برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آریا بهداروند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

151 اصل این کلمه شقاق است
سربازان
ایل بزرگ لر بختیاروند همیشه سوار بر اسب در زمان صفوی به واسطه جنگ با دشمنان ایران زمین بودند
که یکی از پادش ...
١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

152 ایل کرمنجزی بهداروند *بهادروند * از ایل لر بختیاروند
تیره زفر *جعفر.زافر.جعفران*طایفه حسنکی بختیاروند
تیره کلار حسنکی
تیره کیوران*گوران*حس ...
١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

153 ایل کرمنجزی بهداروند *بهادروند *از ایل بزرگ لر بختیاروند
طایفه سعید بهداروند

طایفه سعید دینارونی بختیاری
تیره شاهپوری سعید
طایفه ...
١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

154 طایفه شادلو*شالو* بختیاری
طایفه ملکشاه وند لملمی منجزی
طایفه شیخ محمد خالی منجزی
طایفه ابوالحسنی منجزی
طایفه حسنکی بهداروند
تیره ...
١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

155 طایفه شاقی(شاکی.شقاقی)ایل لر بختیاروند

ایل کرمنجزی بهداروند *بهادروند *

طایفه حسنکی بختیاروند
تیره زافر*زفران.جعفر*حسنکی
طایفه ...
١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

156 طایفه لیریایی*للری.دلیر لری*ایل بختیاروند *بهداروند *
ساکن در دهستان للر و کتک شهر اندیکا.مسجدسلیمان.اهواز
.شوشتر
.اصفهان .
دزفول و لرستان
١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

157 تیره بزرگ آشتیانی وند*
شاه منصور وند * طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهادروند *
ایل بزرگ بختیاروند

(آتش بیگیانی::آشتیان ...
١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

158 شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی
شاخه
طایفه مستقل موری
این طایفه از فرزندان
مهدی خان*مه ری*خان بختیاروند پسر
خلیل خان ایل بیگی ...
١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

159 رود شیمبار*شیرین بهار*در منطقه چلو در شهر اندیکا شهرستان مسجدسلیمان

یکی از سکونتگاه‌های ایل بزرگ کرمنجزی بهداروند *بهادروند *از ایل بزرگ بخت ...
١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

160 رود شیمبار*شیرین بهار*در منطقه چلو در شهر اندیکا شهرستان مسجدسلیمان

یکی از سکونتگاه‌های ایل بزرگ کرمنجزی بهداروند *بهادروند *از ایل بزرگ بخت ...
١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

161 بخش چلو شامل
مناطق (چلو.برچلو.شلال.دشت گل.سوسن سرخاب.کمفه.شیرین بهار*شیم بار* در شهر اندیکا
شهرستان مسجدسلیمان
چلو(چال چل او.چل آبیان.چلبی ...
١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

162 شهرک سرگچ احمدی در نزدیکی شهر ک جعفرآباد
شهر اندیکا
شهرستان مسجدسلیمان

محل سکونت تیره احمدی نورالدین وند طایفه کیارسی ایل بختیاروند ...
١٣٩٧/٠٣/٠٨
|

163 شهرک سرگچ احمدی در نزدیکی شهر ک جعفرآباد
شهر اندیکا
شهرستان مسجدسلیمان

محل سکونت تیره احمدی نورالدین وند طایفه کیارسی ایل بختیاروند ...
١٣٩٧/٠٣/٠٨
|

164 روستا های
حیدر محبی.چراغ علی محبی
کریم احمدی .شو کل.سرگچ ....

در دهستان آبژدان
شهر اندیکا شهرستان مسجدسلیمان
محل سکونت طایفه کی ...
١٣٩٧/٠٣/٠٨
|

165 روستای آب گرمه شوشتر
محل سکونت تیره ایی از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
١٣٩٧/٠٣/٠٨
|

166 در زبان لری بختیاری به مادیان-
مایون می گویند
١٣٩٧/٠٣/٠٨
|

167 در زبان لری بختیاری به معنی
مادیان *اسب*
١٣٩٧/٠٣/٠٨
|

168 کلمه بومارون در زبان لری بختیاری
مار::مادر

١٣٩٧/٠٣/٠٨
|

169 امامزاده پنج تن(ع )
در روستای زلفعلی آباد
در منطقه قلبه ایی*غلوه ایی*در
دهستان جهانگیری *زیلایی *
مسجدسلیمان

محل سکونت تیره رس ...
١٣٩٧/٠٣/٠٨
|

170 روستای توگه در منطقه قلبه ایی *غلوه ایی* در دهستان جهانگیری *زیلایی *
مسجدسلیمان

محل سکونت
تیره حسین وند طایفه روا جهانگیری ایل منجزی ...
١٣٩٧/٠٣/٠٨
|

171 کلمه هونه خودا*خانه خدا*در زبان لری بختیاری

به معنی صاحب خانه *مرد*است

جمله لری بختیاری

هونه خودا کوینه:صاحب خانه کجاست.مرد خ ...
١٣٩٧/٠٣/٠٨
|

172 الله بخش بختیاروند *علا بخش.علاوش.الله وش* از نوادگان
امیر شمس الدین بختیاروند پسر
تاج الدین امیر قنبر *قنبر علی*
پسر الله وردی خان *کلا رس ...
١٣٩٧/٠٣/٠٨
|

173 کلمه لری بختیاری به معنی
چوب تراش
١٣٩٧/٠٣/٠٨
|

174 کلمه لری بختیاری به معنی
گچ کوب

کسی که گچ می کوبد
١٣٩٧/٠٣/٠٨
|

175 روستای تل قوچان دهستان کوشکک بخش آبژدان شهر اندیکا
شهرستان مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

176 روستای قلعه مدرسه در دهستان تمبی گلگیر شمالی شهر گلگیر شهرستان مسجدسلیمان

روستای قلعه مدرسه در دهستان تمبی گلگیر جنوبی شهر گلگیر شهرستان مسجد ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

177 در دهستان تمبی گلگیر شهر گلگیر
شهرستان مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

178 روستاهای
دره گچی آب دینه.-
دره گچی آب بی شینه -
دره گچی شیرین آب -
در دهستان کوشکک بخش آبژدان شهر اندیکا


مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

179 روستاهای
دره قیلا عوض -دره قیلا محمد -دره قیلا
اکبر- دره قیلا طهماسب

در دهستان کوشکک بخش آبژدان شهر اندیکا
شهرستان مسجدسلیمان < ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

180 روستای دره چیتایی در بخش چلو اندیکا

مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

181 امامزاده سبزپوش در روستای سلیران علیا
دهستان جهانگیری منجزی (زیلایی )

امامزاده سبزپوش در نزدیک روستای شانزده میل
دهستان جهانگیری جنوب ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

182 روستای آب انجیرک علیا .
آب انجیرک سفلی

دهستان جهانگیری منجزی *زیلایی *
مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

183 منطقه تخت کبود نرگسی در شمال دهستان جهانگیری *زیلایی *مسجدسلیمان
شامل (تخت نرگسی.خلیله-گندم ریز-
دگه مشکی -سلریان.سلیران علیا.مادی.علی جمعه.گز ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

184 روستای در دهستان کوشکک
شهر اندیکا در مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

185 روستای کنار هشت لک در دهستان جهانگیری *زیلایی *مسجدسلیمان

این دهستان محل سکونت ایل منجزی بهداروند است

و فقط ساکنین سه روستای آن از ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

186 در زبان لری بختیاری به معنی
خانه گاه*محل سکونت *
منطقه بزرگ کلگه در شهرستان مسجدسلیمان
شامل مناطق(کلگه -کوی اسدیان.کوی جعفر پور.کوی کیماسی ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

187 محله چشمه علی .
محله بازار چشمه علی.محله باغ چشمه علی
در شهرستان مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

188 نام محله ایی در شهرستان مسجدسلیمان ١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

189 شنبه اسم روز اول هفته است
و در زمان های گذشته مانند زمان پهلوی و قاجار این نام را بر روی مردان می گذاشتند
این اسم در تمام کشورهای خاورمیانه که ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

190 محله اسکاچ کرسنت در شهرستان مسجدسلیمان ١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

191 روستای لنده*لوندی،چم لند* در بخش آب ماهیک لالی
محل سکونت طوایف
خلیلی بیگیوند پلنگ.تاج الدین عبدالهی.
لوخرده .لیموچی از ایل منجزی بهداروند ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

192 محله چیتاب*شیتاب.جیتاب* در
شهرستان مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

193 کولدین(کول زین.کردین )::تن پوش
چوپانان
ایل لر بختیاری قوم لر

به واسطه پوشیدن این تنپوش بسیاری

از ایلات لر را قوم کرد می نام ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

194 شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
شاخه
طایفه تاج الدین عبدالهی منجزی

نجف خان بختیاروند پسر ت ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

195 روستای محمدی در دشت بیگاوند *عقیلی *محل سکونت تیره محمدی طایفه لوخرده ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *

تیره محمدی طایفه لیموچی *نیم بنیچه *ایل ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

196 تیره چهاربنیچه احمدوند خلیلی
(خلیل خان.محمد خان)

تیره چهاربنیچه کرم وند خلیلی
تیره چهاربنیچه کلید سبز علی خلیلی
تیره چهاربنیچه قنبر ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

197 کلمه افسونه در زبان لری بختیاری
به معنی آرزوی دست نیافتنی .داستان ..دوست داشتن کسی از ته دل و باور نکردن عشق از سوی معشوق به خا ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

198 منطقه چغاسور*تپه سرخ* در شمال بنه
محمد حسین خان
در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان
محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهاد ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

199 تیره ایی از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند * بختیاروند *
قوم لر*لهراسب کیانی*

محل سکونت وا رگه تیلینه-وا رگه طویلگه.وارگه ط ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

200 کلمه ایی در زبان لری بختیاری به معنی

امواج رود(رود خروشان )
پل::موج-خروش

روستای دو پلان.پلمون
مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|