تاریخ
٥ سال پیش
متن
Don't move him! I will call an ambulance.
دیدگاه
٥

نباید اورا تکان دهی ! من با آمبو لانس تماس خواهم گرفت

تاریخ
٥ سال پیش
متن
The banks will be closed tomorrow for the holiday.
دیدگاه
٥٤

بانک ها به دلیل روز تعطیل فردا تعطیل می شوند