آریا بهداروند

آریا بهداروند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهمرودشت٢٠:١٣ - ١٣٩٦/٠٩/١٩همان دشت مرو*مرغاب*است ایل منجزی در حمله نادرشاه به هند علی صالح خان بختیاروند رئیس ایل بختیاروند *بهداروند *از طایفه عالی ایلی*حلیلی. خلیلی بیگیو ... گزارش
7 | 0
درک١٤:٢١ - ١٣٩٦/٠٩/١٧Derak:: پشتیبان . سپر در آیین چوب بازی لر بختیاری از دو چوب استفاده می شود این آیین در زمان هخامنشیان رایج بوده چوب بزرگ درک نام دارد چوب کوچک تیر ... گزارش
21 | 1
کولیوند١٩:٤٤ - ١٣٩٦/٠٩/١٥ایلات لر بختیاری *لر بختیاری * چهارلنگ. هفت لنگ. ممسنی. شبانکاره . لیراوی. بویراحمد. کهگیلویه. کهمره . کرشولی. سیوند. حیات داوودی. ایل لک همان ایل ... گزارش
18 | 0
از طوایف قشقایی١٩:٢٨ - ١٣٩٦/٠٩/١٥دره شوری ::دار شولی*نژاد شولی* دره شوللی ایل لر شول یکی از ایلات لر بود که حکومت بزرگی در لرستان. خوزستان . کهگیلویه. ممسنی ایجاد کرد طوایف شول ... گزارش
0 | 0
سایدام١٩:٠٣ - ١٣٩٦/٠٩/١٥در زبان لری بختیاری به معنی سایه مادرم لری لکی گویشی از زبان لری است یک قوم می تواند با زبان دیگری تکلم کند ولی هیچ زبان و گویشی نمی تواند قوم جدی ... گزارش
5 | 0
برشنا١٨:٥٩ - ١٣٩٦/٠٩/١٥در زبان لری بختیاری به معنی به روشنایی روشنا::روشنایی گزارش
14 | 0
حلما١٨:٥٧ - ١٣٩٦/٠٩/١٥جمله لری بختیاری هلما بیایم::بگذار ما بیاییم هل::بهل . هلیدن. نهل::نگذارگزارش
126 | 21
نشای برنج١٨:٥٣ - ١٣٩٦/٠٩/١٥در زبان لری بختیاری به معنی تخم. دانه توم بده::گندم ها را در زمین بپاش جهت کشتگزارش
0 | 0
بن شان١٨:٤٩ - ١٣٩٦/٠٩/١٥در زبان لری بختیاری به معنی به نشان. بکار. کشت کنگزارش
7 | 0
ملیکا١٨:٤٧ - ١٣٩٦/٠٩/١٥معنی در زبان لری بختیاری فرشته. ملائک جن ملیکا ':اجنه و ملائکه گزارش
76 | 15
ریما١٨:٣٩ - ١٣٩٦/٠٩/١٥ریما کلمه ای در زبان لری بختیاری به معنی ::روی ماه جمله لری بختیاری ریمات بوسوم::روی ماهت را ببوسم در زبان ترکی به ماه ، ، آی می گویندگزارش
87 | 5
سیمونه١٨:٣٣ - ١٣٩٦/٠٩/١٥در زبان لری بختیاری به معنی برای من است Simon سیمون::برای من نامی برای دختر و پسر &&&&&& نام در زبان اسپانیایی سیمئونه. سیمونگزارش
5 | 1
زیلایی٢١:٤٨ - ١٣٩٦/٠٩/١٢تاجمیر قنبر خان بختیاروند پسر شاه منصور خان بختیاروند پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاری تیره تاجمیر ی و تیره میرگپی در طایفه گندایی بختیاروند تیره تا ... گزارش
28 | 1
شجرنامه ایل منجزی١٠:٢٥ - ١٣٩٦/٠٩/٠٣ شجرنامه ایل منجزی بهداروند *کرمنجزی، کر منجی کران منجی، . پسران معجزه گر* ایل بزرگ لر بختیاروند سپهسالار بختیار ( بدر ) جمال الدین *با جمال. ... گزارش
57 | 3
شمخال١٢:٣٥ - ١٣٩٦/٠٩/٠١شیخ محمد عالی خان بختیاروند جد ایل بختیاروند کر منجزی *شیخ محمد خالی . شمخال* گزارش
2 | 0
هفت لنگ١٨:١٠ - ١٣٩٦/٠٨/٣٠به معنی هفت ایل بدلیسی تاریخدان کرد لر را از نسل دو برادر به نام بخت*بختیار. بهدار* بجن*بیژن* 1 - ایل بختیاروند کرمنجزی 2 - ایل کرمانجاهی *کرمانشاه ... گزارش
0 | 0
پاپی١٣:١٦ - ١٣٩٦/٠٨/٢٣***** ایل بختیاروند خود را از نسل خورشید می داند لهراسب کیانی جد قوم لر بدلیسی اجداد لر را دو برادر به نامهای بجن*بیژن * بخت*بختیار *ثبت کرده برخ ... گزارش
25 | 2
اورک١٢:٢٦ - ١٣٩٦/٠٨/٢٣ایل فراموش شده در تاریخ ایل الک*اولک* یکی از سر شاخه های ایل بختیاروند *بهداروند. بیداروند * نام طوایف و ایلات ایل الک بختیاروند 1 - طایفه اورک ... گزارش
18 | 1
لک١٨:٢٠ - ١٣٩٦/٠٨/٢١زبان لکی یکی از گویش های قوم لر است امروزه بعضی ها سعی می کنند از این زبان قومی جدید به نام لک درست کنند در هیچ منبع تاریخی از قوم لک سخن به میان نیا ... گزارش
67 | 9
لک١٦:٣٤ - ١٣٩٦/٠٨/٢١ایل بزرگ بختیاروند کرمنجزی *کر منجی. کرمانجی* رستم خان بختیاروند رئیس ایل بختیاروند در جنگ ایران و عثمانی به کمک شاه اسماعیل صفوی رفت و در راه وطن ش ... گزارش
55 | 7
چال بتون١٦:١٧ - ١٣٩٦/٠٨/٢١روستای منجزی نشین در دشت عقیلی طایفه خلیلی بیگیوند زیلاییگزارش
2 | 0
چال١٦:١٦ - ١٣٩٦/٠٨/٢١منطقه چال چهل آب*چلویان. چلبیان. چلو*در اندیکا محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند زیلایی *منجزی پلنگ * ******** طایفه چال لو چلبیانلو در ارسباران تیره من ... گزارش
0 | 0
بستک١٣:٠١ - ١٣٩٦/٠٨/٢١در زبان لری بختیاری به معنی بختک . نحسی. دشمن. سایه شوم نام دیویی در فرهنگ لر بختیاری الابستک::الابختکگزارش
0 | 0
علاییون١٢:٤٥ - ١٣٩٦/٠٨/٢١نام دیگر ایل علاءالدین وند ایل بختیاروند لر بختیاری ( علایی. علائی وند. علادینی. الدینی ) نام طوایف ::: علادینی فارسانی مالکی عبدالهی شریفی کاله* ... گزارش
7 | 1
سر رسی١٢:٣٧ - ١٣٩٦/٠٨/٢١در زبان لری بختیاری به معنی آمد. سر رسیدگزارش
0 | 0
کرمانج١٢:٤٦ - ١٣٩٦/٠٨/١٨در زبان لری بختیاری کران منجزی ::کران منجی پسر ان معجزه گر. ( ( ( لر بزرگ از نسل بختیار و پسرش بیژن است ) ) ) ) ) در زمان سلسله صفوی بعضی از ای ... گزارش
23 | 7
کرمانجی١٢:٤٦ - ١٣٩٦/٠٨/١٨ایل لر بختیاروند کران منجزی *کر منجزی. کرمانجی * خود را از نسل خورشید می داند نوادگان جمشید کیانی. لهراسب کیانی*لر* در زبان لری بختیاری کران منج ... گزارش
32 | 3
هرسین١٢:٠٦ - ١٣٩٦/٠٨/١٨در زبان لری بختیاری به معنی اشک آلود. چشم گریانگزارش
21 | 3
هسم١٢:٠٤ - ١٣٩٦/٠٨/١٨در زبان لری بختیاری به معنی هستمگزارش
0 | 1
شجره نامه اولاد حاج علی١٧:٥٢ - ١٣٩٦/٠٨/١٦این تیره در طایفه اورک دینارونی بختیاری است و در چهار روستا در چهارمحال و بختیاری زندگی می کنند افراد این تیره با بزرگ نمایی خود را فرزندان اسماعی ... گزارش
14 | 1
کرد شولی٢٠:٠٤ - ١٣٩٦/٠٨/١٥نام اصلی این ایل کرشولی است کر شولی::پسر شولی ایل لر شول در زمان سلغریان بر تمام ایلات لر حکومت می کرد شهر شول آباد بختیاری در لرستان شهر شاوور*شاول ... گزارش
9 | 0
تورناز١٢:٣٢ - ١٣٩٦/٠٨/١٤در زبان لری بختیاری به معنی تور*تر*::مسیر. نژاد ناز::زیبا کلمه لری بختیاری تورنه::گیسو توره::مسیر است شهر ترکالکی::مسیر کوه الکی طایفه ترکاشو ... گزارش
2 | 1
ایدا١٢:٢٣ - ١٣٩٦/٠٨/١٤زبان لری بختیاری جمله لری بختیاری آیدا::ای مادر*درخواست کمک* آیدا::آیا داد گزارش
186 | 63
ایل الک٢٣:٠٠ - ١٣٩٦/٠٨/١٢یکی از سر شاخه های ایل بختیاروند بود که امروزه ایل های شاخه ی الک به ایل های مستقل تبدیل شده اند ایل های شاخه ی الک بختیاروند ایل لر لک *الک. ایل ... گزارش
9 | 0
سلار٢٢:٥١ - ١٣٩٦/٠٨/١٢در زبان لری بختیاری به معنی رئیس. رهبر گروه. سردسته. گزارش
9 | 0
همپا٢٢:٥٠ - ١٣٩٦/٠٨/١٢در زبان لری بختیاری به معنی کسی که پا به پای تو راه می آید. رفیق. هم گروه در زمان تیمور گورکانی گروهی از طوایف لر بختیاری را مجبور به کوچ به شمال ... گزارش
2 | 0
افرت١٩:٢٣ - ١٣٩٦/٠٨/١٢بدلیسی تاریخ دان کرد لرها را از نسل دو برادر به نام بختیار و بیژن می داند ******** در کتاب شرف نامه معنی نام کلمه کرد::رمه گردان ایل سورانی که ام ... گزارش
12 | 3
کرانی١٣:٠٣ - ١٣٩٦/٠٨/١٢طایفه کران بختیاروند در شهر فارسان بختیاری طایفه کران بختیاری در سیرجان طایفه کرانی *کرائی *بختیاری در مسجدسلیمان طایفه کرایی در آب گنجی شوشتر ط ... گزارش
9 | 1
لهراسب٢٣:٣٦ - ١٣٩٦/٠٨/٠٩جد ایلات قوم لر لهراسب ( ( ( لوراساب. لراسب. لهراب . لاراب ) ) فرزندان ( گشتاسب . زریر. بستور ) گشتاسب *ویشتاسب. یشتاسب. گشتاسف. یاشتاسب. یاشاسپ* ... گزارش
9 | 1
عالی ایلی١٩:٣٠ - ١٣٩٦/٠٨/٠٩نام طایفه خلیلی بیگیوند است حلیلی*حالیلی. عالی ایلی* یکی از طوایف ایل منجزی *منجزوان. مونجان. منجی* بختیاروند که در فتح هند در مرغاب. دربند . میان ... گزارش
2 | 0
اندیکا١٨:٤٦ - ١٣٩٦/٠٨/٠٩نام شهری در مسجدسلیمان محل سکونت ایلات بختیاروند مردم این منطقه را اندیکایی *اندیکویی * می نامند گزارش
7 | 1
فاریاب١٨:٤٣ - ١٣٩٦/٠٨/٠٩در زبان لری بختیاری به معنی فار::پار. پارسال یاب:::آب آبی که از باران پارسال در مکانی ذخیره شده برای کشاورزیگزارش
16 | 1
سالور٠٩:٢٨ - ١٣٩٦/٠٨/٠٩نام یکی از ایلات ایل بزرگ بختیاروند بود که امروز از آن اثری نیست و در تاریخ گمشده است ایل سالک لر بختیاروند سالک الوار *سالور. سالر* این ایل اح ... گزارش
2 | 0
قره داغ٠١:٣٢ - ١٣٩٦/٠٨/٠٩بداغ خان چگنی از ایل لر او تمام مدعیان شاه عباس صفوی را از بین برد و او را بر تخت نشاند فرزندان او سالها در خراسان حاکم بودند به جنگجویان بداغ خان ... گزارش
0 | 1
کوراوند٠٠:٣٣ - ١٣٩٦/٠٨/٠٩منطقه باستانی کورارکان در کهگیلویه و خوزستان در زمان اتابکان لر بزرگ وجود داشت و منطقه ایی مستقل بود این منطقه جزء حکومت ایل بهداروند بود که تا جن ... گزارش
18 | 1
یلهون١٦:١٧ - ١٣٩٦/٠٨/٠٨معنی در زبان لری بختیاری مرد خانه یل::مرد. پهلوان هون::خانه به هون::بهترین خانه. سیاه چادرگزارش
0 | 0
اوارسین١٦:١٣ - ١٣٩٦/٠٨/٠٨معنی در زبان لری بختیاری آواره ی او هستید . بخاطر او آواره شده اید گزارش
0 | 0
شپیران٠٠:٤٤ - ١٣٩٦/٠٨/٠٨امامزاده شهیر*شپیر*در روستای حوض گل معروف به سادات شاپوری در طایفه اورک شپیر:::شاپور تیره شاپوری بختیاری در طایفه گوروئی دیناروند تیره شاپوری الگ ... گزارش
5 | 0
عالیوند١٩:٠٢ - ١٣٩٦/٠٨/٠٧تیره عالیوند در طایفه ململی در مسجدسلیمان تیره عالیوند در طایفه قائدوند ایل علاءالدین وند بختیاروند طایفه عالیوند ایل بکش در ایل ممسنی ایل عالیو ... گزارش
5 | 0
البوشاه حسین١٨:٤٢ - ١٣٩٦/٠٨/٠٧آلبو::کلمه ایی لری بختیاری به معنی ::ایل پدر. آل::ایل. طایفه بو::پدر گزارش
0 | 1