آریا بهداروند

آریا بهداروند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهباصری١٩:١٨ - ١٣٩٧/٠٣/٢٠شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ شاخه اولاد اکبر باصری شاه منصور خان بختیاروند ایلخان کلا رستم خان آقاسی *الله وردی خان * ت ... گزارش
2 | 1
تیره شفیعی منجزی١٢:٣٩ - ١٣٩٧/٠٣/٢٠تیره شفیعی طایفه ابوالحسنی ایل منجزی شفیع خان پسر احمد خان نواده ابوالحسن خان بختیاروند پسر جهانگیر خان بختیاروند ایلخان **** شفیع بیگ خلیلی پدر ... گزارش
14 | 1
منج١٦:٢٣ - ١٣٩٧/٠٣/١٩ایل منجزی بهداروند *بهادروند * از ایل بزرگ بختیاروند سرمنشا تمام ایلخانان ایل بختیاری *لربزرگ* در زمان سلسله صفوی. سلسله افشار. سلسله زندیه. و اوای ... گزارش
5 | 1
تیره شیخ نوروز احمد علی منجزی١٣:٤٤ - ١٣٩٧/٠٣/١٧تیره شیخ نوروزعلی احمدوند *روزه علی* طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی شاخه تیره شیخ شاه منصور خان ... گزارش
5 | 1
نامتلو١٣:١٩ - ١٣٩٧/٠٣/١٧اسم نعمت الله در زبان لری بختیاری به طریقه ی زیر بیان می شود ( نامتلا. نمت لا . نوم تلا )گزارش
0 | 1
طایفه خلیلی بیگیوند١١:٥٣ - ١٣٩٧/٠٣/١٧تیره شمس خلیلی ( تیره رستمی. تیره برات وند. تیره خدابخشی. تیره الله بخشی. تش شهبازوند. تش شیخ ویسی. تش شیرمرد . تش قرقه شه ) تیره ملارآهنی خلیلی ش ... گزارش
28 | 1
باورساد٠٣:١٢ - ١٣٩٧/٠٣/١٧شجرنامه تیره آشتیانی وند خلیلی شاخه تیره صالح حاجی ( سالاجی ) خلیلی شاه منصور خان بختیاروند ایلخان امیر رستم خان آقاسی تاج الدین امیر قنبر ک ... گزارش
21 | 1
مرواری١٠:٢٨ - ١٣٩٧/٠٣/١٦نام زن در زبان لری بختیاری به معنی مروارید مرواری::مروارید گزارش
2 | 1
تیره شکلک١٢:١٠ - ١٣٩٧/٠٣/١٥تیره شک و آلک طایفه بلیوند ایل بختیاروندگزارش
0 | 1
تیره سوری وند١٢:٠٧ - ١٣٩٧/٠٣/١٥طایفه کیارسی ایل لر بختیاروندگزارش
0 | 1
شهبازی١١:٠٨ - ١٣٩٧/٠٣/١٥معنی شهباز در زبان لری بختیاری شاه باز ها*نوعی پرنده شکاری* تیره شهبازوند طایفه تاج الدین عبدالهی *تاجدی وند عبداللهی *ایل منجزی بهداروند *بهادرون ... گزارش
28 | 1
منجزی١٠:٥٤ - ١٣٩٧/٠٣/١٥تیره خدابخشی خلیلی. تیره الله بخشی خلیلی. تیره برات وند خلیلی. تیره صالح حاجی خلیلی*اولاد سالاجی*. تیره شیخ روزعلی احمدوند *نوروز احمد علی*. تیره ام ... گزارش
30 | 2
گلگیر٠١:٤٧ - ١٣٩٧/٠٣/١٥دشت گلگیر ::دشت گل جهانگیر خان بختیاروند ایلخان منجزی محل سکونت تیره های تاجمیری خلیلی. قنبری خلیلی. خواجه وند مال احمدی. شاه حسین وند مال احمدی ... گزارش
2 | 1
بازگیر٠١:٣٩ - ١٣٩٧/٠٣/١٥تیره بزرگ خیرالدین وند طایفه خلیلی بیگیوند منجزی پلنگ خیرالدین خان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان *باز هفتی* پسر جهانگیر خان بختیاروند ایلخا ... گزارش
5 | 1
چله٠٠:٤٨ - ١٣٩٧/٠٣/١٥بخش چلو*چال چل او. چلبیان. چهل او. چال چهل آب . چله*در شهر اندیکا مسجدسلیمان محل سکونت تیره های ایل کر منجزی بهداروند *بهادروند * ایل لر بختیاروند ... گزارش
12 | 1
قره بلاغ١٨:٣٢ - ١٣٩٧/٠٣/١٤روستای قره بلاغ لردگان ساکنین از ایل لر بختیاروند طایفه ساتحی بختیاروند در لردگان. رامهرمز. بوشهر. اردل طوایف قوم لر *آلوار. الوار*در تمام جنگ ها ... گزارش
2 | 1
چوبر١٨:١٢ - ١٣٩٧/٠٣/١٤چوبر کلمه ای در زبان لری بختیاری به معنی چوب بر ( درخت کن ) در زمان سلسله صفوی سربازانی از طوایف از ایل بزرگ بختیاروند در جنگ های ایران و عثمانی ... گزارش
0 | 1
شالی١٣:٢٢ - ١٣٩٧/٠٣/١٤شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهادروند *ایل لربختیاروند شالی خان بختیاروند از نوادگان شاه منصور آتش ب ... گزارش
7 | 1
گودرزی١٩:٥٩ - ١٣٩٧/٠٣/١٣تیره گودرزی طایفه روا جهانگیری ایل منجزی بهداروند *بهادروند * ایل بزرگ لر بختیاروند محل سکونت سرداب و بز اب و دره تاجدین در فریدونشهر دهستان جهان ... گزارش
23 | 2
حسام بهائ الدینی٢٠:٠٥ - ١٣٩٧/٠٣/١٢تیره حسام الدینی و تیره کلاوند چرمی . تیره جلال وند. تیره بهرام وند. تیره شاه حسین وند*سوند. شاسوند* طایفه مال احمدی ایل منجزی بهداروند *بهادروند * ... گزارش
12 | 1
تیره های مستقل منجزی١٩:٤٧ - ١٣٩٧/٠٣/١٢تیره بهزادی ابوالحسنی منجزی در طایفه شیخ رباط به سر می برد تش شیخ ابوالحسنی منجزی در طایفه اورکگزارش
2 | 1
خلج١٥:٠١ - ١٣٩٧/٠٣/١٢تش خلج طایفه سهراب ایل بزرگ لر بختیاروند ( خلج. سانی. رستم وند. سهرابی. . . . ) محل سکونت کمفه بخش سوسن و سرخاب منطقه چلو شهر اندیکا شهرستان مسج ... گزارش
23 | 2
شه مار١٤:٤٦ - ١٣٩٧/٠٣/١٢سراج الدین خان پسر شاه مراد خان *شه مرا. شهمار* پسر ملا آدینه خان بختیاروند پسر اسکندر خان بختیاروند تیره سراج الدین وند طایفه بلیوند بهداروندگزارش
14 | 1
بداغ١٤:٠٢ - ١٣٩٧/٠٣/١٢طایفه چنگایی *چگنی *ایل عالی جمالی ایل بزرگ لر بختیاروند در مسجدسلیمان. لالی. شوشتر. اهواز. اندیکا. کوهرنگ. سردشت. اصفهان قلعه چنگایی در لالی ... گزارش
12 | 1
تاج الدین١٣:٥٣ - ١٣٩٧/٠٣/١٢طایفه تاج الدین عبدالهی *تاجدی وند عبداللهی *ایل منجزی بهداروند *بهادروند * ایل بزرگ لر بختیاروند ***** شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه خلیلی ب ... گزارش
7 | 1
تیره برات وند منجزی٠١:٠٩ - ١٣٩٧/٠٣/١٢میر برات نتیجه ی میر شمس الدین خان پسر تاج الدین امیر قنبر پسر امیر رستم خان آقاسی پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیار ... گزارش
32 | 59
تیره چهارمحالی منجزی٠١:٠٤ - ١٣٩٧/٠٣/١٢تیره بزرگ چهارمحالی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهادروند * ایل بزرگ بختیاروند محل سکونت شوشتر. عقیلی گتوند . مسجدسلیمان. اهواز. ... گزارش
12 | 1
تیره الله بخشی منجزی٠١:٠١ - ١٣٩٧/٠٣/١٢تیره الله بخشی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهادروند *ایل بزرگ بختیاروندگزارش
7 | 1
خدابخشی٠٠:٥٨ - ١٣٩٧/٠٣/١٢تیره خدابخشی - تیره بخشی - تیره الله بخشی در طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند گزارش
14 | 1
اب سری٠٠:٥١ - ١٣٩٧/٠٣/١٢ طایفه نیم بنیچه *لیمونچی. لیموچی *ایل منجزی بهداروند *بهادروند * ایل بزرگ لر بختیاروند **** تیره ها طایفه لیمونچی ( عاشور وند. محمی وند*محمود وند. ... گزارش
2 | 1
ماهیدشت٢٠:٥٠ - ١٣٩٧/٠٣/١١منطقه آب ماهیک *دشت ماهی* و منطقه هارون کلا. رینه. لیت کوه. توه بزان - رگ خلیل - تنگ خلیل *هلیلان*. . . . . در بخش آب ماهیک لالی در مسجدسلیمان محل ... گزارش
2 | 1
کلو٢٠:٣٤ - ١٣٩٧/٠٣/١١کلون*کلو. کلان. کلا*در زبان لری بختیاری به معنی بزرگ مرد Kalon هارون کلا جد تش کلا تیره هارونی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ محل سکونت منطقه هارون کل ... گزارش
16 | 1
چال انجیر٢٣:٢٨ - ١٣٩٧/٠٣/١٠روستای چال انجیر دهستان للر و کتک بخش چلو شهر اندیکا شهرستان مسجدسلیمان گزارش
0 | 1
کتک٢٣:٢٦ - ١٣٩٧/٠٣/١٠طایفه کتکی ایل چهارلنگ لربختیاری در منطقه کتک شهر اندیکا شهرستان مسجدسلیمانگزارش
7 | 2
چهارقاش٢٣:٢٣ - ١٣٩٧/٠٣/١٠روستای چهارقاش در جنوب روستای تل قوچان دهستان تل بز ان مسجدسلیمان روستای چهارقاش دهستان آبژدان شهر اندیکا در مسیر تنگ چری شمال روستای آب بیدگزارش
0 | 1
بردپهن تنگ تامرادی٢٣:١٣ - ١٣٩٧/٠٣/١٠طایفه بردپهن *میرگپ. سینه پهن، بردگپ* ایل منجزی بهداروند از این طایفه فقط نامی مانده است تیره ملارآهنی خلیلی از نوادگان تاج الدین امیر قنبر پسر امیر ... گزارش
9 | 1
جوبریز٢٣:٠٥ - ١٣٩٧/٠٣/١٠بلی خان بختیاروند پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان پسر جهانگیر خان بختیاروند ایلخان *طهماسب * اسکندر خان بختیاروند پدر ملا آدینه بختیاروند تی ... گزارش
32 | 1
شیرالی٠٦:٢٤ - ١٣٩٧/٠٣/١٠محل اولیه طایفه افشار در خوزستان و لرستان و کهگیلویه بود و یکی از طوایف ایل لر شول بود کلمه افشار همان کلمه لری اوشار به معنی آبشار است هنوز هیچ مدا ... گزارش
25 | 3
کچوسنگ٠٦:١٢ - ١٣٩٧/٠٣/١٠کلمه کچوک در زبان لری بختیاری به معنی سنگ کوچک Kochokگزارش
0 | 1
چیتی٠٦:٠٦ - ١٣٩٧/٠٣/١٠روستای چیتی و منطقه دره چیتی در لالی بود. مسجدسلیمان محل سکونت طایفه تاج الدین عبدالهی ایل منجزی بهداروند *بختیاروند * *عودالهی. عودی*گزارش
2 | 1
وارداک٠٥:٥٧ - ١٣٩٧/٠٣/٠٩معنی در زبان لری بختیاری وارداک::وا رگه مادر ( سرزمین مادری . بیاد سرزمین مادری ) وار::وارگه. بارگاه. جایگاه. سرزمین داک *دا*::مادر . در زمان دوری ... گزارش
2 | 1
تیک٠٥:٤٦ - ١٣٩٧/٠٣/٠٩روستای تیک کوهرنگ بختیاریگزارش
2 | 1
دراک٠٥:٤٤ - ١٣٩٧/٠٣/٠٩ایل دورکی بختیاری قوم لر شهرک دزک بختیاری روستای درک آباد روستای دزک بازفت دورکی*دورقی*گزارش
0 | 1
شق٠٤:٤٤ - ١٣٩٧/٠٣/٠٩در زبان لری بختیاری به معنی ترک پا. شکاف کوه جمع شق در زبان لری بختیاری ::شقاشق*شقاق*گزارش
16 | 1
شکاک٠٤:٤٢ - ١٣٩٧/٠٣/٠٩اصل این کلمه شقاق است سربازان ایل بزرگ لر بختیاروند همیشه سوار بر اسب در زمان صفوی به واسطه جنگ با دشمنان ایران زمین بودند که یکی از پادشاهان صفوی ... گزارش
9 | 1
ایل زعفرانلو٠٤:٢٧ - ١٣٩٧/٠٣/٠٩ایل کرمنجزی بهداروند *بهادروند * از ایل لر بختیاروند تیره زفر *جعفر. زافر. جعفران*طایفه حسنکی بختیاروند تیره کلار حسنکی تیره کیوران*گوران*حسنکی طا ... گزارش
5 | 1
سعیدلو٠٤:٢١ - ١٣٩٧/٠٣/٠٩ایل کرمنجزی بهداروند *بهادروند *از ایل بزرگ لر بختیاروند طایفه سعید بهداروند طایفه سعید دینارونی بختیاری تیره شاهپوری سعید طایفه شادلو *شالو*بخت ... گزارش
0 | 1
شادلو٠٤:١٣ - ١٣٩٧/٠٣/٠٩طایفه شادلو*شالو* بختیاری طایفه ملکشاه وند لملمی منجزی طایفه شیخ محمد خالی منجزی طایفه ابوالحسنی منجزی طایفه حسنکی بهداروند تیره زفر حسنکی تیره ... گزارش
14 | 1
شقاقی٠٤:٠٨ - ١٣٩٧/٠٣/٠٩طایفه شاقی ( شاکی. شقاقی ) ایل لر بختیاروند ایل کرمنجزی بهداروند *بهادروند * طایفه حسنکی بختیاروند تیره زافر*زفران. جعفر*حسنکی طایفه شادلو*شالو*ب ... گزارش
9 | 1
طایفه لیریایی٠٤:٠٣ - ١٣٩٧/٠٣/٠٩طایفه لیریایی*للری. دلیر لری*ایل بختیاروند *بهداروند * ساکن در دهستان للر و کتک شهر اندیکا. مسجدسلیمان. اهواز . شوشتر . اصفهان . دزفول و لرستانگزارش
21 | 1