تاریخ
٣ سال پیش
متن
He lamented that drink was the bane of his life.
دیدگاه

او تاسف می خورد که آن نوشیدنی بلای جان او شده بود

تاریخ
٥ سال پیش
متن
His new film is considerably longer than his earlier ones.
دیدگاه
٢

فیلم جدیدش به طور قابل ملاحظه ای طولانی تر از فیلم های قبلی اش است.