امتیاز‌های علیرضا فرزانه

بازدید
١
امتیاز کل
١٧٧
کل مدال ها
٩
طلا
٠
نقره
٥
برنز
٤
١٨
×
١٠
=
١٨٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٣
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٧٧

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١٨
×
١٠
=
١٨٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٣
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
١٧٧

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠