آریا بهداروند

آریا بهداروند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهگدول١٠:٣٢ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی پرخور. شکمو gedolگزارش
18 | 0
گده١٠:٣١ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی گده*گئی یه*::معده gedehگزارش
9 | 0
گهدن١٠:٣٠ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی گفتن gohdenگزارش
0 | 0
گرداو١٠:٢٩ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی گردابگزارش
0 | 0
گرز١٠:٢٨ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی درز. شکاف gerzگزارش
5 | 1
گرده١٠:٢٧ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی نان گرد gerdehگزارش
12 | 1
گدشت١٠:٢٥ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی گذشت godashtگزارش
0 | 0
گدارا١٠:٢٤ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی گفتنی. به قول خوت گدارا::به قول خودت گفتنی godaraگزارش
0 | 0
گدار١٠:٢٠ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی محل عبور از رودخانه. گذار. محل گذر godarگزارش
14 | 0
گاجر١٠:١٨ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی بازی شبیه گلف gajerگزارش
0 | 0
گالیله١٠:١٧ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی نام گیاهی است گالیله ::گاگله. قاقلی galilehگزارش
7 | 1
گال بازی١٠:١٤ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی گال بازی *کال بازی * نوعی بازی محلیگزارش
0 | 0
گال١٠:١٣ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی گودال کم عمق galگزارش
2 | 1
کال١٠:١٢ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی گودال کم عمق Kalگزارش
23 | 1
چال١٠:١١ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی گودال Chalگزارش
2 | 0
گاشد١٠:١٠ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی گا::گاهی شد::شاید گاهی شاید. اتفاقی گاشد بیام در هونتون::شاید در خانه شما آمدم gashodگزارش
12 | 0
گاتاگات١٠:٠٦ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی گاه گاه gata gatگزارش
0 | 0
گابمال١٠:٠٥ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی ستاره ای که زمان ظاهر شدنش در غروب است همان زمان بازگشت گاوها به مال*روستا* gabe mal گاو به مالگزارش
0 | 0
گاچارن١٠:٠١ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی گاوچران. پرنده دم جنبانک ga charnگزارش
2 | 0
گالنگ٠٩:٥٩ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی گاو دم زده. شکمو galong گزارش
0 | 0
گامکال٠٩:٥٨ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی گاو تنبل. اهل کشت و کار نیست گا::گاو مکال::نمی کارد gamakalگزارش
0 | 0
مویی٠٩:٥٤ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی ماهی Moiگزارش
0 | 0
مایی٠٩:٥٤ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی ماهی Maiگزارش
2 | 1
گامایی٠٩:٥٣ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣گامایی*گاماهی* در زبان لری بختیاری به معنی گاو ماهی. ماهی بزرگ gamaiگزارش
0 | 0
لنگ٠٩:٥١ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی دم زنده Longگزارش
12 | 1
گاله٠٩:٥٠ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی فریاد مردانه در عروسی galehگزارش
30 | 1
گشتن٠٩:٤٥ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی گزیدن. نیش زدن gash tenگزارش
0 | 2
کش٠٩:٤٣ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی کشیدن Kashگزارش
7 | 1
کشکول٠٩:٤٢ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی کش ::کشیدن کول::کول. دوش. اطراف گردن کشکول بیارسوو:: باره ها*وسایل *را بگذار بر دوش خود و آنها را بیاور gashkolگزارش
9 | 1
گشنیز کوهی٠٩:٣٥ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی گیاهی که از آن جارو درست می کنند gesh nizگزارش
0 | 0
گشتیل٠٩:٣٣ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی کسی که مدام در حال گشت زدن است. می گردد طایفه گشتیل*گشتل *ایل بهداروند تیره گشتیل لر بختیاری در ایل آغاجری تیره گشت ... گزارش
21 | 1
گر٠٩:٢٨ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی پرتگاه garگزارش
46 | 2
گرین٠٩:٢٧ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی پرنده ای شبیه گنجشک که در میان تخت سنگ با سنگ ریزه لانه درست می کند garinگزارش
5 | 1
گز٠٩:٢٤ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی درخت خاردار gazگزارش
9 | 1
گز٠٩:٢٣ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی واحد طول معادل فاصله نوک بینی تا نوک انگشتان در حالت کشیدگی دست gazگزارش
25 | 1
گرگر٠٩:٢٠ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی مفصل ger gerگزارش
7 | 0
گوزک٠٩:١٨ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی قوزک gozakگزارش
2 | 0
گروسا٠٩:١٦ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی گریزان gorosaگزارش
0 | 0
گسنه٠٩:١٥ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی گرسنه gosnehگزارش
2 | 0
گروگوو٠٩:١٣ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی گروگان gerav govگزارش
0 | 0
گره٠٩:١٢ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی شعله آتش gorahگزارش
2 | 1
گرهست٠٩:١١ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی گر::قلم هست::استخوان استخوان قلم ger hastگزارش
0 | 0
گزه کل٠٩:٠٩ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی الاغ با رنگ خاکستری دم کوتاه gazeh kolگزارش
9 | 0
گزه دیزه٠٩:٠٧ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی الاغ با رنگ خاکستری پوزه سیاه gazeh dizehگزارش
2 | 0
گزه٠٩:٠٦ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی الاغ با رنگ خاکستری مایل به سفید. نقره ای gazehگزارش
9 | 0
گره کول٠٩:٠٣ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی گره کور gerh kolگزارش
0 | 0
گرم٠٩:٠١ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی گیرم geromگزارش
5 | 1
گروم٠٩:٠٠ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی گیرم gerom گروم نویدی::گیرم نیامدیگزارش
110 | 11
افتام٠٨:٥٨ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی افتادم Oftamگزارش
2 | 0
گیرافتام٠٨:٥٧ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی گیر افتادم gir oftamگزارش
0 | 0