برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آریا بهداروند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

401 ماهی دشت *آب ماهی*
روستاهای منطقه آب ماهیک (او ماهی:آب ماهی-آبمایک ) در جنوب لالی و شمال رود کارون
آب ماهی-سبز آباد -چم لوند(چم لندی )-بایک تک ...
١٣٩٧/٠٢/١٣
|

402 روستاهای منطقه تخت نرگسی در دهستان جهانگیری محل سکونت ایل منجزی بهداروند

آب نرگسی-مشکی-لیله-علی جمعه-گندم ریز-لیله-گلستان-گزستان-لارم-مراد آ ...
١٣٩٧/٠٢/١٣
|

403 روستاهای بخش آب ماهیک
توه بزان *تل بزان-
رگ خلیل -تنگ خلیل -سربیشه-سبز آباد -گل انبار-گندم زار-چاله تاک-لب رود-گارا-چم لوند-باریک تکی- -بود کل ...
١٣٩٧/٠٢/١٣
|

404 طایفه مال احمدی منجزی معروف به نه کر تشمال
1-کلاوند چرمی
2-سوند*حسین وند.شاه حسین وند*
3-حسام الدینی*سهم الدینی *
4-جلال وند
5-بهرامی ...
١٣٩٧/٠٢/١٣
|

405 تیره دوستی در طایفه مال احمدی منجزی
تشمال احمد خان بختیاروند ایلخان
١٣٩٧/٠٢/١٣
|

406 طایفه تاج الدین عبدالهی منجزی
تیره ها
1-نوروزی *نوروزوند.روزه وند*
2-علی وند
3-طاهروند
4-ظاهروند
5-شهباز وند
6-فداله وند
7 ...
١٣٩٧/٠٢/١٢
|

407 طایفه نیم بنیچه *لیمونچی .لیموچی*
ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
تیره ها
1-قاسم عالی وند
2-عاشوروند(آشول وند.آشوروند )
3-قربان وند
١٣٩٧/٠٢/١٢
|

408 طایفه کوسه لر لک در ایل ترک شاهسون بغدادی
این طایفه در زمان فتح بغداد به لشکر شاه عباس صفوی پیوست
و امروزه ترکی صحبت می کند
ولی نام ایل لر ...
١٣٩٧/٠٢/١٢
|

409 نامی لری بختیاری
به کر*بکر*::بهترین پسر
Beh kor
١٣٩٧/٠٢/١١
|

410 شجرنامه اولاد شهسوار
تیره بزرگ خیرالدین وند *سیاه منصور.خدر*

طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ
(ایل منجزی بهداروند )
معروف به هفت کر بیگی
١٣٩٧/٠٢/١١
|

411 شجرنامه ایل بزرگ بختیاروند
از نسل لهراسب کیانی نواده جمشید کیانی
خورشید کیانی
محمد کیانی
به کر کیانی*بکر.بهترین پسر*
سپهسالار بخت ...
١٣٩٧/٠٢/١٠
|

412 تیره سال حاجی *صالح حاجی-سالاجی*
در طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند

صالح پسر حاجی نواده تاج الدین امیر قنبر پسر امیر رستم خان ...
١٣٩٧/٠٢/١٠
|

413 گازر کلمه ای در زبان لری بختیاری به معنی گونه ای حشره زیبا
بیشتر در مزارع و کوهستانهای زاگرس یافت می شود
و به رنگ های سبز-سیاه-قهوه ایی
. ...
١٣٩٧/٠٢/١٠
|

414 در زبان لر بختیاری به جای کاربرد کلمه برادر
از چهار کلمه ی(گئو-برار-گگه-کاکا )استفاده می شود

برادر::گئو
برادر::برار
برادر ::گگه
١٣٩٧/٠٢/١٠
|

415 تیره عالی مهمد آشتیانی
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی

شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند *آتش بیگیان *
(آشتیان دوم پسر چهل امیر پسر ...
١٣٩٧/٠٢/٠٩
|

416 تیره امیدوند معروف به سلیمانی در طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند ١٣٩٧/٠٢/٠٩
|

417 تیره صالح حاجی *سالاجی *در
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
صالح خان پسر حاجی اسفندیار

حاجی اسفندیار
نوه ی تاج الدین ام ...
١٣٩٧/٠٢/٠٩
|

418 در زبان لری بختیاری نحوه بیان
اسم عباس است
عواص ::عباس
عواصعلی::عباس علی
غلومعواص::غلامعباس
١٣٩٧/٠٢/٠٩
|

419 ایل عالی جماالدین *عالی جمالی *
از ایل بهداروند *بختیاروند *
طوایف
جمال وند
عالی وند
کوهکن
کوپن
شیت
برام عالی*برون عالی* ...
١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

420 در زبان لری بختیاری با تلفظ
فرزونه*فرزوونه*
فر::شکوه-بلندی.برترین.دانایی
زونه::زوون::زبان
فرزانه ::فرزونه
دانایی زبان.شکوه زبان.دانشم ...
١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

421 یکی از طوایف کهن ایل لربختیاروند*بهداروند. بیداروند*است
و سر منشا بسیاری از طوایف ایل بختیاری
است قبل از دوران صفوی نام کیارسی
طایفه کیارس ...
١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

422 یکی از طوایف کهن ایل لربختیاروند*بهداروند. بیداروند*است
و سر منشا بسیاری از طوایف ایل بختیاری
است قبل از دوران صفوی نام کیارسی
طایفه کیارس ...
١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

423 بکتاش::بیگ تش
بیگ تش::بزرگ ترین خان ایل

مقام
آتش بیگی در بین خوانین ایل بختیاروند
شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان
او 6 ...
١٣٩٧/٠٢/٠٧
|

424 نام قدیم شهر بختیاری نشین خمین
کهمره*کمره* نام داشت
کمره::کوه و کمر*پهلو*
١٣٩٧/٠٢/٠٧
|

425 نام قدیم شهر بختیاری نشین
خمین

کمره نام داشت
١٣٩٧/٠٢/٠٧
|

426 شجرنامه خاندان اسفندیاری
از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند

شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی
شاخه تیره صالح حاجی *سالا ...
١٣٩٧/٠٢/٠٦
|

427 شجرنامه کامل خاندان اسفندیاری
*تیره صالح حاجی*طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند

تیره صالح حاجی *سالاجی* در طایفه خلیلی بیگیوند ...
١٣٩٧/٠٢/٠٦
|

428 معنی در زبان لری بختیاری
گیومرد::مرد پهلوان
معنی گئو در زبان لری بختیاری

گیو*گئو*::برادر .پهلوان
معنی گئومات در ز ...
١٣٩٧/٠٢/٠٦
|

429 طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
تیره بزرگ آشتیانی وند *آتش بیگیان *
خلیلی
سرمنشا بسیاری از طوایف خلیلی شامل

طایفه تاج ا ...
١٣٩٧/٠٢/٠٦
|

430 شجرنامه ایل لر بختیاروند از نسل خورشید خان نواده ی جمشید کیانی
خورشید
محمد
به کر
سپهسالار بختیار
بیژن*بجن*
شیخ محمد عالی
ملکش ...
١٣٩٧/٠٢/٠٦
|

431 شجرنامه
ایل بزرگ بختیاروند
1-سپهسالار بختیار
2-بیژن*بجن-با جمال الدین *
3-شیخ محمد عالی
4-ملکشاه
5-محمد خورشید
6-ابوالحسن خ ...
١٣٩٧/٠٢/٠٥
|

432 شجرنامه ایل منجزی بهداروند
معروف به کران منجزی *کرمنجی-پسران معجزه گر *
هسته اصلی ایل بزرگ لر بختیاروند
سپهسالار بختیار *بدر خان*
بجن*ب ...
١٣٩٧/٠٢/٠٥
|

433 در زبان لری بختیاری به معنی
تل::کوه.تپه
ورد::برد،سنگ
کوه سنگی
١٣٩٧/٠٢/٠٥
|

434 طایفه احمد وند خلیلی
از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *کر منجزی *
*ایل لر بختیاروند *
تیره ها
هادی وند -برام وند*ابراهیم*- ...
١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

435 1-تیره شیخ روزعلی احمدوند خلیلی
* تیره نوروزاحمدعلی*

2-تیره میرزاوند خلیلی
*قاسم.علی داد.ابراهیم*
3-تیره کران خلیلی
*غریب پسر ش ...
١٣٩٧/٠٢/٠٢
|

436 تیره سراج الدین وند طایفه بلیوند ایل بختیاروند
١٣٩٧/٠١/٣١
|

437 تیره سراج الدین در طایفه بلیوند خلیلی منجزی بهداروند
سراج الدین پسر شاهمراد*شاهرخ *پسر
آدینه خان بختیاروند
بلی خان بختیاروند *بالی *پسر خل ...
١٣٩٧/٠١/٣١
|

438 1-سردار بهرام خان بختیاروند پسر احمد خان بختیاروند ایلخان پسر قاسم خان بختیاروند ایلخان پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی بختی ... ١٣٩٧/٠١/٣١
|

439 تیره های طایفه خیرالدین وند
(طایفه سیاه منصور،خدر،خیری وند )از
طایفه بزرگ خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
فرزندان خیرالدی ...
١٣٩٧/٠١/٢٨
|

440 شجرنامه ایل لر بختیاروند
1-بدر خان*سپهسالار بختیار*

2-جمال الدین *بجن،بیژن *
3-شیخ محمد عالی*شمخال*

4-ملکشاه بختیاروند

5 ...
١٣٩٧/٠١/٢٦
|

441 رستم خان بختیاروند پلنگ پسر سهراب خان بختیاروند رئیس ایل لر بختیاروند
معروف به (رستم کلاه چرمینه)
فرمانده جنگجویان لر بختیاروند در جنگ چالدران ...
١٣٩٧/٠١/٢٥
|

442 در زبان لری بختیاری به معنی
تشمال::toshmal
نوازنده
*****
تشمال:::tasmal (ایلخان )
رئیس ایل ،کسی که اجاق*آتش*ایل را
روشن نگه می ...
١٣٩٧/٠١/٢٤
|

443 معنی منج در زبان لری بختیاری
کر منجزی -::پسر معجزه گر،کر منجی
منج::معجزه
١٣٩٧/٠١/١٨
|

444 اسم قنبر در زبان لری بختیاری
تلفظ ))(کمبر،کمبور،تمبر،تنبر،زنبر)
١٣٩٧/٠١/١٥
|

445 در زبان لری بختیاری به کسی که فوت شده
خدابیامرز می گویند

به وصیت نامی خدابیامرز عمل کو
::به وصیت نامه مرحوم عمل کن
کر خدابیامرزء ...
١٣٩٧/٠١/١٥
|

446 منطقه هارون کلا (هارونی کلا،هارنی کلا) منطقه ای در بخش آب ماهیک (آب ماهی .او ماهی(در شهر لالی در ش مسجدسلیمان خوزستان
محل سکونت تیره هارونی خلیل ...
١٣٩٧/٠١/١٢
|

447 رامشیر
شهری بختیاری نشین
نام آن از اردشیر پسر عالی پسر لیراب پسر
با جمال پسر بهدار از ایل بهداروند (بختیاروند)لربختیاری
(اردشیر .بهم ...
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

448 نام رود اروند از نام ایل بهداروند لربختیاری گرفته شده
نام رود بهمنشیر از نام دو برادر به نام اردشیر و بهمن پسران عالی پسر لیراب پسر با جمال پسر ب ...
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

449 شهر پیان ::نام قدیم شهر خرمشهر بود محل سکونت ایل بهداروند لربختیاری
با ورود اعراب به خوزستان نام این شهر به زبان عربی بیان تلفظ شد
بعد به محم ...
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

450 شهر دورک::نام قدیم این شهر است
محل سکونت ایل دورکی لر بختیاری

با ورود اعراب به خوزستان نام این شهر به
زبا لری بختیاری
دورق تلفظ شد< ...
١٣٩٧/٠١/٠٨
|