امتیاز‌های امیررضا فرهید

بازدید
١٠
امتیاز کل
٤٣,٦١٢
کل مدال ها
١٢٩
طلا
٢٠
نقره
٧١
برنز
٣٨
٤,٦٣١
×
١٠
=
٤٦,٣١٠
١,٣٥٣
×
=
-٢,٧٠٦
٥
×
٢
=
١٠
٢
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤٣,٦١٢

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٤,٦٣١
×
١٠
=
٤٦,٣١٠
١,٣٥٣
×
=
-٢,٧٠٦
٥
×
٢
=
١٠
٢
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
٤٣,٦١٢

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠