آریا بهداروند

آریا بهداروند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهخلف اباد٢١:٠١ - ١٣٩٧/٠٣/٠١منطقه خلف آباد منجزی معروف به کوشک خلف شامل روستاهای کوشک خلف*خلف آباد* - کوشک خلف علیا و سفلی. کوشک خلف دیمه درب . چال بتن. بنه محمد علی. کلبی سوز ... گزارش
0 | 0
کوشک خلف٢٠:٥٦ - ١٣٩٧/٠٣/٠١روستاهای کوشک خلف علیا - کوشک خلف *خلف آباد* - کوشک خلف ده دیمه - کوشک خلف سفلی - چال بتن - محمدعلی - دومده - کلبی سوز*کلب علی سبزه* - چال گندلی در ... گزارش
5 | 0
اب کاسه٢٠:٥١ - ١٣٩٧/٠٣/٠١روستای ابکاسه دهستان جهانگیری *زیلایی *مسجدسلیمان محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ طایفه تاج الدین عبدالهی از ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *گزارش
0 | 0
لیله٢٠:٤٩ - ١٣٩٧/٠٣/٠١روستای چم خلیله *لیله* در دهستان جهانگیری *زیلایی *مسجدسلیمان محل سکونت طایف خلیلی بیگیوند پلنگ طایفه ابوالحسنی از ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *گزارش
0 | 0
سلیران٢٠:٤٥ - ١٣٩٧/٠٣/٠١روستاهای سلیران علیا و سفلی در دهستان جهانگیری *زیلایی *مسجدسلیمان محل سکونت طوایف طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ طایفه ابوالحسنی طایفه مال احمدی طای ... گزارش
2 | 0
سرچشمه٢٠:٤٠ - ١٣٩٧/٠٣/٠١روستای سرچشمه در دهستان جهانگیری *زیلایی *مسجدسلیمان محل سکونت طوایف خلیلی بیگیوند پلنگ و طایفه مال احمدی از ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *گزارش
2 | 1
سرپر٢٠:٣٨ - ١٣٩٧/٠٣/٠١روستای سرپر در دهستان جهانگیری *زیلایی *مسجدسلیمان محل سکونت طوایف خلیلی بیگیوند پلنگ و طایفه مال احمدی از ایل منجزی بهداروند ایل بزرگ لر بختیاروندگزارش
2 | 0
اب زالو٢٠:٣٥ - ١٣٩٧/٠٣/٠١منطقه آب زالو در بخش آب ماهیک لالی محل دفن هالو زال بهداروند سکونتگاه ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *گزارش
2 | 0
دوستی٢٠:٣١ - ١٣٩٧/٠٣/٠١روستای دوستی در شهر اندیکا مسجدسلیمانگزارش
2 | 3
علمداری٢٠:٢٨ - ١٣٩٧/٠٣/٠١روستاهای علمداری یک و علمداری در دهستان جهانگیری *زیلایی * مسجدسلیمان محل سکونت طایفه مال احمدی منجزی معروف به نه کر تشمال *** ( طایفه مال احمدی خ ... گزارش
0 | 0
قلعه سفید٢٠:٢٣ - ١٣٩٧/٠٣/٠١روستاهای قلعه سفید سفلی و علیا در دهستان مرغا*مرغاب *ایذه ساکنین ::لر بختیاریگزارش
0 | 0
کلاه سیاه٢٠:٢٠ - ١٣٩٧/٠٣/٠١روستای کلاه سیاه در بخش آبژدان مسجدسلیمان تش کلاه سیاه تیره حسن عالی*حسن خانی* طایفه بلیوند بهداروند ایل لر بختیاروند بلی خان پسر خلیل خان ایل بی ... گزارش
2 | 0
حسن عالی٢٠:١٠ - ١٣٩٧/٠٣/٠١شجرنامه طایفه بلیوند بهداروند بلی خان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان پسر جهانگیر خان بختیاروند ایلخان *طهماسب قلی. پیلتن * تیره ها ( شیخ م ... گزارش
14 | 0
شهنی١٥:٠٧ - ١٣٩٧/٠٣/٠١طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهادروند* ایل لر بختیاروند شجرنامه ایل بختیاروند از نسل لهراسب کیانی از تبار جمشید کیانی خورشید خان م ... گزارش
7 | 2
شیخ علی خان١٢:٥٦ - ١٣٩٧/٠٣/٠١شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه بزرگ خلیلی بیگیوند پلنگ شاخه طایفه شیخ محمد عالی لملمی منجزی شیخ محمد عالی دوم ( شیخ خالی. شمخال. شیخ علی خان ... گزارش
0 | 0
هلیلی٢١:٤٩ - ١٣٩٧/٠٢/٣١شجرنامه تیره چهاربنیچه سبزعلی چهار برادر بودند کاید سبزعلی خلیلی پسران 1 - حسین علی** 2 - جعفر** 3 - علی قلی** 4 - پسران حسین علی** 1 - کاید کری ... گزارش
32 | 5
هلیلی١١:١٨ - ١٣٩٧/٠٢/٣١طایفه رستم مصیری از نسل امام قلی خان پسر رستم خان آقاسی بختیاروند پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان *شامصیر. مصیر* تیره ها ( مصیری. شاه حسینی. تاج ... گزارش
25 | 6
هلیلی٠٤:٣٩ - ١٣٩٧/٠٢/٣١شجرنامه تیره امیدوند خلیلی *سلیمانی* خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان شاه منصور خان بختیاروند ایلخان رستم خان آقاسی سلیمان دووتلی*داود علی* - ... گزارش
32 | 6
الشتر٠٣:٤٩ - ١٣٩٧/٠٢/٣١طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهادروند *ایل لر بختیاروند قوم لر*لهراسب کیانی* از نسل خورشید و جمشید کیانی عالی شکر خان*شکرالله*پس ... گزارش
9 | 2
باصری٠١:٠٢ - ١٣٩٧/٠٢/٣١طایفه بزرگ خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند ایل بزرگ بختیاروند قوم لر شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی شاخه اصلی تیره های زیر رستم خان بخ ... گزارش
0 | 1
ملکـی١٨:٤٦ - ١٣٩٧/٠٢/٣٠پاپوش عشایر لر بختیاری گیوه ملکی نام دارد ملکی::ملکشاه اول پسر شیخ محمد خان اول پسر بیژن خان پسر سپهسالار بختیار جد ایل لر بختیاروند طایفه ملکش ... گزارش
21 | 1
قنبرعالی١٧:٢٨ - ١٣٩٧/٠٢/٣٠تاج الدین امیر قنبر عالی*قنبرعلی* پسر کلی رستم خان آقاسی*الله وردی* پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان طایفه ... گزارش
0 | 0
لار١٢:١٥ - ١٣٩٧/٠٢/٣٠شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وندطایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند* شاخه تیره های اولاد تاج الدین امیر قنبر تاج الدین امیر قنبر عا ... گزارش
12 | 1
قنبرعلی١١:٥٦ - ١٣٩٧/٠٢/٣٠شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند *آتش بیگیان * خلیلی شاخه تیره های اولاد تاج الدین امیر قنبر تاج الدین امیر قنبر *تاجمیرعالی. قنبرعالی بیگ*پسر رستم خان ... گزارش
0 | 0
سردارخان فرخشاهی٠٠:٢٩ - ١٣٩٧/٠٢/٣٠فرخشاه پسر امیر شاه حسین خان بختیاروند پسر رستم خان بختیاروند پلنگ جهانگیر خان بختیاروند ایلخان پسر امیر شاه حسین خان بختیاروند ایلخان پسر رستم خان ... گزارش
30 | 1
درویشوند١٧:٥٨ - ١٣٩٧/٠٢/٢٨تش درویش وند تیره شیخ طایفه ابوالحسنی ایل منجزی بهداروند تش احمدی تیره شیخ تش شفیع تیره شیخ تیره صالح حاجی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهد ... گزارش
7 | 1
بردگپ١٤:٢٧ - ١٣٩٧/٠٢/٢٨روستای بردمار*بردگپ* دهستان جهانگیری شمالی طایفه بردگپ ( میرگپ. بردپهن. سینه پهن ) ایل منجزی بهداروند ( بختیاروند ) این طایفه از طایفه خلیلی بیگی ... گزارش
0 | 0
بویری١٤:١٦ - ١٣٩٧/٠٢/٢٨طایفه بویر حسنی منجی ایل بهداروند *بختیاروند *بخش منج لردگانگزارش
21 | 1
کرکران١٤:٠٧ - ١٣٩٧/٠٢/٢٨روستای کرکران در بخش چلو در شهر اندیکا مسجدسلیمان محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند ایل کران منجزی روستای کرکران در بخش شلال ... گزارش
2 | 0
بداغ٠٣:١٠ - ١٣٩٧/٠٢/٢٨تیره بداغ وند طایفه لوخرده ایل منجزی بهداروند *ایل منجزی صفی خانی*گزارش
12 | 0
جولان٠٣:٠٦ - ١٣٩٧/٠٢/٢٨تیره جولان وند طایفه لوخرده ایل منجزی بهداروند در منطقه مورد فل ایذه گزارش
16 | 1
سده٠٣:٠٠ - ١٣٩٧/٠٢/٢٨شهر سده مرکز شهرستان زرین شهر مخل سکونت ایل لر بختیاری شهر سده در اقلید فارس محل سکونت ایل لر بختیاریگزارش
7 | 1
شهرک صفی خانی٠٢:٣٩ - ١٣٩٧/٠٢/٢٨روستای صفی خانی در جنوب روستای بر آفتاب حسن آباد در دهستان تل بزان*توه بزان* مسجدسلیمان ایل منجزی بهداروند معروف به صفی خانی *خان حامی سلسله صفوی ... گزارش
0 | 0
شاهزاده عبدالله *ع*٠٢:١٩ - ١٣٩٧/٠٢/٢٨مقبره شاهزاده عبدالله در دشت شیر رستم خان آقاسی *شیاس* در بین روستاهای شمس آباد. بنه محمد حسین خان. علی آباد. و روستای شاه منگشت*شاهزاده عبدالله * ... گزارش
0 | 0
کردعلی٠١:٠٢ - ١٣٩٧/٠٢/٢٨طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند * منجزی ( کران منجزی . پسران معجزه گر. کرمنجی ) این ایل تنها بازمانده ایل بزرگ کران منجزی ایل ... گزارش
5 | 0
قنبرعلی١٦:١٧ - ١٣٩٧/٠٢/٢٦شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند ( ایل لر بختیاروند ) طهماسب قلی خان بختیاروند ایلخان * جهانگیر. پیلتن * ... گزارش
0 | 0
ایل علی ویسی١٥:٣٢ - ١٣٩٧/٠٢/٢٦شجرنامه تیره عالی ویسی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند * جهانگیر خان بختیاروند ایلخان *طهماسب قلی. پیلتن * خلیل خان ایل بیگی ... گزارش
9 | 0
کلیجان رستاق١٦:٣٧ - ١٣٩٧/٠٢/٢٥کلی جاه*عالیجاه*رستم خان آقاسی بختیاروند پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان فرمانده جنگجویان لر پیاده صفوی * ... گزارش
0 | 0
ایل سوره میری١٦:٠٠ - ١٣٩٧/٠٢/٢٥ایل بزرگ لر بختیاروند از قوم لر *کی لهراسب کیانی*از نسل جمشید کیانی شجرنامه ایل بزرگ لر بختیاروند خورشید خان محمد خان به کر خان*بکر خان * سپهسالار ... گزارش
9 | 0
ادینه١٥:٠٤ - ١٣٩٧/٠٢/٢٥کلاآدینه خانبختیاروند ( مستوفی نادرشاه ) پسر اسکندر خان بختیاروند پسر کلی رستم آقاسی بختیاروند پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل ب ... گزارش
21 | 2
رستاق٠٤:٢٧ - ١٣٩٧/٠٢/٢٥کلی رستم آقاسی*کلی رستاق* در گذشته نام دهستانی بود در بین میبد و یزد کلی *کلا*::بزرگ مرد طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند از ایل بزرگ ل ... گزارش
0 | 0
یردجمال٠٤:١٣ - ١٣٩٧/٠٢/٢٥تیره یردی *بردی*در طایفه عالی جمالی ایل بختیاروند لربختیاری ساکن در مسجدسلیمان. شوشتر. اهواز. کوهرنگ. گزارش
2 | 0
رستاق٠٤:٠٣ - ١٣٩٧/٠٢/٢٥رستم خان آقاسی پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان *شامصیر. مصیر*پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان پسر جهانگیر خان بختیاروند ایلخان پسر امیر شاه ... گزارش
0 | 0
مهری٠٣:٠٢ - ١٣٩٧/٠٢/٢٥در زبان لری بختیاری به معنی مهربان گزارش
57 | 1
جمالوند٢١:٢٩ - ١٣٩٧/٠٢/٢٤تیره جمالوند طایفه دهناشی ایل بهداروند تش جمالی تیره خیرالدین وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند تیره جمالی منجی بهداروند لردگانگزارش
9 | 2
کایدان٢١:٢٥ - ١٣٩٧/٠٢/٢٤طایفه کایدوند*قائدوند*از ایل بختیاروند لربختیاری این طایفه در منطقه دشت عقیلی گتوند سکونت داشت ولی امروزه از آن اثری نیستگزارش
12 | 1
سهراب٢١:٢٢ - ١٣٩٧/٠٢/٢٤طایفه سهراب ایل بختیاروند لربختیاری 1 - تیره بزرگ رستم وند ساکن در منطقه کمفه بخش سوسن و سرخاب در شهر اندیکا شهرستان مسجدسلیمانگزارش
53 | 2
مهدی٠٦:٤٣ - ١٣٩٧/٠٢/٢٤شجرنامه تیره بزرگ مهدی وند*مهدی پور. مه ری. مهری* از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند * 1 - تیره لالی*حالالی، حلیلی، خلیلی *:: ... گزارش
53 | 3
گنز٢١:٤٨ - ١٣٩٧/٠٢/٢٣در زبان لری بختیاری گنج::زنبورگزارش
0 | 0
هو٢١:٤٢ - ١٣٩٧/٠٢/٢٣جمله لری بختیاری هو وید::همان آمد هو ( همو ) ::همانگزارش
12 | 1