نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٥٣
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

١٢
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٤
نوع مدال

تایید موبایل و ایمیل

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١