تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Impractical

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

to be making progress or doing something well پیشرفت داشتن یا کاری را به خوبی انجام دادن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٣

تلاشی صادقانه اما ناموفق

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

making someone bite the curb مجبور کردن کسی به گاز گرفتن لبه جدول و لگدکوب کردن سر او

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

کسی را دچار تردید کردن کسی را به فکر فرو بردن

پیشنهاد
١

موفقیت یا دستاورد مهم این عبارت معمولا هنگام اشاره به یک موفقیت پس از چندین موفقیت دیگر استفاده می شود مترادف با another string to your bow