نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

١