ستایش

ستایش

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbaboon١٩:٠٤ - ١٣٩٨/٠٧/١٤در کتاب کانون زبان میشه a larg monkey گزارش
97 | 1
moose١٨:٥٦ - ١٣٩٨/٠٧/١٤در کتاب کانون زبان میشه a kind of very larg deerگزارش
110 | 2
calm١٨:٥١ - ١٣٩٨/٠٧/١٤در کتاب کانون زبان میشه not worried or angry گزارش
108 | 2
conductor١٦:٤١ - ١٣٩٨/٠٧/١١در کتاب کانون زبان میشه a conductor is a person who stand in front of an orchestra and direct musiciansگزارش
140 | 3
grade١٣:٣٥ - ١٣٩٨/٠٧/١١در کتاب کانون زبان میشه one of the levels in the school is called a gradeگزارش
129 | 2
elementary١٣:٢٩ - ١٣٩٨/٠٧/١١در کتاب کانون زبان میشه elementary means at the beginning levelsگزارش
124 | 1
chorus١٣:٠٨ - ١٣٩٨/٠٧/١١در کتاب کانون زبان reach 2 میشه a larg group of people singing together گزارش
170 | 2
recorder١٢:٢٨ - ١٣٩٨/٠٧/٠٥در کتاب کانون زبان ایران میشه a musical instrument like a fluteگزارش
124 | 2
cymbal١٢:٠٨ - ١٣٩٨/٠٧/٠٥در کتاب کانون زبان میشه a pair of round metal plates that make a loud ringing soundگزارش
156 | 1
concert١١:٤٩ - ١٣٩٨/٠٧/٠٥در کتاب کانون زبان ایران میشه a performance of musicگزارش
110 | 1
lift١٢:٠٤ - ١٣٩٨/٠٦/١٣در کتاب کانون زبان میشه hold up move upگزارش
92 | 1
alarm١٤:٣٦ - ١٣٩٨/٠٦/١١در کانون زبان میشه a machine that warns you of some thingگزارش
106 | 2
shiny١٢:٢١ - ١٣٩٨/٠٦/٠٧در کتاب کانون زبان ایران میشه brightگزارش
106 | 1
سروش١٢:١٧ - ١٣٩٨/٠٦/٠٧یعنی نام چنگی که در روز قیامت نواخته می شودگزارش
69 | 6
ستایش١٢:١٥ - ١٣٩٨/٠٦/٠٧یعنی ستودنی حمد سپاس خداوند گزارش
129 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهxylophone١٢:١٦ - ١٣٩٨/٠٧/٠٥
• I play the xylophone, fun, fun.
من سنتور میزنم این خیلی سرگرم کننده است خیلی سرگرم کننده
80 | 4