداروند ) معروف به هفت کر بیگی جهانگیر خا ... گزارش
9 | 0
جهان تیغ١٧:٢٩ - ١٣٩٧/٠٢/١٠شجرنامه ایل بزرگ بختیاروند از نسل لهراسب کیانی نواده جمشید کیانی خورشید کیانی محمد کیانی به کر کیانی*بکر. بهترین پسر* سپهسالار بختیار*بدر* بیژن * ... گزارش
18 | 0
سالی٠٢:٣٨ - ١٣٩٧/٠٢/١٠تیره سال حاجی *صالح حاجی - سالاجی* در طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند صالح پسر حاجی نواده تاج الدین امیر قنبر پسر امیر رستم خان آقاسی پ ... گزارش
5 | 1
گازرین٠٢:٢٨ - ١٣٩٧/٠٢/١٠گازر کلمه ای در زبان لری بختیاری به معنی گونه ای حشره زیبا بیشتر در مزارع و کوهستانهای زاگرس یافت می شود و به رنگ های سبز - سیاه - قهوه ایی . . گزارش
9 | 0
گگه٠٢:٢٠ - ١٣٩٧/٠٢/١٠در زبان لر بختیاری به جای کاربرد کلمه برادر از چهار کلمه ی ( گئو - برار - گگه - کاکا ) استفاده می شود برادر::گئو برادر::برار برادر ::گگه برادر::کا ... گزارش
44 | 0
عالی محمودی٠٢:٣٦ - ١٣٩٧/٠٢/٠٩تیره عالی مهمد آشتیانی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند *آتش بیگیان * ( آشتیان دوم پسر چهل امیر پسر حیات الله پس ... گزارش
5 | 1
سلیمانی٠١:٥٩ - ١٣٩٧/٠٢/٠٩تیره امیدوند معروف به سلیمانی در طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروندگزارش
12 | 1