آریا بهداروند

آریا بهداروند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهتیره شهباز وند٠٣:٥٣ - ١٣٩٧/٠٣/٠٩تیره بزرگ آشتیانی وند* شاه منصور وند * طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهادروند * ایل بزرگ بختیاروند ( آتش بیگیانی::آشتیانی ) **** ت ... گزارش
16 | 0
کلاته موری٠٢:٢٥ - ١٣٩٧/٠٣/٠٩شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی شاخه طایفه مستقل موری این طایفه از فرزندان مهدی خان*مه ری*خان بختیاروند پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخ ... گزارش
7 | 0
سومبار٠٢:٠٣ - ١٣٩٧/٠٣/٠٩رود شیمبار*شیرین بهار*در منطقه چلو در شهر اندیکا شهرستان مسجدسلیمان یکی از سکونتگاه های ایل بزرگ کرمنجزی بهداروند *بهادروند *از ایل بزرگ بختیاروند ... گزارش
5 | 0
چلو٠١:٥٢ - ١٣٩٧/٠٣/٠٩بخش چلو شامل مناطق ( چلو. برچلو. شلال. دشت گل. سوسن سرخاب. کمفه. شیرین بهار*شیم بار* در شهر اندیکا شهرستان مسجدسلیمان چلو ( چال چل او. چل آبیان. چل ... گزارش
9 | 0
سرگز٢٣:١٤ - ١٣٩٧/٠٣/٠٨شهرک سرگچ احمدی در نزدیکی شهر ک جعفرآباد شهر اندیکا شهرستان مسجدسلیمان محل سکونت تیره احمدی نورالدین وند طایفه کیارسی ایل بختیاروند قوم لر ( سر ... گزارش
0 | 0
سرگز٢٣:١٤ - ١٣٩٧/٠٣/٠٨شهرک سرگچ احمدی در نزدیکی شهر ک جعفرآباد شهر اندیکا شهرستان مسجدسلیمان محل سکونت تیره احمدی نورالدین وند طایفه کیارسی ایل بختیاروند قوم لر ( سر ... گزارش
0 | 0
محبی٢٢:٤٩ - ١٣٩٧/٠٣/٠٨روستا های حیدر محبی. چراغ علی محبی کریم احمدی . شو کل. سرگچ . . . . در دهستان آبژدان شهر اندیکا شهرستان مسجدسلیمان محل سکونت طایفه کیارسی ایل بخ ... گزارش
9 | 0
اب گرمه٢٢:٤٠ - ١٣٩٧/٠٣/٠٨روستای آب گرمه شوشتر محل سکونت تیره ایی از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروندگزارش
0 | 0
مادیان٢١:٥٠ - ١٣٩٧/٠٣/٠٨در زبان لری بختیاری به مادیان - مایون می گویندگزارش
5 | 1
مایون٢١:٤٨ - ١٣٩٧/٠٣/٠٨در زبان لری بختیاری به معنی مادیان *اسب*گزارش
0 | 0
بومادران٢١:٤٤ - ١٣٩٧/٠٣/٠٨کلمه بومارون در زبان لری بختیاری مار::مادر گزارش
5 | 1
امامزاده پنج تن٢١:٣٠ - ١٣٩٧/٠٣/٠٨امامزاده پنج تن ( ع ) در روستای زلفعلی آباد در منطقه قلبه ایی*غلوه ایی*در دهستان جهانگیری *زیلایی * مسجدسلیمان محل سکونت تیره رستمی پلنگ *شمس خل ... گزارش
0 | 0
توگه قره بس٢١:٢٢ - ١٣٩٧/٠٣/٠٨روستای توگه در منطقه قلبه ایی *غلوه ایی* در دهستان جهانگیری *زیلایی * مسجدسلیمان محل سکونت تیره حسین وند طایفه روا جهانگیری ایل منجزی تیره رستمی پ ... گزارش
0 | 0
خانه خدا٢١:١٣ - ١٣٩٧/٠٣/٠٨کلمه هونه خودا*خانه خدا*در زبان لری بختیاری به معنی صاحب خانه *مرد*است جمله لری بختیاری هونه خودا کوینه:صاحب خانه کجاست. مرد خانه کجا رفتهگزارش
2 | 1
علابخش١٦:١١ - ١٣٩٧/٠٣/٠٨الله بخش بختیاروند *علا بخش. علاوش. الله وش* از نوادگان امیر شمس الدین بختیاروند پسر تاج الدین امیر قنبر *قنبر علی* پسر الله وردی خان *کلا رستم خان ... گزارش
0 | 0
چوتراش١٥:٥٥ - ١٣٩٧/٠٣/٠٨کلمه لری بختیاری به معنی چوب تراشگزارش
2 | 0
گچ کو١٥:٥٠ - ١٣٩٧/٠٣/٠٨کلمه لری بختیاری به معنی گچ کوب کسی که گچ می کوبدگزارش
0 | 0
قوچان٢٠:٣١ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧روستای تل قوچان دهستان کوشکک بخش آبژدان شهر اندیکا شهرستان مسجدسلیمانگزارش
12 | 2
قلعه مدرسه٢٠:٢٨ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧روستای قلعه مدرسه در دهستان تمبی گلگیر شمالی شهر گلگیر شهرستان مسجدسلیمان روستای قلعه مدرسه در دهستان تمبی گلگیر جنوبی شهر گلگیر شهرستان مسجدسلیمانگزارش
0 | 0
روستای کالوسه٢٠:٢٤ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧در دهستان تمبی گلگیر شهر گلگیر شهرستان مسجدسلیمانگزارش
0 | 0
دره گچی اب بیدی٢٠:٢١ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧روستاهای دره گچی آب دینه. - دره گچی آب بی شینه - دره گچی شیرین آب - در دهستان کوشکک بخش آبژدان شهر اندیکا مسجدسلیمانگزارش
0 | 0
دره قیلا٢٠:١٧ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧روستاهای دره قیلا عوض - دره قیلا محمد - دره قیلا اکبر - دره قیلا طهماسب در دهستان کوشکک بخش آبژدان شهر اندیکا شهرستان مسجدسلیمان معنی دره قیلا ... گزارش
0 | 0
چیتا٢٠:١٢ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧روستای دره چیتایی در بخش چلو اندیکا مسجدسلیمانگزارش
9 | 3
امامزاده سبزپوش٢٠:٠٨ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧امامزاده سبزپوش در روستای سلیران علیا دهستان جهانگیری منجزی ( زیلایی ) امامزاده سبزپوش در نزدیک روستای شانزده میل دهستان جهانگیری جنوبی در مسجدس ... گزارش
0 | 0
انجیرک٢٠:٠١ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧روستای آب انجیرک علیا . آب انجیرک سفلی دهستان جهانگیری منجزی *زیلایی * مسجدسلیمانگزارش
0 | 0
تخت کبود١٩:٥٦ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧منطقه تخت کبود نرگسی در شمال دهستان جهانگیری *زیلایی *مسجدسلیمان شامل ( تخت نرگسی. خلیله - گندم ریز - دگه مشکی - سلریان. سلیران علیا. مادی. علی جمع ... گزارش
0 | 0
قلعه برون١٩:٤٥ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧روستای در دهستان کوشکک شهر اندیکا در مسجدسلیمان گزارش
2 | 0
کنارهشت لک١٩:٤٣ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧روستای کنار هشت لک در دهستان جهانگیری *زیلایی *مسجدسلیمان این دهستان محل سکونت ایل منجزی بهداروند است و فقط ساکنین سه روستای آن از طایفه بابا احمد ... گزارش
0 | 0
کلگه١٩:٣٣ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧در زبان لری بختیاری به معنی خانه گاه*محل سکونت * منطقه بزرگ کلگه در شهرستان مسجدسلیمان شامل مناطق ( کلگه - کوی اسدیان. کوی جعفر پور. کوی کیماسی. کو ... گزارش
7 | 0
محله چشمه علی١٩:٢٣ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧محله چشمه علی . محله بازار چشمه علی. محله باغ چشمه علی در شهرستان مسجدسلیمانگزارش
0 | 0
کولرشاپ١٩:٢١ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧نام محله ایی در شهرستان مسجدسلیمانگزارش
0 | 0
شنبه١٩:١٩ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧شنبه اسم روز اول هفته است و در زمان های گذشته مانند زمان پهلوی و قاجار این نام را بر روی مردان می گذاشتند این اسم در تمام کشورهای خاورمیانه که از ا ... گزارش
60 | 4
اسکاچ١٩:١٤ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧محله اسکاچ کرسنت در شهرستان مسجدسلیمانگزارش
28 | 1
لنده١٩:٠٩ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧روستای لنده*لوندی، چم لند* در بخش آب ماهیک لالی محل سکونت طوایف خلیلی بیگیوند پلنگ. تاج الدین عبدالهی. لوخرده . لیموچی از ایل منجزی بهداروند *بختی ... گزارش
0 | 0
دهستان شیتاب١٩:٠٤ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧محله چیتاب*شیتاب. جیتاب* در شهرستان مسجدسلیمانگزارش
0 | 0
کردک١٧:٠٨ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧کولدین ( کول زین. کردین ) ::تن پوش چوپانان ایل لر بختیاری قوم لر به واسطه پوشیدن این تنپوش بسیاری از ایلات لر را قوم کرد می نامند کرد::کوچرو . ک ... گزارش
2 | 1
نجف١٦:١١ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند شاخه طایفه تاج الدین عبدالهی منجزی نجف خان بختیاروند پسر تاج الدین عبدا ... گزارش
5 | 1
محمدی١٦:٠٤ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧روستای محمدی در دشت بیگاوند *عقیلی *محل سکونت تیره محمدی طایفه لوخرده ایل منجزی بهداروند *بختیاروند * تیره محمدی طایفه لیموچی *نیم بنیچه *ایل منجزی ... گزارش
16 | 1
چهاربنیچه١٥:٥٤ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧تیره چهاربنیچه احمدوند خلیلی ( خلیل خان. محمد خان ) تیره چهاربنیچه کرم وند خلیلی تیره چهاربنیچه کلید سبز علی خلیلی تیره چهاربنیچه قنبروند تیره ... گزارش
32 | 0
افسانه١٥:٣١ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧کلمه افسونه در زبان لری بختیاری به معنی آرزوی دست نیافتنی . داستان . . دوست داشتن کسی از ته دل و باور نکردن عشق از سوی معشوق به خاطر بی پولی ( ... گزارش
90 | 2
چغاخور١٢:٤٩ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧منطقه چغاسور*تپه سرخ* در شمال بنه محمد حسین خان در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهادروند *ایل ... گزارش
5 | 1
طایفه توکلی تیل کوهی١٢:٣٥ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧تیره ایی از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند * بختیاروند * قوم لر*لهراسب کیانی* محل سکونت وا رگه تیلینه - وا رگه طویلگه. وارگه طولینه - ... گزارش
2 | 0
پل رود١٢:٢٥ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧کلمه ایی در زبان لری بختیاری به معنی امواج رود ( رود خروشان ) پل::موج - خروش روستای دو پلان. پلمون مسجدسلیمانگزارش
0 | 0
مازوکله پشته١٢:٢١ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧معنی در زبان لری بختیاری ماز*مازه*::کمر کوه . . . روی کوه کله پشته::نوک کوه پشتی *بعدی* گزارش
7 | 3
تیره دوستعلی١٢:١٥ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧تیره دوستعلی تیره خدری*خیرالدین وند. سیامنصور *طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند * خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان خدر خان ... گزارش
7 | 0
شجرنامه تیره سوخته زار١١:١٨ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی شاخه تیره سوخته زار ( طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند از ایل لر بختیاروند ) شیخ سوخته زار پسر ... گزارش
0 | 0
شالو١٠:٤٢ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧طایفه شالی ایل لر بختیاروند ساکن در دزفولگزارش
12 | 1
شالی١٠:٣٩ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧طایفه شالی ایل لر بختیاروند ساکن در دزفولگزارش
9 | 1
لیلاوی١٠:٢٣ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧نام یکی از تیره های طایفه کیارسی از ایل لر بختیاروندگزارش
2 | 0
لادرازی٠٢:٠٠ - ١٣٩٧/٠٣/٠٧منطقه لادرازی چغاسور در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروندگزارش
0 | 1