آریا بهداروند

آریا بهداروند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهرونس٢٣:٢٦ - ١٣٩٦/٠٧/١٨در زبان لری بختیاری به معنی بدرقه . راهی کردن ravnas رونس کردی ره::او را بدرقه کردی رفت از روانیدن گرفته شدهگزارش
0 | 0
رونیدی٢٣:٢٤ - ١٣٩٦/٠٧/١٨در زبان لری بختیاری به معنی روانیدن. جریان دادن. جاری ravnidi اونه رونیدی او ور::آب را جریان دادی آن طرف گزارش
0 | 0
تات٢٣:٠٥ - ١٣٩٦/٠٧/١٨در زبان لری بختیاری به معنی عمو. مرد با تجربه. پیرمرد. در لغت نامه دهخدا به ایل لر طاهر تاتی اشاره شده Tate گزارش
14 | 1
هله١٧:١٩ - ١٣٩٦/٠٧/١٨در زبان لری بختیاری به معنی می گذارد helehگزارش
14 | 1
هلیس١٧:١٨ - ١٣٩٦/٠٧/١٨در زبان لری بختیاری به معنی می گذاری او را. می بخشی او را helisگزارش
2 | 0
هره١٧:١٦ - ١٣٩٦/٠٧/١٨در زبان لری بختیاری به معنی همیشه می رود herehگزارش
7 | 0
میش خاص٢٣:١١ - ١٣٩٦/٠٧/١٧یکی از طوایف لر ساکن در ایلام است از ایل لر فیلی *پهلوی* نام اصلی این ایل میش کاس بود کاس همان کاسی است کاسی ها اجداد قوم لر هستند امروزه یکی از ... گزارش
2 | 2
سهراو٢٠:٠٨ - ١٣٩٦/٠٧/١٧در زبان لری بختیاری به معنی سهراب سهر*سر*::سرخ او::آب سراب*سهراو*:: سهرابگزارش
0 | 0
سرخاو٢٠:٠٩ - ١٣٩٦/٠٧/١٧در زبان لری بختیاری به معنی سرخابگزارش
0 | 0
سراب٢٠:٠٨ - ١٣٩٦/٠٧/١٧در زبان لری بختیاری به معنی سهراب Sorabگزارش
12 | 3
سرون٢٠:٠٥ - ١٣٩٦/٠٧/١٧در زبان لری بختیاری به معنی سرخ ها.گزارش
2 | 0
سر٢٠:٠٤ - ١٣٩٦/٠٧/١٧در زبان لری بختیاری به معنی سرخ گزارش
12 | 2
گندل٢٠:٠٣ - ١٣٩٦/٠٧/١٧نام گیاهی در مناطق لر بختیاری نام چند طایفه بختیاری از روی این گیاه گرفته شده گندلی. گندلزی. گندلی وند.گزارش
0 | 0
مازه١٩:٥٨ - ١٣٩٦/٠٧/١٧در زبان لری بختیاری به معنی تپهگزارش
7 | 0
چغا٢٠:٠٠ - ١٣٩٦/٠٧/١٧در زبان لری بختیاری به معنی تپه چغازنبیل. چغاخور. چغاسهر. چغامیش.گزارش
12 | 1
مل١٩:٥٨ - ١٣٩٦/٠٧/١٧در زبان لری بختیاری به معنی تپه Molگزارش
5 | 0
لقی١٩:٥٧ - ١٣٩٦/٠٧/١٧در زبان لری بختیاری به معنی لگد. لقدگزارش
2 | 1
داغو١٩:٥٥ - ١٣٩٦/٠٧/١٧در زبان لری بختیاری به معنی خراب. داغونگزارش
0 | 0
وی٢١:٥٢ - ١٣٩٦/٠٧/١٦در زبان لری بختیاری به معنی وای Voeگزارش
25 | 3
بوگو٢١:٥١ - ١٣٩٦/٠٧/١٦در زبان لری بختیاری به معنی بگوگزارش
0 | 0
شوور٢١:٥٠ - ١٣٩٦/٠٧/١٦در زبان لری بختیاری به معنی شوهرگزارش
0 | 0
زنشت٢١:٤٣ - ١٣٩٦/٠٧/١٦در زبان لری بختیاری به معنی جوهرگزارش
0 | 1
جمونده٢١:٤١ - ١٣٩٦/٠٧/١٦در زبان لری بختیاری به معنی جنبنده. موجود. حیوانگزارش
0 | 0
چار٢١:٣٩ - ١٣٩٦/٠٧/١٦در زبان لری بختیاری به معنی چادر چارشو::چادر شبگزارش
5 | 1
چوله٢١:٣٨ - ١٣٩٦/٠٧/١٦در زبان لری بختیاری به معنی هیزم. چوله*چولوله*گزارش
9 | 0
بخس٢١:٣٦ - ١٣٩٦/٠٧/١٦در زبان لری بختیاری به معنی بخواب bexosگزارش
0 | 0
هم عروس٢١:٣٤ - ١٣٩٦/٠٧/١٦در زبان لری بختیاری به معنی جاریگزارش
9 | 0
همینجه٢١:٣١ - ١٣٩٦/٠٧/١٦در زبان لری بختیاری به معنی همین جاگزارش
0 | 0
دستره٢١:٢٩ - ١٣٩٦/٠٧/١٦در زبان لری بختیاری به معنی اره دستی گزارش
2 | 0
دینه٢١:٢٨ - ١٣٩٦/٠٧/١٦در زبان لری بختیاری به معنی دنباله ی شب. دیشبگزارش
12 | 1
کله صبح٢١:٢٥ - ١٣٩٦/٠٧/١٦در زبان لری بختیاری به معنی سحرگزارش
0 | 0
وارش٢١:٢٢ - ١٣٩٦/٠٧/١٦در زبان لری بختیاری به معنی بارش باران جمله لری وارش شرو اویی بیو من هونه؛؛ بارش شروع شد بیا داخل خانه گزارش
83 | 1
بوحمه١٣:٤١ - ١٣٩٦/٠٧/١٦نام طایفه بابااحمدی در دشتستان بوشهر بعد از فتح هند 2000 خانوار از ایل منجزی در کشمیر ساکن شدند و در نواحی دیگر طوایف مختلف بختیاری ساکن شدند بعد ا ... گزارش
0 | 0
گرهد١٣:١٧ - ١٣٩٦/٠٧/١٦در زبان لری بختیاری به معنی گریخت گزارش
0 | 0
ریخش١٣:١٦ - ١٣٩٦/٠٧/١٦در زبان لری بختیاری به معنی خوشرو ری::صورت. رو خش::خوشگزارش
0 | 0
ریخوش١٣:١٥ - ١٣٩٦/٠٧/١٦در زبان لری بختیاری به معنی خوشرو.گزارش
0 | 0
گل٢٢:٣٩ - ١٣٩٦/٠٧/١٥در زبان لری بختیاری به معنی بالا. شاخه gal بنس گل دار::آویزان کن به شاخه درخت گزارش
34 | 6
لکان٢٢:٣٢ - ١٣٩٦/٠٧/١٥در زبان لری بختیاری به معنی شاخسار Lekanگزارش
2 | 0
لشکان٢٢:٣١ - ١٣٩٦/٠٧/١٥در زبان لری بختیاری به معنی شاخسارگزارش
0 | 0
ترکالکی٢٠:٤٥ - ١٣٩٦/٠٧/١٥معنی در زبان لری بختیاری تر::مسیر. زادگاه کا::بزرگ. آقا لکی::طایفه الکی*اولکی. لکی*از ایل بختیاروند زادگاه بزرگان اولکی طایفه اولکی ساکن در ترکا ... گزارش
5 | 1
فریاد بلند١٩:٤٠ - ١٣٩٦/٠٧/١٥در زبان لری بختیاری از کلمه نهیو استفاده می کنندگزارش
2 | 1
افرت١٩:٢٠ - ١٣٩٦/٠٧/١٥در زبان لری بختیاری به معنی می آفریند تو را آفریت :: آفرید جمله ی لری بختیاری خودا آفریت که مو بی کس نبوم:: خدا تورا آفریدکه من بدون یار نباشم ... گزارش
18 | 1
تیدا١٩:٠٧ - ١٣٩٦/٠٧/١٥در زبان لری بختیاری و لری جنوبی به معنی چشم مادر تی:: چشم دا::مادر معنی چشم در قوم لر:: در زبان لری لرستانی و لری لک و لر فیلی :::چم. چش. گلاره ... گزارش
129 | 4
مهنان٢١:٥٥ - ١٣٩٦/٠٧/١٤در زبان لری بختیاری به معنی ماندنی هستند مهنه::می ماند مهنی ::می مانی مهنا::ماندنی در زبان لری بختیاری مهنا نامی برای پسرگزارش
0 | 0
جمیت٢١:٤٧ - ١٣٩٦/٠٧/١٤در زبان لری بختیاری به معنی جمعیتگزارش
0 | 0
تحصب٢١:٤٧ - ١٣٩٦/٠٧/١٤در زبان لری بختیاری به معنی تعصبگزارش
2 | 0
دخو رو٢١:٤٥ - ١٣٩٦/٠٧/١٤در زبان لری بختیاری به معنی بخواب De xavravگزارش
0 | 0
اسیو٢١:٤٣ - ١٣٩٦/٠٧/١٤در زبان لری بختیاری به معنی آسیابگزارش
21 | 1
هنا٢١:٤٢ - ١٣٩٦/٠٧/١٤هنا*هونه ها*::در زبان لری بختیاری به معنی خانه ها Honaگزارش
21 | 5
برد پرکو٢١:٤١ - ١٣٩٦/٠٧/١٤در زبان لری بختیاری به معنی پرتاب کردن سنگ bard perkoگزارش
0 | 0