نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

١١
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥٠ رای

٥
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٤