آریا بهداروند

آریا بهداروند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهزیلایی٢٣:٥٢ - ١٣٩٧/٠٤/١٦شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی شاخه طایفه مال احمدی منجزی شاه منصور خان بختیاروند ایلخان *شامصیر * قاسم خان بختیاروند ایلخان احمد خان بختیارو ... گزارش
30 | 10
زیلایی١٥:١٣ - ١٣٩٧/٠٤/١٦دهستان جهانگیری *زیلایی. زیلابی *شمالی مسجدسلیمان دگه مشکی - گندم ریز - علی جمعه - مراد آباد - نی پاره - گلستان - گزستان - آب نرگسی - تخت کبود - چاه ... گزارش
34 | 9
زیلایی١٤:٤٣ - ١٣٩٧/٠٤/١٦بخش آب ماهی *آب ماهیک. اوماهی* شهرستان لالی شامل روستاهای رگ خلیل - تنگ خلیل - سربیشه - گندم زار - چاله تاک - بالرود - سبز آباد - گارا - چم لند - ب ... گزارش
32 | 8
پرزرد١٤:١٥ - ١٣٩٧/٠٤/١٦روستای پرزرد دهستان جهانگیری *زیلابی * مسجدسلیمان محل سکونت تیره ایی از طایفه تاج الدین عبدالهی ایل منجزی بهداروند *بهادروند *از ایل بزرگ لر بختیارو ... گزارش
5 | 1
توکا١٤:٠٨ - ١٣٩٧/٠٤/١٦روستای توکا*توگاه، توگه* دهستان جهانگیری *زیلایی * جنوبی مسجدسلیمان محل سکونت تیره ایی از طایفه روا جهانگیری ایل منجزی بهداروندگزارش
25 | 1
بدیع الزمان٠٢:٢٥ - ١٣٩٧/٠٤/١٦بدیع الزمان آشتیانی نواده محسن آشتیانی از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروندگزارش
5 | 1
اشتیانی٠٢:١٦ - ١٣٩٧/٠٤/١٦پسران آقاسی بیگ آشتیانی خلیلی هادی عالی کرم شیخ رفیع میرزا شفیع میرزا صادق میرزا محمد عبدالله خان *** کلی دویت*کلان داوود *برادر آقاسی بیگ ... گزارش
12 | 1
بردگپ١٢:١١ - ١٣٩٧/٠٤/١٥کوه های بردگپ زیلایی در قسمت شمال غربی دهستان جهانگیری منجزی مسجدسلیمانگزارش
2 | 1
ترابی٠٢:٠٧ - ١٣٩٧/٠٤/١٥تیره ترابی باغ تراب ذیلایی در دهستان جهانگیری *زیلابی * محل سکونت اولاد تراب از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند بود این اولاد همراه ... گزارش
7 | 1
چهارتنگ سفلی٠١:٥٦ - ١٣٩٧/٠٤/١٥منطقه چهارتنگی منجزی در دهستان جهانگیری مسجدسلیمانگزارش
7 | 1
غار٠٠:٤٦ - ١٣٩٧/٠٤/١٤در زبان لری بختیاری به معنی کری، دوز، سیلاگزارش
12 | 2
شیرانی٢٠:٥٨ - ١٣٩٧/٠٤/١٣تیره شیرانی طایفه دهناشی ایل لر بختیاروندگزارش
28 | 1
زیلایی١٩:٤١ - ١٣٩٧/٠٤/١١طایفه لیموچی منجزی *نیم بنیچه. لیمونچی * تیره ها قاسم عالی وند *قاسمی * عباس وند قربان وند عاشوروند*آشور* محمدوند محمیدوند *محمود وند* خلیل خان ا ... گزارش
21 | 9
گرمسیری١٧:٤٠ - ١٣٩٧/٠٤/١١طایفه گرمسیری لر در اندیمشک و بخش الوار گرمسیر و لرستان گزارش
5 | 1
عمویی٠٢:٠١ - ١٣٩٧/٠٤/١١طایفه عمویی*آمویی. عامویی. کلا مویی* ایل بختیاروند در شهرستان لردگان. کهگیلویه. مسجدسلیمان گزارش
9 | 1
طایفه ابوالحسنی١٦:٢٠ - ١٣٩٧/٠٤/١٠تیره میرزاوند *شیخ*طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند معروف به احمد این تیره در اصل از طایفه ابوالحسنی منجزی است احمد شیخ میرزا ( ابوال ... گزارش
32 | 1
طایفه لملمی منجزی٢٠:٥٥ - ١٣٩٧/٠٤/٠٩تیره های طایفه لملمی 1 - تیره بزرگ شیخ محمد خالی ( شیخالی وند. شیخ عالی وند ) 2 - تیره بزرگ ملکشاه وند ( مله شه وند. مال ملی::مال ملک ) 3 - ت ... گزارش
18 | 1
تیره جیرو منجزی٢٠:٤٧ - ١٣٩٧/٠٤/٠٩تیره جیرو*جیرون*طایفه لملمی ایل منجزی بهداروند که در منطقه للر و کتک اندیکا ساکن بودند ولی امروزه از این تیره فقط نام آن و نام منطقه جیرون لملمی ... گزارش
7 | 1
عالی محمود٢٣:٥٩ - ١٣٩٧/٠٤/٠٧شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند جهانگیر خان خلیل خان ایل بیگی شاه منصور خان کلا رستم خان آقاسی تاجمیر ... گزارش
7 | 1
کوتو١٩:٠١ - ١٣٩٧/٠٤/٠٧در زبان لری بختیاری به معنی سگ قوم ماساژت*ماساگت. ماساگوت. ماساکوت* از اقوام سکایی*سگستانی* گزارش
0 | 1
بنیچه١٤:٤٥ - ١٣٩٧/٠٤/٠٧در زبان لری بختیاری به دو معنی 1 - روستای کوچک بنه::روستا چه ::کوچک 2 - طایفه به مجموع چهار طایفه بزرگ چهاربنیچه می گویند تیره چهاربنیچه ط ... گزارش
0 | 1
شجرنامه تیره امیر برات١٢:١٦ - ١٣٩٧/٠٤/٠٥شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی شاخه تیره شمس الدین خان *رستمی پلنگ* طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند شاه منصور خان بختیاروند ایلخ ... گزارش
2 | 1
تیشتر٠١:٢٤ - ١٣٩٧/٠٤/٠٥در زبان لری بختیاری به بزغاله نر تیشتر می گویند در زمان باستان مردم الهه های خود را به شکل موجودات زنده تشبیه می کردند ( گاو. روباه. مار. اسب. بز ... گزارش
60 | 1
تیره صالح حاجی خلیلی٠١:١٣ - ١٣٩٧/٠٤/٠٥شجرنامه تیره بزرگ شاه منصور وند *آشتیانی *شاخه تیره صالح حاجی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند شاه منصور خان بختیاروند ایلخان کلا رستم ... گزارش
5 | 1
ادینه١١:٣٢ - ١٣٩٧/٠٤/٠٢تیره آدینه وند طایفه تاج الدین عبدالهی ایل منجزی بهداروندگزارش
12 | 1
مینا١١:٠٨ - ١٣٩٧/٠٤/٠٢معنی در زبان لری بختیاری مینا ::روسری زنان لر بختیاری می::موی نا::نهاد پوششی که روی موی می نهندگزارش
131 | 8
قطور١١:٠١ - ١٣٩٧/٠٤/٠٢در زبان لری بختیاری به معنی سنگگزارش
7 | 2
رفیعی٢٣:٤٩ - ١٣٩٧/٠٣/٣١شجرنامه تیره های کوچک و تیره رفیعی از تیره بزرگ آشتیانی وند *شاه منصوری*طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند رستم خان بختیاروند پلنگ امیر ... گزارش
12 | 1
رفیعی٢٣:٤٩ - ١٣٩٧/٠٣/٣١شجرنامه تیره رفیعی از تیره بزرگ آشتیانی وند *شاه منصوری*طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند رستم خان بختیاروند پلنگ امیر شاه حسین خان بخ ... گزارش
12 | 1
چاه میلاس١٤:٠٢ - ١٣٩٧/٠٣/٣٠چاه میلاس*میرآقاسی* در دهستان جهانگیری منجزی مسجدسلیمان میر رستم خان آقاسی پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخا ... گزارش
0 | 1
چاه پیایل١٤:٠٠ - ١٣٩٧/٠٣/٣٠چاهی در دهستان جهانگیری منجزی مسجدسلیمانگزارش
0 | 1
رود قلم اب١٣:٥٩ - ١٣٩٧/٠٣/٣٠رودی کوچک در دهستان جهانگیری منجزی مسجدسلیمان در کنار دشت شیاس و دشت دارجونه و کوه سرقل و کوه زردهگزارش
0 | 1
پایتخت زامبیا٠٩:٣٠ - ١٣٩٧/٠٣/٢٦لوساکاگزارش
12 | 1
لجمیر اورک٠٩:٢٩ - ١٣٩٧/٠٣/٢٦شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند *شاه منصور وند *طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهادروند * ایل بزرگ لر بختیاروند رستم خان بختیاروند پلنگ ... گزارش
30 | 3
افرت٠٨:٥٣ - ١٣٩٧/٠٣/٢٦در زبان کردی به زن می گویند و به معنی تو زشت نیستی. **** در زبان ایل لر بختیاری بزرگترین ایل قوم لر کلمه آفرت به معنی تو را می آفریند آفریت::تو را ... گزارش
9 | 2
کهیش٢٣:٣٩ - ١٣٩٧/٠٣/٢٤تش بلیل . تش حسین . تش ناصر. تش براهیم تیره اسماعیل وند خلیلیگزارش
34 | 1
بلیل٢٣:٢٣ - ١٣٩٧/٠٣/٢٤تیره اسماعیل وند خلیلی تش حسین وند. تش بلیل . . . . . شاه منصور خان بختیاروند ایلخان کلا رستم خان آقاسی تاج الدین امیر قنبر یوسف خان بختیاروند ... گزارش
14 | 1
تاپو٢١:٥٩ - ١٣٩٧/٠٣/٢٢در زبان لری بختیاری به معنی ظرفی بزرگ که از گل ساخته شده و انبار غلات است و به واسطه اینکه بعد از درست کردن آن جداره ی بیرونی آن را با پهن گاو می پو ... گزارش
14 | 1
تیره تالپایی منجزی١٢:٣٠ - ١٣٩٧/٠٣/٢٢تیره تالپایی *تپایی *طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند ( محمد علی. اسکندروند. حسین وند. باقر. علی نقی. میرزا. تقی وند. شفیع . حیات. جواد ... گزارش
12 | 1
کهیش٠٤:٠٨ - ١٣٩٧/٠٣/٢٢شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی شاخه تیره اسماعیل وند*زونیسترم* طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند جهانگیر خان بختیاروند ایلخان خل ... گزارش
46 | 1
شیرخان٠٣:١١ - ١٣٩٧/٠٣/٢٢تیره اسماعیل وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند ( صفی خانی ) ایل بزرگ لر بختیاروند شیر خان پسر مهمد خان پسر اسماعیل خان پسر یوسف خان ... گزارش
7 | 1
مهمد٠٢:٥٣ - ١٣٩٧/٠٣/٢٢تش مهمدوند تیره اسماعیل وند خلیلی معروف به زونیسترم *هفت کر بیگی * شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند شاخه ... گزارش
16 | 1
سلیمانی٠٢:٤٦ - ١٣٩٧/٠٣/٢٢تیره حاتم وند طایفه مال احمدی معروف به نه کر تشمال ایل منجزی بهداروند *بهادروند * ایل لر بختیاروند حاتم وند *کرمپور . سلیمانی * کرم الله خان پسر ... گزارش
18 | 1
بدیل اباد٠٠:٠٦ - ١٣٩٧/٠٣/٢٢روستای بدیل در دشت عقیلی *بیگاوند * محل سکونت تیره ایی از ایل منجزی بهداروند از نسل جمشید کیانی ساکنین دشت عقیلی ایل منجزی بهداروند *بهادروند * ا ... گزارش
2 | 1
هارونی٢٣:٥١ - ١٣٩٧/٠٣/٢١تش های تیره هارونی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند ( احمد هارونی. زمان هارونی. رسول هارونی . معصوم علی هارونی. رستمی. غلام وند. هارون ... گزارش
34 | 1
حسامی٢٣:٤٢ - ١٣٩٧/٠٣/٢١تیره حسام الدینی طایفه مال احمدی ایل منجزی بهداروند گزارش
0 | 1
چیرگلی٢٣:١٤ - ١٣٩٧/٠٣/٢١در زبان لری بختیاری به معنی خانه ایی که از گل درست شده است چیر::خانهگزارش
0 | 1
بد نه وینی١٩:٣٤ - ١٣٩٧/٠٣/٢٠کلمه لری بختیاری به معنی تو بد نبینی. بدی از تو دور باشدگزارش
0 | 1
هناری١٩:٣١ - ١٣٩٧/٠٣/٢٠هناری*هونه یاری. هیاری*::کلمه لری بختیاری به معنی همیاری . همکاری کردن تمام خانه ها *همسایه ها*با هم هونه :خانه یاری::همکاری.گزارش
5 | 1
پچل١٩:٢٦ - ١٣٩٧/٠٣/٢٠پچل *پرچل*::کلمه لری بختیاری به معنی کثیفگزارش
16 | 1