آریا بهداروند

آریا بهداروند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهزوراور٢٢:١٧ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی کسی که نیرو دارد. نیرو آورد زور::نیرو. توان. قدرت آور ::آورد. کسی که بتواند کار سنگین انجام دهد و محتاج کمک کسی نباشد ... گزارش
0 | 0
زورمند٢٢:١٢ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی کسی که زور نهفته دارد. زورمند:: زور::نیرو. توان. قدرت مند::مانده. نهفته. پنهان Zormandگزارش
2 | 0
دلاور٢٢:٠٩ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣دل::دل. قلب اور::آور. آورد کسی که دل کسی را به دست بیاورد. کسی که دلی همچون شیر دارد و بتواند دل دشمن را بلرزاند*با این کار دل دشمن را از جا در ... گزارش
32 | 3
مای٢٢:٠٢ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی ماهی Mae. mai. moi. me مای ( مایی. می. مویی ) :::ماهیگزارش
18 | 2
بانگ٢١:٥٨ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری با کلمه بنگ تلفظ می شود Bong. bang بانگ::صدا. آوازگزارش
39 | 1
وقتی٢١:٥٦ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری با کلمه وختی تلفظ می شود Vaxti گزارش
34 | 4
هادی٢١:٥٤ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی ها::جواب دی::می دهی Ha di وختی بنگت اکنوم هادی::وقتی صدایت می کنم جواب بده بنگ::بانگ. صدا وختی ::وقتی ها::بله. آری.گزارش
48 | 4
سرگشت٢١:٤٨ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی سحر گشت. زمانی که یک روز تمام می شود و روز دیگر شروع می شود. در شب این اصطلاح را بکار می برند Sar gasht. . sahr gashtگزارش
0 | 0
الیا٢١:٤٤ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی ایل می آید الیا::ایلیا، ، آلیا ال::ایل. آل یا::می آید نام پسر در زبان لری بختیاری به معنی ::کسی می آید که خودش به ... گزارش
62 | 5
دست پاک٢١:٣٦ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی کسی که دست های آن پاک است و کار زشت و دزدی نمی کند و با تلفظ دسپاک::دست پاک Dastpak::daspakگزارش
5 | 0
محسن٢١:٢٦ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣نام پسر در زبان لری بختیاری با تلفظ مسن Mosenگزارش
202 | 6
مهمد٢١:٢٢ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣نام پسر در زبان لری بختیاری با دو تلفظ Momad Mohmadگزارش
18 | 1
مهمید٢١:٢٠ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣نام پسر در زبان لری بختیاری به معنی محمود Mahmidگزارش
2 | 0
حوسین٢١:١٤ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣نام پسر در زبان لری بختیاری به معنی :حسین Hosainگزارش
0 | 0
کتول١٩:٤١ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣کتول*کتایون*::نام همسر یزد گرد سوم بود یزد گرد پنج دختر به نام های::پارس بانو. مهربانو. نیک بانو. شهربانو. شیرین بانو و دو پسر به نام::هرمزان. ار ... گزارش
7 | 1
زل١٨:٤٩ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی زل زدن Zel.گزارش
9 | 1
کتاوو١٨:٤٧ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی کتایون Katavoگزارش
0 | 1
کتی١٨:٤٦ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی کتایون Kaiگزارش
14 | 1
کتا١٨:٤٤ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی کتایون Kataگزارش
0 | 0
کتول١٨:٤٣ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی ::کتایون Katol کتول *کتا. کتی. کتاوو*::کتایون گزارش
2 | 1
کت١٨:٤٠ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی خانه و غازی ، مکانی در دل کوه که دست رسی به آن سخت باشد. برای دور ماندن از آسیب دشمنان منطقه کتک::کت کوه. کمر کوه . در ... گزارش
9 | 1
اتبار١٨:٢٨ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی اعتبار Etbar اتبارس خووه::اعتبار او خوب است اتبار ناره::اعتبار نداره بی اتبار::بدون اعتبارگزارش
7 | 0
اتمینوو١٨:٢٥ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی اطمینان Etminovگزارش
0 | 0
پا ابزار١٨:٢٣ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به کفش :: پوزار می گویند پوزار::پا ابزار. کفش Pavzarگزارش
0 | 0
نخوس١٨:٢٠ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی نخواب Naxavsگزارش
0 | 0
اتیات١٨:١٩ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی احتیاط Etiat اتیات کو نه افتی::احتیاط کن نیفتی. نه افتی::نه افتادنگزارش
0 | 0
بخوس١٨:١٦ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی بخواب Be xavsگزارش
7 | 0
bondi١٨:٠٠ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣بوندی پیچ نام یکی از ساحل های معروف و گردشگری شهر سیدنی استرالیا است که کافه های زیادی در آنجا دایر است و یکشنبه ها بازار معروف سیدنی در آنجا برگزار ... گزارش
5 | 0
اوریاد١٧:٤٢ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی اور::ابر یاد*یات*::می آید نام تیره ای لر در ایل قشقایی avr ead طایفه اورامی در کردستان به معنی ابر می آید زبان این ... گزارش
9 | 0
ایاد١٧:٣٤ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی می آید E eadگزارش
7 | 1
بوندی١٧:٣٢ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی پدر را دید بو*بوآ*::پدر ندی::را دید Baone diگزارش
0 | 0
تاحال١٧:٢٨ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی تا حالا. تا الان. تا این موقع تاحال که تونه نبی::تا حالا که تورا نبود. *خبری از تو نبود* Tahalaگزارش
0 | 0
گردواری١٧:٢٢ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی جمع و جور کردن. آماده مسافرت . گردآوری gerd Variگزارش
16 | 0
گرهد١٢:٤٦ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی گریخت. فرار کرد. گریز. gorohd گزارش
0 | 0
گروزنی١٢:٤٤ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی مخفی کردن. مخفی گاه. گریزگاه گریزگاهان. کویه گورزنی جوونه::کجا جامه را مخفی کردی جامه::لباس نام پایتخت جمهوری چچن ... گزارش
0 | 0
بوندی١٢:٣٤ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی ببندی. گانه بوندی::گاو را ببندی Boandi گزارش
0 | 0
بوندی١٢:٣١ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی بنذار. پرتاب کن Bvandiگزارش
0 | 0
شیرانی١٢:٢٤ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣طایفه شیران*شیرالی* از ایل جانکی سردسیر بختیاروند در لردگان و اردل تیره شیران در طایفه اورک طایفه شیرانی هفت لنگ در مسجدسلیمان. شوشتر این طایفه ه ... گزارش
30 | 1
بلست١١:٠١ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی واحد اندازه گیری با دست . یک وجب Belestگزارش
2 | 0
گز١٠:٥١ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی گاز. گم . gazگزارش
7 | 1
بند١٠:٤٩ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی بسته. ببند. Bandگزارش
12 | 1
گش١٠:٤٨ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی باز گش و بند::باز و بسته goshگزارش
12 | 1
گف١٠:٤٦ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی گپ. بزرگ گفتر::بزرگتر gafگزارش
2 | 0
لیر١٠:٤٤ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی آغلگزارش
2 | 0
گرزه١٠:٤١ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی موش صحرایی gerzehگزارش
18 | 1
گچل١٠:٤٠ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی درختچه Kechlگزارش
5 | 1
گچن١٠:٣٩ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی غار کوچک KECHENگزارش
0 | 0
گرزونی١٠:٣٨ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی مفصل زانو. گره gerzoni گزارش
0 | 0
گر١٠:٣٤ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی توقف. مکث. گره. گیر. ger گزارش
41 | 2
گدول١٠:٣٢ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی پرخور. شکمو gedolگزارش
18 | 0