امتیاز‌های امیر ش

بازدید
١٣
امتیاز کل
٩٩٠
کل مدال ها
٤
طلا
١
نقره
٠
برنز
٣
١٠٩
×
١٠
=
١,٠٩٠
٥٠
×
=
-١٠٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٩٩٠

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١٠٩
×
١٠
=
١,٠٩٠
٥٠
×
=
-١٠٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٩٩٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠