آریا بهداروند

آریا بهداروند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهنوترکی٠١:٣٣ - ١٣٩٧/٠٢/٢٣نوترکی روستایی در کوهرنگ در گذشته محل سکونت طایفه شیخ محمد عالی لملمی و طایفه مال ملی*مال ملکشاه وند *لملمی از ایل منجزی بهداروند *بختیاروند * ... گزارش
7 | 0
شیخ عالیوند٠١:١٩ - ١٣٩٧/٠٢/٢٣طایفه شیخ محمد عالی لملمی ایل منجزی بهداروند *بختیاروند * ( شیخ عالی. شیخ عالیوند. شیخالی ) شیخ محمد عالی دوم نبیره خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایل ... گزارش
5 | 1
شیخ عالی٠١:٠٧ - ١٣٩٧/٠٢/٢٣طایفه شیخ محمد عالی لملمی *کی شیخ عالی. شمخال. شیخالی. عالیوند* از ایل منجزی بهداروند *بختیاروند * لر بختیاری شیخ محمد عالی دوم پسر بالی خان پسر ... گزارش
0 | 0
کله دین٠٠:٤١ - ١٣٩٧/٠٢/٢٣کله دین::کولدین، کردین تن پوش چوپانان لر بختیاری از نمد ساخته شده و بر روی دوش*کول*می گذاشتندگزارش
0 | 0
لکی٢٣:٢٤ - ١٣٩٧/٠٢/٢٢ایا لر لک نوادگان الک خان بختیاروند از ایل لر بختیاری قوم لر الک خان اول و سالک خان اول پسران بلی خان*با لیان. بلیان* پسر خلیل خان ایل بیگی بختیارون ... گزارش
71 | 28
مرسدس٢٣:١٤ - ١٣٩٧/٠٢/٢٢جمله ی لر بختیاری داره مرسدس::دارد مس می فروشد داره مرساندس ::دارد مس ها را به او می دهد*می فروشد* مس::مرسگزارش
5 | 2
ویل و٢٣:١٠ - ١٣٩٧/٠٢/٢٢در زبان لری بختیاری به معنی سرگردان. آواره.گزارش
5 | 1
مهمد٢٣:٠٦ - ١٣٩٧/٠٢/٢٢حیات الله *هیبت الله *پسر عالی مهمد خان پسر عالی ویسی شاه پسر تاج الدین امیر قنبر پسر امیر رستم خان آقاسی پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلی ... گزارش
18 | 0
دره اشکفت سراک٢٣:٣٦ - ١٣٩٧/٠٢/٢١روستای دره اشکفت در بخش بیرگان کوهرنگ محل سکونت تیره آشتیانی وند. ( تیره چهاربنیچه خلیلی:: ( چهاربنیچه تمبروند . چهاربنیچه احمدوند آشتیانی. . چهاربن ... گزارش
5 | 0
اتش٢٠:٠٣ - ١٣٩٧/٠٢/٢١کلمه لری بختیاری آتش به معنی ::بزرگی که اجاق طایفه و ایل را روشن نگه می دارد آ:بزرگ. رئیس. خان تش::طایفه. آتش تشمال::رئیس ایل TashmaLگزارش
69 | 4
ازاد١٩:٥٧ - ١٣٩٧/٠٢/٢١کلمه لری بختیاری آزاد به معنی ::بزرگ زاده آ::بزرگ. زاد::زادهگزارش
21 | 2
شهرکرد١٩:٥٤ - ١٣٩٧/٠٢/٢١شهرکرد مرکز استان چهارمال بختیاری است محل سکونت ایل لر بختیاری از قوم بزرگ لر از نسل خورشید کیانی نواده لهراسب کیانی و از نسل جمشید کیانی آریایی نژا ... گزارش
18 | 1
اشکنان١١:٤٧ - ١٣٩٧/٠٢/٢١روستاهای نعل اشکنان علیا و سفلی و درهشور و حاجی آباد در کوهرنگ دهستان زرین دشت *دشت زرین*کوهرنگ 7000 نفر محل سکونت طوایفی از قوم لر بختیاریگزارش
0 | 0
زرین دشت١١:٢٩ - ١٣٩٧/٠٢/٢١دهستان دشت زرین در کوهرنگ 7000 نفر جمعیت روستاهای نعل اشکنان علیا و سفلی و درهشور در کوهرنگ محل سکونت طوایفی از قوم لر بختیاریگزارش
0 | 0
تپاتیتلان١٠:٣٩ - ١٣٩٧/٠٢/٢١تپ تیلون*تپ تیلان*::کلمه ایی لر بختیاری به معنی بچه های کوچکگزارش
0 | 0
خدری١٠:٢٩ - ١٣٩٧/٠٢/٢١تیره بزرگ خدری*خیرالدین وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند * تش خواجه نورالدین در تیره خدری خلیلی ساکن در جهانگیری مسجدسلیم ... گزارش
69 | 3
خدری١٠:٢٤ - ١٣٩٧/٠٢/٢١تیره خدری*خیرالدین وند. سیاه منصور * در طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند * خدر پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان پسر جهان ... گزارش
30 | 1
کوشک زر٠٩:٤١ - ١٣٩٧/٠٢/٢١تیره کوشک زر *کوزری*طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند * ساکن در روستاهای دهستان جهانگیری مسجدسلیمان . شوشتر. دشت عقیلی و کوزر ... گزارش
12 | 0
تیره کوزری خلیلی منجزی٠٩:٢٧ - ١٣٩٧/٠٢/٢١تیره کوشک زر*کوزری* طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند * ساکن در روستاهای دشت عقیلی وکوزر . در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان. اهوازگزارش
28 | 1
غریبی٠٩:٢١ - ١٣٩٧/٠٢/٢١تیره غریبی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند * روستاهای جاجو علیا. جاجو سفلی. سلریان در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان . بیرگان. ا ... گزارش
5 | 0
گورون٠٨:٤٨ - ١٣٩٧/٠٢/٢١معنی در زبان لری بختیاری فرار کردندگزارش
2 | 0
گورو٠٨:٤٦ - ١٣٩٧/٠٢/٢١معنی در زبان لری بختیاری فرار کردن گورو:گوروه گزارش
0 | 0
تاتی٠٢:٤٤ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زمان سلسله ترک زبان صفوی به اقوام غیر ترک ::تات می گفتند طایفه تات خیری لر بختیاری طایفه تات مرادی لر تیره تات کلی لر تیره تات علی لر گزارش
16 | 1
لیلا٠٢:٣٧ - ١٣٩٧/٠٢/٢١گرت لیلا ::گرد باد. خاک باد کلمه ایی لری بختیاری گرت لیلا *گرت لیله* لیلا ( لی لا ) ::بادگزارش
122 | 6
لکه٠١:٤٠ - ١٣٩٧/٠٢/٢١لکه*لوکه*::سایبانی که یک طرف آن دیوار باشد و توسط نی سقف آن پوشیده می شود برای حیوانات اهلی Lavkeh در زبان لری بختیاری ******گزارش
12 | 1
پابند٠١:٢٧ - ١٣٩٧/٠٢/٢١معنی در زبان لری بختیاری کسی که به سرزمینی می رود و همانجا ماندگار می شود و پایش در اصطلاح بسته می شود پابند::پای بسته . پایبند بند::طناب. سد. بست ... گزارش
2 | 1
ملکع٠١:١٧ - ١٣٩٧/٠٢/٢١در زبان لری بختیاری به آن کیوار*کیوون. کی وران* می گویند لکه در زبان لری ::به پارچه کهنه می گویند شاید در موقع نبود قلا سنگ از لکه استفاده می ش ... گزارش
0 | 0
شیخ لر٢٣:١٩ - ١٣٩٧/٠٢/١٩شیخ لر پسر بلی خان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان ملا آدینه*ملا چراغ* بختیاروند مستوفی نادرشاه افشار از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجز ... گزارش
0 | 0
تاج الدین٢١:٠٧ - ١٣٩٧/٠٢/١٩روستای تلخاب تاج الدین *تاج الدین امیر قنبر * در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان تاج الدین امیر قنبر *تاجمیر عالی*پسر امیر رستم خان آقاسی پسر شاه منصور ... گزارش
9 | 0
شمس الدین٢٠:٥٧ - ١٣٩٧/٠٢/١٩1 - میرشمس الدین خان پسر تاج الدین امیر قنبر پسر میر رستم خان آقاسی پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان 2 - ... گزارش
7 | 0
جره٢٠:٤٨ - ١٣٩٧/٠٢/١٩جره خان پسر شاه مراد خان پسر آدینه خان بختیاروند تیره جرعه زیر مجموعه تیره بزرگ بلی بیگیوند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند نواده بلی ... گزارش
14 | 0
جازستان٢٠:٣١ - ١٣٩٧/٠٢/١٩منطقه جازستان در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان محل سکونت ایل منجزی بهداروند گزارش
2 | 0
چشمه کوره٢٠:٢٨ - ١٣٩٧/٠٢/١٩چشمه کوره نام چشمه ایی در منطقه ایی به همین نام در کنار روستای بنه محمد حسین این چشمه در زمین های تیره تاج الدین وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل م ... گزارش
5 | 1
نرگسی١٧:٠٣ - ١٣٩٧/٠٢/١٩منطقه تخت کبود نرگسی در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان شامل روستای های آب نرگسی. پاگچ نرگسی. سرگچ نرگسی . گندم ریز. گندمزار. لیله*چم خلیله* - دگه مشکی. ... گزارش
0 | 0
لیله١٦:٤٩ - ١٣٩٧/٠٢/١٩روستای لیله*چ هلیله::چم خلیله*در دهستان جهانگیری مسجدسلیمانگزارش
0 | 0
میرشکار٠٢:٣٧ - ١٣٩٧/٠٢/١٩تش دوست محمد خان معروف به میرشکار در تیره بزرگ خیرالدین وند در طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند ایل لر بختیاروندگزارش
12 | 1
حاتم٠٢:٠٩ - ١٣٩٧/٠٢/١٩پهلون حاتم صیاد*حاتم صیدی. سیدی* بزرگ مردی از طایفه حسنکی ایل لر بختیاروند در زمان صفوی تعدای از خاندان او امروزه در بین تیره های این طایفه زندگی م ... گزارش
14 | 1
ذوالقدر٠٢:٠٠ - ١٣٩٧/٠٢/١٩نام یکی از طوایف قوم لر بود که در منابع تاریخی از آن نام برده شده ( ( الوار ذوالقدر :آلوار ذوالقدر ::لر های ذوالقدر ) ) ولی امروزه از این طایفه ج ... گزارش
5 | 1
استاجلو٠١:٥٣ - ١٣٩٧/٠٢/١٩ایل بزرگ حسنکی از ایلات لر بختیاروند سرمنشأ بسیاری از طوایف بوده است این ایل در سراسر رشته کوه زاگرس زندگی می کرد در زمان صفوی نیمی از این ایل به ... گزارش
5 | 1
میار٠١:٤٣ - ١٣٩٧/٠٢/١٩مهدی کلار*دهباشی *::میار، مهدی یار سرمنشأ تیره بزرگ کلار در طایفه حسنکی ایل لر بختیاروند نیمی از این تیره در سراسر کشور پراکنده است طایفه حسنکی ( ا ... گزارش
0 | 0
نسر٠١:٢٦ - ١٣٩٧/٠٢/١٩نسر*نسار*::کلمه لری بختیاری به معنی طرفی از کوه که سایه دار و پشت به آفتاب باشد و طرف رو به آفتاب را ، برآفتاب*برافتو، برافتون* می گویند نسار:: ... گزارش
12 | 1
گندم زار١٩:٢٥ - ١٣٩٧/٠٢/١٦روستای گندم زار در دهستان جهانگیری *زیلایی *مسجدسلیمان محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند*بداروند* از ایل لر بختیاروند محل سکون ... گزارش
12 | 1
الگی١٩:٢٠ - ١٣٩٧/٠٢/١٦معنی الگی ::ایلچیگزارش
9 | 1
گندم ریز١٩:١٨ - ١٣٩٧/٠٢/١٦روستای گندم ریز در دهستان جهانگیری *زیلایی *مسجدسلیمان محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ و طایفه شیخ محمد عالی لملمی*شمخال. شیخالی. عالیوند*منجزی ... گزارش
2 | 0
مادی١٩:١٤ - ١٣٩٧/٠٢/١٦روستای مادی در دهستان جهانگیری *زیلایی *مسجدسلیمان محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *گزارش
5 | 3
سربیشه١٩:١٢ - ١٣٩٧/٠٢/١٦روستای سربیشه در بخش آب ماهیک لالی محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ و تیره صلاتین وند طایفه لوخیرده ایل منجزی بهداروند *بختیاروند * که در آب سد گت ... گزارش
0 | 0
چهاربیشه١٩:٠٧ - ١٣٩٧/٠٢/١٦روستای چهاربیشه شوشتر محل سکونت ایل منجزی بهداروند محله چهاربیشه مسجدسلیمان محل سکونت تیره های از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند و طا ... گزارش
0 | 0
علی اباد بند١٩:٠٢ - ١٣٩٧/٠٢/١٦روستای بندعلی آباد در دهستان جهانگیری *زیلایی * مسجدسلیمان محل سکونت تیره های رستمی پلنگ *شمس خلیلی *و هارونی خلیلی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل م ... گزارش
0 | 0
قلبه ایی١٨:٥٦ - ١٣٩٧/٠٢/١٦روستاهای قلبه ایی بالا و قلبه ایی دو*غلوه ایی* در جنوب روستای شمس آباد در دهستان جهانگیری *زیلایی * مسجدسلیمان محل سکونت ایل منجزی بهداروند *ب ... گزارش
0 | 0
شمس اباد١٨:٥١ - ١٣٩٧/٠٢/١٦روستای شمس آباد در شمال منطقه قلبه ایی در دهستان جهانگیری *زیلایی * مسجدسلیمان محل سکونت تیره رستمی پلنگ *شمس خلیلی *طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل م ... گزارش
0 | 0