آریا بهداروند

آریا بهداروند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهسوره میری٢٢:٤١ - ١٣٩٦/١٠/٢٤سهراب یکی از سرشاخه های ایل بزرگ بهداروند است ایل بختیاروند متشکل از ایلهای عالی جمالی منجزی *کر منجزی * لیراوی علادینوند الک بهداروند سهراب مختا ... گزارش
9 | 1
خوبم١٩:٠٤ - ١٣٩٦/١٠/١٨در زبان لری بختیاری جملات لری بختیاری پاسخ در پرسیدن حالت خوب است مرد می گوید :: خووم زینه؛ای زن من خوبم زن می گوید :: خووم پیا؛ای مرد من خوبمگزارش
25 | 5
بنی١٥:١٨ - ١٣٩٦/١٠/١٢بنی*بنه. بن*::در زبان لری بختیاری به معنی روستا *ریشه و بنیاد* بنی محمد::روستای محمد . بنی راک::روستای صخره طبق تحقیقات کارشناسان تاریخ از کشور ... گزارش
12 | 1
کروم١٥:١٠ - ١٣٩٦/١٠/١٢در زبان لری بختیاری به معنی پسرمگزارش
2 | 0
ایتین١٥:٠٧ - ١٣٩٦/١٠/١٢کلمه ای غربی به معنی آیت الدین:: نشانه ی دینگزارش
0 | 1
بنگو٠٨:٣٤ - ١٣٩٦/١٠/٠٨بنگو*بنگگو*::معنی در زبان لری بختیاری . صدا می زند . آواز می خواند. اذان می گوید Bong egoگزارش
2 | 0
چنار شاهیجان٠٨:١٧ - ١٣٩٦/١٠/٠٨روستا هفت شیدان*پیران شیدان. هفت شاهیجان * کنار هفت شاهیجان ( چنار شاهیجان ) بزرگترین روستای دهستان زیلایی *جهانگیری *محل سکونت سادات موسوی. تیره ... گزارش
0 | 0
ماصرم٠٨:٠١ - ١٣٩٦/١٠/٠٨در زبان لری بختیاری به معنی در دام دشمن افتادم. راه فرار ندارم Masramگزارش
0 | 0
یلمان٠٧:٥٨ - ١٣٩٦/١٠/٠٨در زبان لری بختیاری به معنی پهلوان ما. شیر ما یلمان::یلمون شهر بختیاری نشین دیلم::ده پهلوان منگزارش
5 | 0
طایفه خلیلی بیگیوند١٤:٤٧ - ١٣٩٦/١٠/٠٧پسران خلیل خان ایل بیگی بختیاروند معروف به هفت کر بیگی شاه منصور خان بختیاروند سیاه منصور خان بختیاروند مهدی خان بختیاروند تاج الدین خان بختیارون ... گزارش
23 | 1
گرجی١١:٣٦ - ١٣٩٦/١٠/٠٧ایل منجزی بختیاروند معروف به گروزی*گروسی* تمام ایلخان های ایل بختیاری در دوره صفوی. افشار. زندیه از این ایل بودند رستم بیگ بختیاروند پلنگ پدر شاه حس ... گزارش
7 | 1
الله وردی١٠:٤٢ - ١٣٩٦/١٠/٠٧معنی به زبان لری بختیاری الله ::خدا وردی::آوردی. رستم بیگ آقاسی معروف به خداوردی *الله وردی*پسر شاه منصور خان بختیاروند سپهسالار صفوی دین او زر ... گزارش
5 | 0
میلاس٠٩:٥١ - ١٣٩٦/١٠/٠٧طایفه محمدی میلاسی در باغملک طایفه میلاس بختیاروند در لردگان نام جد این طایفه شاه منصور بوده میلاس را از بزرگان زرتشتی می دانستند میلادی شهری در تر ... گزارش
18 | 0
مصیری٠٠:١٤ - ١٣٩٦/١٠/٠٧شجرنامه ایل منجزی بهداروند *بختیاروند * بختیار خان جمال *بیژن . باجول. بجن* شاه محمد عالی بختیاروند ملکشاه بختیاروند محمد خورشید خان بختیارون ... گزارش
2 | 0
فهلیان٠٠:٠٥ - ١٣٩٦/١٠/٠٧شجرنامه ایل منجزی بختیار خان جمال *بیژن. با جول. بجن* شاه محمد عالی بختیاروند *شمخال. عالی شاه. عالی شه* ملکشاه بختیاروند محمد خورشید خان بختیا ... گزارش
7 | 1
اب پیازی٢٣:٤٤ - ١٣٩٦/١٠/٠٦چشمه آب پیازی در دهستان زیلایی مسجدسلیمان بین روستاهای آکلولی*کلبعلی*. پیران شیدان *هفت شیدان . پیرگاه* و روستای خلیلی بیگیوند محل سکونت طایفه خ ... گزارش
2 | 0
چشمه روغنی٢٣:٣٣ - ١٣٩٦/١٠/٠٦چشمه روغنی نام چشمه ای در پای کوههای سرقلعه*سر قل. سرقله*. زرد. الله اکبر در بین روستاهای شمس آباد. علی آباد. خلیلی بیگیوند در دشت دارجونه و نزد ... گزارش
2 | 0
گروس١٠:١٥ - ١٣٩٦/١٠/٠٦شجرنامه ایل منجزی سپهسالار بختیار*بهدار. بدر. بیره* جماالدین *باجول. بیژن. بیجان. بجن * شاه محمد عالی*شیخ محمد عالی . شیخ محمد خالی. شمخال* ملکشاه ... گزارش
2 | 1
رندو١١:٣٦ - ١٣٩٦/١٠/٠٤در زبان لری بختیاری با تلفظ برند borand. boran برند رندی::ته دیگ را جدا کردیگزارش
0 | 0
رستم بیگ١٠:٢٢ - ١٣٩٦/١٠/٠٤رستم بیگ آقاسی*معروف به گرزی* پسر شاه منصور خان بختیاروند پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند پسر جهانگیر خان بختیاروند از ایل منجزی بهداروند طایفه خلی ... گزارش
0 | 0
ایل کرد طرهان٢٢:١٧ - ١٣٩٦/١٠/٠٢طایفه لر طرهان ما لرها تا پای جان از ایران و ایرانی دفاع خواهیم کرد گویش لری لکی گویشی از زبان لری است گزارش
9 | 1
توه خشکه٢٢:٠٩ - ١٣٩٦/١٠/٠٢در زبان لری بختیاری به معنی خانه ای که با سنگ درست شده و ملاتی استفاده نشده توه::خانه ( زبان لری لکی::معنی لک::شاخه طایفه کوسه لر لک در ایل شاهسو ... گزارش
0 | 0
میرام٢٢:٠٢ - ١٣٩٦/١٠/٠٢در زبان لری بختیاری به معنی می میرم جمله لری میرام سیت::می میرم برات گزارش
5 | 0
سیلوانا٢١:٥٧ - ١٣٩٦/١٠/٠٢در زبان لری بختیاری به معنی نگاه کردن به جلو . سیلاب در پیش رو جمله لری:: سیلوانات کن::به جلو نگاه کن Saelvanat non سیلواناته ره نی:: سیلاب در پ ... گزارش
32 | 8
دشت دارجونه٢٠:٣٨ - ١٣٩٦/١٠/٠١نام دشتی در دهستان زیلایی *جهانگیری شمالی* بین روستای خلیلی بیگیوند و پیران شیدان*هفت شیدان* کوه سرقلعه*سر قل. سرقله* در دشت دارجونه*دارجنی* مسجدسلیم ... گزارش
0 | 0
علاس٢٠:٢٣ - ١٣٩٦/١٠/٠١کوه علاس*عالی ویس. علاوس* در دهستان زیلایی *طایفه خلیلی بیگیوند زیلایی پلنگ*ایل منجزی بهداروند تش زیلایی در تیره علاسوند زراسوندگزارش
2 | 1
النا١٢:١٦ - ١٣٩٦/٠٩/٢٧معنی در زبان لری بختیاری ایل پیشرو. پیشرو ایل. ال::ایل. el نا::جلو. پیشروگزارش
57 | 5
یوتاب٢٠:١٤ - ١٣٩٦/٠٩/٢٥یوتاب خواهر سردار آریوبرزن در حمله اسکندر مقدونی به ایران، لشگر اسکندر در کوههای بختیاری زاگرس با سپاه آریوبرزن روبرو شد و با مقاومت سرسختانه سپا ... گزارش
267 | 1
طهماسبی٢٣:٢٢ - ١٣٩٦/٠٩/٢٣جهانگیر خان بختیاروند معروف به *طهماسب قلی خان بختیاروند. فیلتن * اولین ایلخان بختیاری در زمان صفوی پدر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند بزرگان طایفه ... گزارش
9 | 0
حموله٢٢:٢٤ - ١٣٩٦/٠٩/٢٣تیره شیخ حموله در چم گلک اندیمشک اولادها قیصر. عسگر. اکبر. خیلا. نیلا. ( " ) نام فامیلی سزاری ییلاق در کنار رود سزار در لرستان منطقه گل گل اوه ... گزارش
16 | 1
طایفه قبادخانی ایل دار شولی بختیاری٢١:٣٠ - ١٣٩٦/٠٩/٢٢دره شوری ::نام اصلی این ایل دار شولی *نژاد لر شول. درخت شول* شول یکی ازه ایل های لر بود که طوایف آن به سایر نقاط کشور کوچ داده شدند حکومت محلی لر شول ... گزارش
7 | 1
نیلا١٨:١١ - ١٣٩٦/٠٩/٢٠نیلا::اسمی مردانه قدیمی در زبان لری بختیاری به معنی ::نیله سوار*ابر سوار* سوارکاری که بر پشت اسب های نیلی سوار است و با سرعت باد حرکت می کند و کسی ب ... گزارش
131 | 61
کمفه٢٢:٢٥ - ١٣٩٦/٠٩/١٩نام های ایل منجزی *مجدی. منجری. منجی. منج. محجن. محجنی. مزیری* نام کامل این منطقه کامفیروز بود محل سکوت طایفه گندایی و ایل منجزی شهر کامفیروز محل ... گزارش
16 | 1
بیرگان٢٢:٠٤ - ١٣٩٦/٠٩/١٩@محل سکونت ایل منجزی در کوهرنگ این اسم از بیژن گاه *بیزنجان. بیزجان* یا از پیرگان گرفته شده منطقه پیرگاه*هفت شهیدان *در دهستان جهانگیری *زیلایی* ... گزارش
2 | 1
متروک٢١:٥٧ - ١٣٩٦/٠٩/١٩در زبان لری بختیاری به معنی اینجا را ترک نکن. راهی نشو نام اولادی در طایفه موری دور کی ایل بختیاریگزارش
14 | 1
مرودشت٢٠:١٣ - ١٣٩٦/٠٩/١٩همان دشت مرو*مرغاب*است ایل منجزی در حمله نادرشاه به هند علی صالح خان بختیاروند رئیس ایل بختیاروند *بهداروند *از طایفه عالی ایلی*حلیلی. خلیلی بیگیو ... گزارش
7 | 1
درک١٤:٢١ - ١٣٩٦/٠٩/١٧Derak:: پشتیبان . سپر در آیین چوب بازی لر بختیاری از دو چوب استفاده می شود این آیین در زمان هخامنشیان رایج بوده چوب بزرگ درک نام دارد چوب کوچک تیر ... گزارش
25 | 1
از طوایف قشقایی١٩:٢٨ - ١٣٩٦/٠٩/١٥دره شوری ::دار شولی*نژاد شولی* دره شوللی ایل لر شول یکی از ایلات لر بود که حکومت بزرگی در لرستان. خوزستان . کهگیلویه. ممسنی ایجاد کرد طوایف شول ... گزارش
0 | 0
سایدام١٩:٠٣ - ١٣٩٦/٠٩/١٥در زبان لری بختیاری به معنی سایه مادرم لری لکی گویشی از زبان لری است یک قوم می تواند با زبان دیگری تکلم کند ولی هیچ زبان و گویشی نمی تواند قوم جدی ... گزارش
7 | 0
برشنا١٨:٥٩ - ١٣٩٦/٠٩/١٥در زبان لری بختیاری به معنی به روشنایی روشنا::روشنایی گزارش
16 | 0
حلما١٨:٥٧ - ١٣٩٦/٠٩/١٥جمله لری بختیاری هلما بیایم::بگذار ما بیاییم هل::بهل . هلیدن. نهل::نگذارگزارش
136 | 22
نشای برنج١٨:٥٣ - ١٣٩٦/٠٩/١٥در زبان لری بختیاری به معنی تخم. دانه توم بده::گندم ها را در زمین بپاش جهت کشتگزارش
0 | 0
بن شان١٨:٤٩ - ١٣٩٦/٠٩/١٥در زبان لری بختیاری به معنی به نشان. بکار. کشت کنگزارش
7 | 0
ملیکا١٨:٤٧ - ١٣٩٦/٠٩/١٥معنی در زبان لری بختیاری فرشته. ملائک جن ملیکا ':اجنه و ملائکه گزارش
78 | 16
ریما١٨:٣٩ - ١٣٩٦/٠٩/١٥ریما کلمه ای در زبان لری بختیاری به معنی ::روی ماه جمله لری بختیاری ریمات بوسوم::روی ماهت را ببوسم در زبان ترکی به ماه ، ، آی می گویندگزارش
101 | 5
سیمونه١٨:٣٣ - ١٣٩٦/٠٩/١٥در زبان لری بختیاری به معنی برای من است Simon سیمون::برای من نامی برای دختر و پسر &&&&&& نام در زبان اسپانیایی سیمئونه. سیمونگزارش
5 | 1
زیلایی٢١:٤٨ - ١٣٩٦/٠٩/١٢تاجمیر قنبر خان بختیاروند پسر شاه منصور خان بختیاروند پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاری تیره تاجمیر ی و تیره میرگپی در طایفه گندایی بختیاروند تیره تا ... گزارش
32 | 9
شجرنامه ایل منجزی١٠:٢٥ - ١٣٩٦/٠٩/٠٣ شجرنامه ایل منجزی بهداروند *کرمنجزی، کر منجی کران منجی، . پسران معجزه گر* ایل بزرگ لر بختیاروند سپهسالار بختیار ( بدر ) جمال الدین *با جمال. ... گزارش
60 | 3
شمخال١٢:٣٥ - ١٣٩٦/٠٩/٠١شیخ محمد عالی خان بختیاروند جد ایل بختیاروند کر منجزی *شیخ محمد خالی . شمخال* گزارش
2 | 0
هفت لنگ١٨:١٠ - ١٣٩٦/٠٨/٣٠به معنی هفت ایل بدلیسی تاریخدان کرد لر را از نسل دو برادر به نام بخت*بختیار. بهدار* بجن*بیژن* 1 - ایل بختیاروند کرمنجزی 2 - ایل کرمانجاهی *کرمانشاه ... گزارش
14 | 3