آریا بهداروند

آریا بهداروند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهتخت کبود نرگسی١٦:١٧ - ١٣٩٦/١٢/٠٩تخت نرگسی::روستا و منطقه ای در دهستان جهانگیری در مسجدسلیمان محل سکونت تیره هایی از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی ایل بختیاروند *بهداروند، بهو ... گزارش
0 | 0
چغاسرخ١٦:١٤ - ١٣٩٦/١٢/٠٩منطقه ایی در دشت زیلایی در دهستان جهانگیری محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی ایل بختیاروند *بهداروند *گزارش
2 | 0
چشمه شیرین١٦:١٢ - ١٣٩٦/١٢/٠٩روستای در دهستان جهانگیری *زیلایی* مسجدسلیمان محل سکونت تیره هایی از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی ( ایل بختیاروند *بهداروند، بهوند* تیره های خ ... گزارش
0 | 1
پای کووی١١:١٧ - ١٣٩٦/١٢/٠٩در زبان لری بختیاری به معنی رقصیدن و شادی کردن پایه کوبی، پا را محکم به زمین زدنگزارش
0 | 0
سوزیان٠١:٣٧ - ١٣٩٦/١٢/٠٩سوزیانا نام قدیمی شهر اهواز است این شهر لر بختیاری و عرب نشین است معنی سوز به لری بختیاری ::سوزان سوز::هوز، خور. اوک سوزستان::سرزمین سوزان و گرم خوز ... گزارش
0 | 0
نبی٠١:٢٦ - ١٣٩٦/١٢/٠٩در زبان لری بختیاری به معنی ::نبود بی::بودگزارش
21 | 1
فرزند لکی٠١:٢٤ - ١٣٩٦/١٢/٠٩در زبان لری لرستانی و در دزفول و شوشتر و اندیمشک به فرزند خود روله می گویند در بین ایل لر بختیاری از کلمه رود::رودخانه استفاده می شود رود::فرزند. ... گزارش
9 | 1
مهنا٠١:١٩ - ١٣٩٦/١٢/٠٩در زبان لری بختیاری به معنی ماندنی*همیشگی* مهنی::می مانی مهنه::می ماند بمهن::بمان مهنا اسمی مردانه در بین ایل لر بختیاری روستای مهنا در شهر بختیار ... گزارش
101 | 125
هارونی١٩:٢٧ - ١٣٩٦/١٢/٠٨دهستان آب ماهیک در جنوب لالی محل سکونت ایل منجزی و طوایف خلیلی بیگیوند پلنگ لملمی منجزی. مال احمدی منجزی منطقه هارنی کلا *هارونی کلا*در آب ماهیک ... گزارش
21 | 1
پاگچ١٨:٤٣ - ١٣٩٦/١٢/٠٨روستایی در دهستان جهانگیری محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند ایل منجزی نام های قدیم و حال این روستا ( ) بنه کل تیمور. بنه مش امیرحسین. بنه مش محمدحسی ... گزارش
0 | 0
لهبری١٨:٣٧ - ١٣٩٦/١٢/٠٨تیره ای از طایفه لوحیرده ایل منجزی در آنجا سکونت داردگزارش
7 | 1
بهار١٠:٠٢ - ١٣٩٦/١٢/٠٨در زبان لری بختیاری ::بهترین آرزو به آر::بهارگزارش
239 | 8
کسگم٠٩:٥٦ - ١٣٩٦/١٢/٠٨در زبان لری بختیاری جمله زیر کسگم اویی::کسی گم شده ::::: جمله لری بختیاری همه کس موو::همه ی کس و کار من ، عزیز منگزارش
44 | 5
بهادر٠٩:٥٣ - ١٣٩٦/١٢/٠٨جد لرهای بختیاری بختیار نام داشت و نام های دیگر آن بهدار خان. بهار خان. بهادر خان. بیرخان. بیدر خان. ( ( ( بختیاروند. بهداروند. بهاروند. بهادرون ... گزارش
14 | 5
کاسی لیوس ها٠٩:٤٧ - ١٣٩٦/١٢/٠٨طایفه کوچک لیوس بختیاری در ایل چهارلنگ در شهرستان دزفول ** شاهپور ساسانی بعد از شکست والریانوس امپراتور روم او را اسیر و همراه سربازان رومی به شوشتر ... گزارش
0 | 0
کاسی٠٩:٤٣ - ١٣٩٦/١٢/٠٨در زبان لر های بختیاری مردان بزرگ قوم را با کلمه ( ( کا . کی ) ) خطاب می کنند کا::بزرگ. آقا. رئیس کا محمد کا علی کافریدون کی لهراسب کاسهید گزارش
23 | 1
دورانتاش٠٩:٣٥ - ١٣٩٦/١٢/٠٨معنی در زبان لری بختیاری ::دوره آن سنگ ، در معابد یک سنگ بزرگ در وسط آن قرار داشته درو::دوره ان::آن تاش::سنگ اگر ما کلمه تاش را تش فرض کنیم مع ... گزارش
23 | 57
چغازنبیل٠٩:٢٣ - ١٣٩٦/١٢/٠٨در زبان لری بختیاری ::تپه ی شبیه زنبیل*سبد* نام لباس قوم لر بختیاری چوقا*چقا*نام دارد که خطوط روی این لباس شبیه معماری چغازنبیل و کنگره های راه پل ... گزارش
39 | 10
شوتروک ناهونته٠٩:١٥ - ١٣٩٦/١٢/٠٨معنی در زبان لری بختیاری ::شب راهی شو جلوی خانه خود، شب راهی شو به سوی خانه ی خود شو::شب تروک::راهی شو نا::نها، جلو هونته::خانه ی خودتگزارش
2 | 1
اونتاش هوبان٠٩:١١ - ١٣٩٦/١٢/٠٨معنی در زبان لری بختیاری ::آن سنگ خوبان، بهترین سنگ اون::همان. آن تاش::سنگ هو::خو، خوبگزارش
0 | 0
داتیس٠٩:٠٧ - ١٣٩٦/١٢/٠٨معنی داتیس در زبان لری بختیاری ::مادر قله، و در جمله زیر داتیس بنیر::مادر چشم او را نگاه کن دا::مادر تیس::تیز، نوک کوه، قلهگزارش
28 | 1
داش٠٩:٠٣ - ١٣٩٦/١٢/٠٨در زبان ترکمنی به معنی سنگ است در زبان لری بختیاری به سنگ برد. کوچک. تاش. التاش. می گویند سنگ صاف در زبان لری بختیاری ::برد تووشگزارش
2 | 0
علاسوند٢٣:٠٩ - ١٣٩٦/١٢/٠٧بنه غلامحسین در کنار کوه علاویس*علاویس شاه. علاوش*در دشت پلنگان در کنار دشت زیلایی منجزی عالی ویس پسر تاجمیر قنبر پسر رستم خان آقاسی پسر شاه منصور خ ... گزارش
28 | 0
زیلایی٢٢:٥٤ - ١٣٩٦/١٢/٠٧تش آب ماهی . تش کا گردو. تش راه خدا . تس معصوم در طایفه زیلایی کهگیلویه تش عباس. تش شهباز. تش شمس در تیره رستمی خلیلی و تش کاید گردو در تیره آشتی ... گزارش
37 | 10
شیاس١٩:٣٠ - ١٣٩٦/١٢/٠٧ طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند سرمنشا بسیاری از طوایف و تیره های ایل لر بختیاروند است تیره رستمی پلنگ *شمس خلیلی* تیره تاجمیری خلیلی ... گزارش
25 | 1
ریگی١٩:٢٠ - ١٣٩٦/١٢/٠٧ریگ یکی از پسران خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان بود که از آنها فقط جایگاه ایلی به نام وارگه ریگی در دشت دارجنه در روستای خلیلی بیگیوند دهستان جها ... گزارش
30 | 1
منگشت١٩:١١ - ١٣٩٦/١٢/٠٧روستای تلخاب کلات آرامگاه منگشت در این روستا قرار دارد در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ منجزیگزارش
7 | 1
اب ماهی١٨:٥٥ - ١٣٩٦/١٢/٠٧منطقه آب ماهی ( آب مایک، اوماهی، آب ماهیک ) شامل روستاهای آب ماهی. هارنی کلا*هارونی کلا*. رگ خلیل. تنگ خلیل. چه خلیل. گلزاری. تمبل. آب زالو. هالو زا ... گزارش
0 | 0
اب١٨:٤٨ - ١٣٩٦/١٢/٠٧در زبان لری بختیاری او::avگزارش
133 | 12
طایفه ابوالحسنی١٢:٣٨ - ١٣٩٦/١٢/٠٦طوایف نه گانه ایل منجزی 1 - خلیلی بیگیوند پلنگ. 2 - ابوالحسنی 3 - لوخرده*لو خیرده* 4 - روا جهانگیری 5 - تاج الدین عبدالهی 6 - مال احمدی *آل احمد ... گزارش
51 | 1
منج١١:١٤ - ١٣٩٦/١٢/٠٦بعد از پناه آوردن شاه طهماسب صفوی به کوه های لرستان جهانگیر خان بختیاروند با سپاه خود به لشگر عثمانی حمله کرد و آنها را شکست داد شاه طهماسب صفوی این ... گزارش
12 | 1
خوانسار٢١:١٤ - ١٣٩٦/١٢/٠٥صالح خان بختیاروند ایلخان بختیاری در زمان نادرشاه بودند و در فتح هند فرمانده سپاه لر بختیاری ها بودند که موجب فتح قلعه قندهار و تنگه خیبر شد و بعد از ... گزارش
16 | 0
کاسی١٥:٤٣ - ١٣٩٦/١٢/٠٢کاسی ها شاخه ایی از مردم کاسپین بودند که به لرستان کوچ کردند و با قوم پارت آمیخته شدند و اجداد لر های فیلی هستند ایل لر لک شاخه ایی از ایل بزرگ بختی ... گزارش
18 | 3
ططر١٥:٣١ - ١٣٩٦/١٢/٠٢معنی منطقه ططر::در زبان لری بختیاری به معنی اژدهاگزارش
23 | 1
اینه ی جان١٧:٢٢ - ١٣٩٦/١١/٣٠به معنی ::دل پاکی و شفافی آینه. تصویر واقعی را نشان می دهگزارش
0 | 0
لیموچی١٥:٤٨ - ١٣٩٦/١١/٢٤نام های دیگر طایفه نیم بنیچه ( لیم بنچی. لیمونیچی. لیمونچی ) *** طایفه نیم بنیچه ایل منجزی تیره ها عباس وند مهمیدوند *محمود وند. محمید* عاشوروند ... گزارش
16 | 1
طایفه شیخ عالی و ملکشاه وند منجزی١٥:٣٤ - ١٣٩٦/١١/٢٤این طایفه از دو شاخه تشکیل شده و به طایفه لملمی منجزی شهرت دارد تیره شیخ محمد عالی*شیخ محمد خالی. کی شیخ عالی. شیخالی وند* میشه وند*ملشه وند. ملکشاه ... گزارش
14 | 0
افرت٢٣:١٠ - ١٣٩٦/١١/٢٢در زبان لری بختیاری به معنی تورا می آفریند ولی در زبان کردی که دارای حروف الفبا و کتاب هستند ئافرت به معنی تو کهنه نیستی است و با کلمه ی آفرت که ... گزارش
7 | 1
نوشته های متفرقه ی من٢٢:٥٨ - ١٣٩٦/١١/٢٢بزرگ مرد تاریخ ایران کریم خان زند خود را از ایل لر می دانست درست کردن یک قوم نیاز به گذشته تاریخی دارد نام قوم لک هیچ جای تاریخ نیامد و جالب تر این ... گزارش
16 | 2
بازفت٢٢:٤٧ - ١٣٩٦/١١/٢٢اسم کامل آن بازهفتی است بازی که هفت فرزند دارد منظور از باز خلیل خان ایل بیگی جد طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ از ایل منجزی بهداروند است خلیل خان ایل ب ... گزارش
14 | 1
کرته١٥:٠٠ - ١٣٩٦/١٠/٢٩کرته*کرتی*::نوعی لباس قدیمی عشایر لر بختیاریگزارش
0 | 0
اج١٤:٥٩ - ١٣٩٦/١٠/٢٩در زبان لری بختیاری به معنی بی چیزگزارش
2 | 1
شیک١٤:٥٦ - ١٣٩٦/١٠/٢٩در زبان لری بختیاری به معنی خوش لباسگزارش
14 | 2
تیات١٤:٥٤ - ١٣٩٦/١٠/٢٩تیات در زبان لری بختیاری به معنی چشم هایت تیاتر * زبان لری بختیاری* به معنی تئاترگزارش
30 | 1
وستا١٤:٤٦ - ١٣٩٦/١٠/٢٩در زبان لری بختیاری به معنی به ایستگزارش
7 | 1
تیام١٤:٤٠ - ١٣٩٦/١٠/٢٩مردم لر زبان لرستان از چش، گلاره. چم به جای کلمه چشم استفاده می کنند ایل لر بختیاری *لر بزرگ:: بختیاری. کهگیلویه. ممسنی. بویراحمد. لیراوی. شبانکاره ... گزارش
138 | 3
کله دین١٤:٢٨ - ١٣٩٦/١٠/٢٩معنی در زبان لری بختیاری کله ی کله پاچه را دود دادن*جهت سوختن موی کله پاچه * کله::کله پاچه دینی::دود دادنگزارش
0 | 0
دشمن١٤:٢٤ - ١٣٩٦/١٠/٢٩در زبان لری بختیاری دوشمنگزارش
41 | 1
ساقدوش١٤:٢٢ - ١٣٩٦/١٠/٢٩معنی در زبان لری بختیاری ساقدوش ::کسی که پا به پای داماد راه می رود در حالی که شانه به شانه اوست دوش ::شانه ساق::پاگزارش
25 | 5
اوین١٤:١٣ - ١٣٩٦/١٠/٢٩در زبان لری بختیاری اوین:: EVaen, آمدند اوین::ovaen, آمدند اوینه::evinh, می بیندگزارش
30 | 19