علی جادری

علی جادری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbarge into١٢:٤٢ - ١٤٠١/٠٣/٠١to walk into a room quickly and without being invitedگزارش
0 | 0
made off with١٧:١٦ - ١٤٠١/٠٢/١٥He made off with a large number of camels belonging to me. او تعداد زیادی از شتران را که متعلق به من بودند دزدید.گزارش
0 | 0
feed up١١:٤٨ - ١٤٠١/٠٢/٠٨1 - give a person or animal large amounts of food. "the boy's starving. We must feed him up" 2 - bored, annoyed, or disappointed, especially by some ... گزارش
2 | 0
lamenting١١:٢٨ - ١٤٠١/٠١/٣١express passionate grief about. عزاداری - سوگواری - شیونگزارش
0 | 0
wholeheartedly١١:٤٧ - ١٤٠١/٠١/١٦There are seven duties incumbent uopn him هفت وظیفه به عهده اوست .گزارش
0 | 0
seceder٠١:١٧ - ١٤٠٠/١٠/١٨seceders به معنای "خوارج" می باشد .گزارش
0 | 0
pseudoepigraphical٠٨:٤٣ - ١٤٠٠/٠٩/١٥مجعول العنوان ( سوداپیگرافا یا کتب بین العهدینی ) ، کتاب هایی با محتوای یهودی و مسیحی است که هیچ یک از گروه های یهودی، مسیحی، آن ها را جزء کتاب مقدس ... گزارش
0 | 0
averroes١٧:٠٧ - ١٤٠٠/٠٩/١٤ابن رشد . محمد بن احمد بن رشد اندلسی یا به اختصار "ابن رشد" ( زادهٔ ۱۱۲۶ در قرطبه ( کوردوبای کنونی ) ، اندلس ( اسپانیا ) - درگذشتهٔ ۱۰ دسامبر ۱۱۹۸ د ... گزارش
2 | 0
the intellectual sciences١٥:٢٤ - ١٤٠٠/٠٩/٠٢العلوم العقلیه :the intellectual sciences العلوم النقلیه : Transmitting Scienceگزارش
2 | 0
pound٠٩:٢٢ - ١٤٠٠/٠٨/١٠vulgar slang To have intense penetrative sex ( with someone ) "Just look at the figure on that babe. I'd love to take her home and give her a pound ... گزارش
16 | 1
tendential١٧:٠٠ - ١٤٠٠/٠٨/٠٤tendencious , tendential or tendencial . having or showing an intentional tendency or bias, esp a controversial one. جانبدارانهگزارش
2 | 0
praiseworthy١١:٥٤ - ١٤٠٠/٠٨/٠٤praiseworthy = مُحَمَّد - ستودهگزارش
5 | 0
uncontested١١:٣٢ - ١٤٠٠/٠٨/٠٤طلاق توافقی : An uncontested divorce means that both spouses agree on all of their divorce - related issues.گزارش
2 | 0
by profession١٢:٣٤ - ١٤٠٠/٠٧/٢٥as your profession or job He was a teacher by profession. حرفه او معلمی است .گزارش
5 | 0
exodus١٧:١٣ - ١٤٠٠/٠٧/٢٢Exodus سِفر خُروج یا شِموت ( به عبری: שְׁמוֹת ) دومین کتابِ کتاب مقدس است که داستان خروج بنی اسرائیل از مصر با هدایت موسی را نقل می کند.گزارش
7 | 0
quo٠٩:٥٥ - ١٤٠٠/٠٧/٢٢Status quo is a Latin phrase meaning the existing state of affairs, particularly with regard to social, political, or military issues.گزارش
7 | 0
gnosis٠٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٥knowledge of spiritual mysteries. عرفانگزارش
2 | 0
quietist١٦:٤٤ - ١٤٠٠/٠٧/٠٧( in the Christian faith ) devotional contemplation and abandonment of the will as a form of religious mysticism. اهل مراقبه .گزارش
2 | 0
scripturalist١٤:٥٠ - ١٤٠٠/٠٧/٠٧نص گرا one who derives religious beliefs and general philosophy of life from a body of scripture teaching a single harmonious system of doctrine نص ... گزارش
2 | 0
articulate١١:١٩ - ١٤٠٠/٠٧/٠٧تبیین شدن . . This concept has been articulatedگزارش
5 | 0
umbrella term١٠:١٦ - ١٤٠٠/٠٧/٠٧عبارتی است که طیف وسیعی از مفاهیم متعلق به یک دسته مشترک را پوشش می دهد. مثلا عبارت contact sport ورزش های مختلفی که در آن بازیکن ها با یکدیگر برخورد ... گزارش
9 | 1
briefly٠٤:١١ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣in a brief manner; quickly or brusquely: She nodded briefly and began to speak.گزارش
2 | 0
sway٠٤:٠٧ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣rule; dominion: He held all Asia in his sway. سلطه , فرمانرواییگزارش
0 | 0
investment٠٩:٢٨ - ١٤٠٠/٠٧/٠٢Investment is the military process of surrounding an enemy fort ( or town ) with armed forces to prevent entry or escape به معنای محاصرهگزارش
2 | 0
par١١:٤٦ - ١٤٠٠/٠٦/٣١The term at par means at face value. A bond, preferred stock, or other debt instruments may trade at par, below par, or above par.گزارش
0 | 0
aides١١:٢٢ - ١٤٠٠/٠٦/٣١He ordered his aides او به هوادارنش فرمان داد.گزارش
0 | 0
cement١١:٢١ - ١٤٠٠/٠٦/٣١. . . , To cement his authority برای تحکیم قدرتش . . . .گزارش
0 | 0
virtue١٦:٠٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٨by virtue of = because of=thanks to=due to به خاطر , به واسطه , طبقِ ,گزارش
5 | 0
falsify٠٩:٢٧ - ١٤٠٠/٠٦/١٨to prove or falsify اثبات و یا ابطال چیزیگزارش
2 | 1
illumination١٢:٠٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٧Illumination ( کشف ) Witnessing ( شهود ) اصطلاحات عرفانی می باشد .گزارش
2 | 1
hastened١٦:٠١ - ١٤٠٠/٠٦/٠٩past participle: hastened move or travel hurriedly. شتافت .گزارش
2 | 0
chieftess١٥:٥٨ - ١٤٠٠/٠٦/٠٩A female form of the word chief or chieftain, meaning the leader of a tribe or clan. زنی که رئیس قبیله است . chieftain : مردی که رئیس قبیله است .گزارش
0 | 0
chivalry١٦:٢٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦the medieval knightly system with its religious, moral, and social code. "the age of chivalry" شوالیهگزارش
2 | 0
flag down١٢:٠٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥signal to a vehicle to stop, especially by waving one's arm. "she flagged down a police patrol car"گزارش
0 | 0
irreligiousness١٥:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧Irreligion or irreligiousness is an umbrella term which, depending on context, may be understood as referring to atheism, agnosticism, deism, skeptic ... گزارش
0 | 0
deviation١٤:٢١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧standard deviation انحراف از معیارگزارش
12 | 1
possible existents١٣:٥١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧مُمکنُ الْوُجود چیزی که هستی یا نیستی برای آن ضرورتی ندارد و در صورت وجود مجموع علل و شرایط، موجود می شود. ممکن پس از موجود شدن، واجب الوجودی است که ... گزارش
0 | 0
necessary existent١٣:٤٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧واجب الوجود واجِبُ الوجود موجودی که بدون نیاز به دیگری وجود دارد. تنها مصداق واجب الوجود، خداوند است. گزارش
0 | 0
the sacred divine essence١٢:٥١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧ذات اقدس الهیگزارش
0 | 0
the substitute causes١٢:٠٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧علت انحصاری The causes, which have a possible alternative, are known as the substitute causes ( ‘illah inh{isāriyyah ) . علت انحصاری و جانشین پذیر ... گزارش
0 | 0
preparatory cause١٢:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧علت مُعِدِّه The subsistence of the existence of an effect is not dependent upon the subsistence of that cause ( like the farmer for the plant ) , th ... گزارش
0 | 0
testimony٢٣:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦شهادتین :اشهد ان لا اله الا الله و . . . . . the testimony of Islam, ‘There is no God ( divine ) but Allah’گزارش
2 | 1
lordship٢٣:٠٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦( in the UK ) a respectful form of reference or address to a judge, a bishop, or a man with a title. "if Your Lordship pleases" گزارش
2 | 0
sustenance٢٢:٣٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦رزق the sustenance provided by God for His creaturesگزارش
0 | 0
preparatory cause١٩:٠٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦علة مُعِدهگزارش
0 | 0
real cause١٨:٤٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦علة الحقیقیة - علت حقیقیگزارش
0 | 0
non corporeal١٧:٥٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦immaterial. spiritual غیر مادی مثل خدا , روحگزارش
0 | 0
in actuality١٧:٥٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦in potency = بالقوه in actuality=بالفعلگزارش
5 | 0
in potency١٧:٥٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦بالقوه - به طور بالقوهگزارش
0 | 0
glorified١٧:٤٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦مُنَزَّهگزارش
5 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهaloof١١:١٦ - ١٤٠١/٠٣/٠٤
• How can you remain aloof when you know the country is in peril?
چگونه می توانید بی اعتنا بمانید وقتی می دانید کشور در خطر است؟
0 | 0
midwife١٠:٤٢ - ١٤٠١/٠٢/٢١
• Adversity is the midwife of genius.
شبیه ضرب المثل "احتیاج مادر اختراع است"
0 | 0
adversity١٠:٤١ - ١٤٠١/٠٢/٢١
• Adversity is a good [great] schoolmaster.
شبیه ضرب المثل "احتیاج مادر اختراع است"
0 | 0
jeer١٧:٠٨ - ١٤٠١/٠٢/٠٤
• The strikers jeered at the company's representative.
اعتصاب کنندگان , نماینده شرکت را هُو کردند .
0 | 0
seclude١٠:٣٢ - ١٤٠٠/٠٨/٠٤
• We sunbathed on a small secluded beach.
ما در یک ساحل کوچک دورافتاده حمام افتاب گرفتیم .
0 | 0
relegate١٤:٤٨ - ١٤٠٠/٠٧/٢٨
• He has been relegated to the position of an assistant coach.
او به مقام دستیار مربی , تنزل درجه پیدا کرده است .
2 | 0
conceive٠٩:٤٠ - ١٤٠٠/٠٧/٢٦
• Our book group was conceived over twelve years ago.
گروه کتاب ما بیش از 12 سال پیش , تشکیل شد .
2 | 1
contrary١١:١٨ - ١٤٠٠/٠٧/٢١
• It's hard to like such a spoiled and contrary child as he is.
خیلی سخته که بچه ای ننر و لجباز مثل او را دوست داشته باشید .
2 | 0
retribution١٥:٤١ - ١٤٠٠/٠٧/٢٠
• His armies invaded their lands in retribution.
ارتش او به تلافی اقدام به حمله به سرزمینشان کرد .
0 | 0
harass١٥:١٤ - ١٤٠٠/٠٧/٢٠
• The early female medical students were harassed by their fellow male students.
دانشجویان دختر پزشکی توسط دانشجویان پسر هم دوره ای خود مورد آزار قرار می گرفتند .
2 | 0
fine١٠:١٠ - ١٤٠٠/٠٧/٢٠
• The fine for speeding in a school zone is very steep.
جریمه سرعت در منطقه مدرسه , بسیار زیاد است .
0 | 0
peasant١٦:٠٨ - ١٤٠٠/٠٧/١٩
• What would a peasant like him know about art?
دهاتی مثل او از هنر چه می داند؟
5 | 0
precursor٠١:٢٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٦
• His precursor left him much work to do.
نفر قبلی , کارهای زیادی برای او باقی گذاشته بود .
0 | 1
fascist١٤:٣٢ - ١٤٠٠/٠٧/٠٧
• He is a closet Fascist.
او یک فاشیست مخفی بود .
0 | 0
deputize١١:٢٨ - ١٤٠٠/٠٧/٠٤
• My secretary will deputize for me at the meeting.
منشی من در جلسه ( به جای من ) من را نمایندگی خواهد کرد .
0 | 0
accede١١:٤٥ - ١٤٠٠/٠٧/٠٢
• She acceded to the throne upon her father's death.
او پس از مرگ پدرش به تخت سلطنت نشست .
0 | 0
par١١:٤٧ - ١٤٠٠/٠٦/٣١
• Sales of nylon have been below par in recent years.
فروش نایلون , در سال های اخیر , زیر حد متوسط بوده است .
2 | 0
dissension١٦:٥٨ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠
• Father's will caused much dissension among his children.
وصیت نامه پدر , باعث اختلاف زیادی بین فرزندانش شد .
2 | 0
abortive١٢:٢٥ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠
• An abortive attack on the palace took place during the night.
حمله بی ثمر به قصر , شب هنگام , انجام شد .
2 | 0
uproot١٢:٣٤ - ١٤٠٠/٠٥/١٢
• Work commitments forced her to uproot herself and her son from Reykjavik.
تعهدات کاری , او و پسرش را مجبور کرد تا از شهر ریکیاویک نقل مکان کند .
2 | 0
suffice١٣:٠٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥
• Few words to the wise suffice.
العاقل یکفیه الاشارة .
2 | 1
accountability١٠:٤٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣
• There is no one to complain to about the problem because there is no accountability in that department.
کسی نیست که به او شکایت برد , چون در آن بخش کسی پاسخگو نیست .
0 | 1
humbug١١:٤٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢
• What they call salesmanship is just a bunch of humbug in my opinion.
آنچه که انها به عنوان فروش می نامند , به نظر من , فقط یک مشت کلاهبرداری است .
0 | 0
humbug١١:٤١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢
• Yon can only humbug those who are not aware of your tricks.
تو ( you ) تنها می توانی کسانی را که از حقه های تو خبر ندارند , فریب دهی .
0 | 0
blue blood١٢:٢٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٢
• The lady speaks, acts and walks as a blue blood.
خانم مثل یک اشرافزاده , حرف می زند , عمل می کند و راه می رود.
2 | 0
hot potato١٦:٥٤ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠
• The issue has become a political hot potato .
این قضیه , به مسأله حاد سیاسی , تبدیل شده است .
0 | 0
hot potato١٦:٥٢ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠
• Many school boards found segregation a hot potato in the early 1960 s.
بسیاری از هیأت مدیره مدارس , تفکیک نژادی را در اوائل دهه 1960 , مسأله حادی می پنداشتند .
2 | 0
influx١٥:٠١ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣
• Every fall there is an influx of students in our town.
هر پاییز , شهر ما شاهد هجوم دانشجویان است .
0 | 0
negate١٥:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧
• Drinking alcohol partially negates the medicine's effect.
نوشیدن الکل , تا حدودی , اثر دارو را خنثی ( بی اثر ) می کند .
7 | 0
unison١١:٥٢ - ١٣٩٩/١٢/٠٥
• They acted in unison to fight the enemy.
آنها در جنگ با دشمن همصدا بودند .
2 | 0
stringent١٠:٣٧ - ١٣٩٩/١١/٢٠
• Day care centers must maintain the stringent standards of cleanliness set by the state.
مراکز مهد کودک باید دارای استانداردهای بالای پاکیزگی تعیین شده توسط دولت باشند .
5 | 1
armament١١:٥٢ - ١٣٩٩/١٠/١٦
• Do you believe in nuclear dis - armament?
آیا شما به خلع سلاح هسته ای باور دارید ؟
0 | 0
ineligible١١:٢٠ - ١٣٩٩/١٠/١٦
• The peasant is ineligible to marry the princess.
دهقان شایسته ازدواج با شاهزاده خانم نیست .
2 | 0
magnate١١:١٢ - ١٣٩٩/١٠/١٦
• The famous shipping magnate was one of the wealthiest men in the world at that time.
آن شخص مشهور در زمینه حمل و نقل , یکی از ثروتمندترین افراد جهان در آن زمان بود .
0 | 1
convey١٣:٠٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٤
• It is difficult to convey the sheer complexity of the situation.
خیلی سخت است که بتوان پیچیدگی وضعیت را بیان کرد .
5 | 1
sheer١٣:٠٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٤
• I am sheer out of money.
من کاملاً بی پولم .
18 | 0
invasive١١:٠٤ - ١٣٩٩/٠٩/١٩
• They found invasive cancer during a routine examination.
آنها , در طی آزمایشات روتین , متوجه سرطان پیشرفته شدند .
2 | 1
emphatic١٢:٥١ - ١٣٩٩/٠٩/١٠
• This was the most emphatic statement in the President's speech.
این , تندترین اظهار نظر , در سخنرانیِ رئیس جمهور بود .
2 | 2
battle١٦:٤٣ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢
• A decisive battle of the Civil War was fought on this hill.
نبرد سرنوشت ساز جنگ داخلی در این تپه بوده است .
5 | 1
suspend١٦:٢٦ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢
• The game was suspended until they cleared the floor.
بازی متوقف شد تا وقتی که آنها کف زمین را تمیز کردند .
2 | 0
suspend١١:٢٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٩
• The principal suspended them from school for fighting.
مدیر مدسه , آنها را به خاطر دعوا کردن , از رفتن به مدسه معلق کرد .
0 | 1
forensic١٢:٠١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧
• Forensic scientists are going over the victim's flat in a search for clues about the murderer.
کارشناسان جنایی جهت یافتن سرنخی در مورد قتل به آپارتمان قربانی می روند .
7 | 0
constipate٠٩:٢٨ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧
• I constipate very easily so I can't eat eggs.
من خیلی راحت دچار یبوست می شوم , بنابراین نمی توانم تخم مرغ بخورم .
0 | 0
constipate٠٩:٢٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧
• This kind of food is constipating.
این نوع غذا باعث یبوست می شود .
0 | 0
implicitly١٢:٢٦ - ١٣٩٩/٠٨/٢٢
• They believed implicitly in their own superiority.
آنها اعتقاد مطلق به برتری خود داشتند .
2 | 0
acquit١٢:١٨ - ١٣٩٩/٠٨/٢٢
• The judge directed the jury to acquit Phillips of the murder.
قاضی به هیأت منصف دستور داد تا فیلیپس را تبرئه کند .
9 | 0
vitiate١١:٥٢ - ١٣٩٩/٠٨/٢٢
• The recent bombing vitiated the climate of reconciliation.
بمباران اخیر , فضای مصالحه را از بین برد .
0 | 0
vitiate١١:٤٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٢
• This new evidence vitiates your testimony.
این مدرک جدید , شهادت شما را باطل می کند .
0 | 1
hierarchy١٦:٥٢ - ١٣٩٩/٠٨/٠٧
• I listed my goals in a hierarchy from most important to least important.
من اهدافم را به ترتیب اهمیت از بالاترین به پایین ترین درجه اهمیت , لیست کردم .
9 | 0
battery١٦:١٩ - ١٣٩٩/٠٨/٠٧
• Bruises on the victim's arms and legs showed evidence of violent battery.
کبودی های روی بازو و پاهای قربانی نشان از درگیری خشن داشت .
0 | 0