امتیاز‌های علی جادری

بازدید
١٦
امتیاز کل
٨,١٧٢
کل مدال ها
١٢٩
طلا
٠
نقره
٤٣
برنز
٨٦
٨٦٦
×
١٠
=
٨,٦٦٠
٢٧١
×
=
-٥٤٢
٢٩
×
٢
=
٥٨
٤
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٨,١٧٢

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٨٦٦
×
١٠
=
٨,٦٦٠
٢٧١
×
=
-٥٤٢
٢٩
×
٢
=
٥٨
٤
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
٨,١٧٢

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠