آریا بهداروند

آریا بهداروند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهخوک وحشی٠٩:٣٩ - ١٣٩٦/٠٧/٠٥در زبان لری بختیاری به گراز وحشی تا می گویند تا::گراز نر که به مزارع حمله می کند تا::تک. نیرومند .گزارش
9 | 1
کباب٠٩:٣٠ - ١٣٩٦/٠٧/٠٥کباب دنده غذایی سنتی در بین قوم لر بختیاریگزارش
23 | 3
کباب٠٩:٢٨ - ١٣٩٦/٠٧/٠٥کباب په به جیر ( جگر پیچیده در پیه*غذایی سنتی در بین قوم لر بختیاریگزارش
14 | 5
کباب٠٩:٢٦ - ١٣٩٦/٠٧/٠٥غذایی سنتی در بین قوم لر بختیاری آوریز*آبریز*::معروف به کباب قابلمه این غذا در بین مردم زرند کرمان نیز رایج استگزارش
21 | 4
اش بلگ٠٩:١٩ - ١٣٩٦/٠٧/٠٥نام آشی سنتی در بین قوم لر بختیاریگزارش
2 | 0
کباب بختیاری٠٩:١٨ - ١٣٩٦/٠٧/٠٥نام کبابی مشهور از قوم لر بختیاریگزارش
0 | 1
هندمینی٠١:٢٩ - ١٣٩٦/٠٧/٠٥در زبان لری به معنی شبیه هند است روستای دربند ایل هندمینی لر در بدره ایل علیشیران از نسل آل خورشید طایفه تمی در دربند بعداز فتح هند توسط نادرشا ... گزارش
16 | 3
چهرزاد٠٠:٥٣ - ١٣٩٦/٠٧/٠٥چهر::چهره. صورت. رخ. رو. سیما زاد::آزاد چهر آزاد::چهره شاد . چهره آزادگی .گزارش
5 | 0
بدم٢٣:٣٥ - ١٣٩٦/٠٧/٠٤ بدم::بودم خام بدم::خام بودم خام بدم، پخته شدم، سوختم گزارش
12 | 1
بد٢٢:٥٠ - ١٣٩٦/٠٧/٠٤بد::بود. بی . بید Boodگزارش
21 | 2
رامبد٢٢:٤٥ - ١٣٩٦/٠٧/٠٤درزبان لری بختیاری رام::رام . آروم. بد::. بی. بید آروم::آرام بی::بود رامبد::رامبود. رامبی. رامبید. آرامبود. آرامبد. آرامبی. آرامبید. آرومب ... گزارش
25 | 3
داماد٢٢:١٥ - ١٣٩٦/٠٧/٠٤دام::دام. تور. اسیر شدن اد::آدم دامی که آدم را اسیر می کند داماد::دام آدم. دام آد گزارش
16 | 3
تازه داماد٢٢:٠٩ - ١٣٩٦/٠٧/٠٤تازه داماد:::در زبان لری بختیاری به معنی نوشاد . نو دوما. نودوا. نو دوماد نوشاد:: نو::جدید. نو. تازه شا::شاه د::داماد. نوشاد:::تازه شاه داماد د ... گزارش
2 | 1
کاسه١٢:٥٦ - ١٣٩٦/٠٧/٠٤در زبان لری بختیاری با نام های کاسه kasa کاله kalah. kaleh گاله galah پا له palah پیاله pialeh. pialah گزارش
12 | 1
لاک پشت١٢:٥٠ - ١٣٩٦/٠٧/٠٤در زبان لری بختیاری با نام های کاسه پشت گاله پشت کاله پشت بردپشت توه پشت کاله*گاله*::نوعی کاسه Kaleh. galeh برد::سنگ Bard توه::تابه . تابه نان ... گزارش
21 | 3
شیوا١٠:١٧ - ١٣٩٦/٠٧/٠٤در زبان لری بختیاری به معنی شباهت. از کلمه شبیه گرفته شد شیوات::شبیه تو است Sheva Shevate گزارش
189 | 6
شوگار١٠:١١ - ١٣٩٦/٠٧/٠٤در زبان لری بختیاری به معنی طول شب. شبها معادل روزگار Shogarگزارش
9 | 1
شوکار١٠:٠٩ - ١٣٩٦/٠٧/٠٤در زبان لری بختیاری به معنی شبکار.گزارش
0 | 0
شنوگر١٠:٠٨ - ١٣٩٦/٠٧/٠٤در زبان لری بختیاری به معنی شناگر Shenav garگزارش
0 | 0
شودر١٠:٠٦ - ١٣٩٦/٠٧/٠٤در زبان لری بختیاری به معنی گیاه شبدرگزارش
2 | 0
شه نرک١٠:٠٥ - ١٣٩٦/٠٧/٠٤در زبان لری بختیاری به معنی پر. سار سیاه Shah narakگزارش
0 | 0
کوسه١٠:٠٣ - ١٣٩٦/٠٧/٠٤در زبان لری بختیاری به معنی طلب باران. دعای باران Kosehگزارش
14 | 1
شیراز١٠:٠١ - ١٣٩٦/٠٧/٠٤در زبان لری بختیاری به معنی حاشیه دوزی جاجیم و قالی. ماست چکیده شده. عروسی راز. چی راز شی ::عروسی. چی. راز::راز. اسرار. شی کردی::عروسی کردی ... گزارش
53 | 3
شیره٠٩:٤٩ - ١٣٩٦/٠٧/٠٤در زبان لری بختیاری به معنی شجاع. تمساحگزارش
2 | 1
شیل٠٩:٤٨ - ١٣٩٦/٠٧/٠٤در زبان لری بختیاری به معنی شاخه بلند شیل بلیط::شاخه بلوط Shelگزارش
5 | 1
شنگل٠٩:٤٦ - ١٣٩٦/٠٧/٠٤در زبان لری بختیاری به معنی شن و گل. شن وما سه گزارش
5 | 1
شانرک٠٩:٤٥ - ١٣٩٦/٠٧/٠٤در زبان لری بختیاری نام پرنده ای Shanarkگزارش
0 | 0
شراکیم٠٩:٣٩ - ١٣٩٦/٠٧/٠٤در زبان لری بختیاری به معنی اسب shorakim از کلمه شروک گرفته شده در زبان لری بختیاری به معنی شروک::شروع کرد. تند دویدن اسب . شر::شروع روک*راک*: ... گزارش
2 | 1
جغد٠٩:٢٢ - ١٣٩٦/٠٧/٠٤در زبان لری بختیاری با نام های شوکshok::شوم نحسnahs:: شو کلshav kel:: پرنده شب شو::شب کل::بیدار شدن کوکوونگ koko vang آواز کوهها کوکو::کوه کوه ون ... گزارش
41 | 4
شراک٠٩:١٦ - ١٣٩٦/٠٧/٠٤نام اسب در زبان لری بختیاری Sherakگزارش
2 | 0
شیرین ناز٠٩:١٤ - ١٣٩٦/٠٧/٠٤نام دختر در زبان لری بختیاریگزارش
2 | 0
کرد٠٨:٤٠ - ١٣٩٦/٠٧/٠٤کرد یکی از اقوام ایرانی است که در کشور ایران . ترکیه. سوریه. عراق . ارمنستان . آذربایجان. ساکن هستند ایل لک شاخه ای از قوم لر است که با قوم کرد خویشا ... گزارش
138 | 14
زنجره٠٠:٥٨ - ١٣٩٦/٠٧/٠٤در زبان لری بختیاری به معنی ( جیرک. جیجرک. جیجیرک. گزر. گازر. ملخ ) Jijtak. gazarگزارش
21 | 2
کیاکسار٢٣:٥٦ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣کیاکسار::کواکسار . هووخشتره پادشاه ماد و پسر آستیاگ *آژی دهاک* به معنی پادشاه نیک. خوش نشانه او گوتی های سکایی را که به ماد حمله کرده بودند شکست د ... گزارش
14 | 1
تیتا٢٣:٢٣ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی چشم بی نظیر تا::تک. تا. بی نظیر.گزارش
0 | 0
تیماه٢٣:٢١ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی چشم ماه Timahگزارش
5 | 0
تیناز٢٣:٢٠ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری تی::چشم ناز::زیباگزارش
25 | 1
دماوند٢٣:١٧ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری دما::پایین. عقب. سرد وند::انداخت. دماوند::هوای پایین. هوای سرد. پایین انداخته گزارش
14 | 1
الوند٢٣:٠٨ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری نام طایفه از قوم لر ال::عقاب وند::نژاد. ریشه. کوه الوند در همدان شهر الوند در قزوین Alvandگزارش
21 | 1
شاهین٢٣:٠٣ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری با تلفظ شاییshai شایینshain شاهی shahi شاهین shahin شاه خین::شاه خون ریز. شاخین. شاخون خون::در زبان لری بختیاری با تلفظ خین ... گزارش
60 | 3
کلاغ٢٢:٥٧ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری با تلفظ کلاkala کلاkela غلاqala غلاqala کلاغ kelaq غلاغ qalaqگزارش
18 | 3
عقاب٢٢:٥٤ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری بانده::بال زننده . نوعی عقاب Bandeh گزارش
21 | 5
عقاب٢٢:٥١ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری با تلفظ ( آل. آله. ) ::نوعی عقاب Al. Aloh ال. اله::نوعی عقاب al. alohگزارش
37 | 6
عقاب٢٢:٤٦ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری دال::نوعی عقاب. کرکس Dalگزارش
46 | 4
عقاب٢٢:٤٥ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری بالنده::نوعی عقاب Balondahگزارش
32 | 5
عقاب٢٢:٤٤ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری هاشو':نوعی عقاب Hashoگزارش
64 | 5
عقاب٢٢:٤٣ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری با تلفظ عقاو OGavگزارش
62 | 5
صابون٢٢:٤٢ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری با تلفظ صاوون. ساوین. صاوین Savon. savinگزارش
16 | 2
ایمه٢٢:٣٨ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی هیمه. هیزم لربختیاری :: ( ( ( ایمه یا هیوه ) ) ) imh. hivhگزارش
2 | 0
زیرزور٢٢:٢٢ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣در زبان لری بختیاری به معنی کسی که زیر زور باشد. زیر فشار باشد . زیر بار سنگین باشد. نقطه ضعف دارد کسی که زورش به حریف نرسد. Zire zor گزارش
0 | 0