xylophone

/ˈzaɪləˌfoʊn//ˈzaɪləfəʊn/

معنی: سنتور چوبی، زیلوفون
معانی دیگر: (ساز موسیقی پیانو مانند) زیلوفون، گزیلوفون

بررسی کلمه

اسم ( noun )
مشتقات: xylophonist (n.)
• : تعریف: a percussion instrument having a series of graduated metal or wooden bars that sound the notes of the chromatic scale when struck with small wooden mallets.

جمله های نمونه

1. Ribs like a xylophone, they said.
[ترجمه ترگمان]آن ها گفتند که دنده ها مانند یک xylophone است
[ترجمه گوگل]آنها گفتند که ریبس مانند یک xylophone است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Emma was experimenting with atonal motifs on a xylophone and Vicky had been given a doll but had pulled the arm off.
[ترجمه ترگمان]اما داشت با motifs atonal حرف می زد و ویکی عروسک را از دست داده بود، اما بازویش را از تن جدا کرده بود
[ترجمه گوگل]اما با موتیف اتونال روی یک سس سیلوفون آزمایش کرد و ویلی به عروسک داده شد اما بازو را باز کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Ribs like a xylophone, they said. Play us a tune, Hoomey.
[ترجمه ترگمان]آن ها گفتند که دنده ها مانند یک xylophone است آهنگی را برای ما بنوازید، Hoomey
[ترجمه گوگل]آنها گفتند که ریبس مانند یک xylophone است یک لحن را برای ما بازی کنید، Hoomey
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They will never recede like a xylophone.
[ترجمه ترگمان]اونا هیچوقت مثل a حرف نمیزنن
[ترجمه گوگل]آنها هرگز مانند یک زایلوفون عقب نشینی نمی کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Lorne gets up and finds his xylophone broken, " oh, damn. " He curses, which arouses a guffaw.
[ترجمه N] لورن بیدار میشود و میبیند بلزش شکسته . . . میگوید:اوه لعنتی
|
[ترجمه ترگمان]Lorne بلند می شود و xylophone شکسته خود را می بیند، \" اوه، لعنتی \"
[ترجمه گوگل]لورن بلند می شود و صدای زنگش را می شکند، 'آه، لعنت 'او لعنت می کند، که موجب برانگیختگی می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The length of the bars of the xylophone determines the different notes of the scale.
[ترجمه ترگمان]طول میله های of، یادداشت های مختلف مقیاس را مشخص می کند
[ترجمه گوگل]طول میله های کایلوفون یادداشت های مختلف مقیاس را مشخص می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. I play the xylophone, fun, fun.
[ترجمه ستایش] من سنتور میزنم این خیلی سرگرم کننده است خیلی سرگرم کننده
|
[ترجمه Milad] من سنتور ( چوبی ) میزنم. این خیلی خوشایند است خوشایند است.
|
[ترجمه T.N] من زایلوفون می زنم ، سرگرم کننده ، سرگرم کننده
|
[ترجمه Bahar] من ساز زایلوفون می زنم . سرگرم کننده ، سرگرم کننده است .
|
[ترجمه M] من بلز میزنم، این خیلی سرگرم کننده است
|
[ترجمه Sogand] من زایلوفون میزنم . زدن زایلوفون خوشحال کننده است
|
[ترجمه ترگمان]من the می زنم، خوش میگذره، خوش میگذره
[ترجمه گوگل]من بازی xylophone، سرگرم کننده، سرگرم کننده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Phong, a four-year-old male elephant, plays a xylophone in an 11-piece pachyderm orchestra conducted by US conservationist Richard Lair (R) at Thailand's Elephant Conservation Center in Lampang.
[ترجمه ترگمان]فونگ که یک فیل نر چهار ساله است، در یک ارکستر ۱۱ قطعه ای که توسط ریچارد lair (راست)در مرکز حفاظت از محیط زیست تایلند در Lampang اجرا می شود، بازی می کند
[ترجمه گوگل]فونگ، یک فیل مرد چهار ساله، در یک ارکستر pachyderm با 11 قطعه اجرا می شود که توسط Richard Lair (R) محافظتی ایالات متحده در مرکز حفاظت از فیل در تایلند در لمپنگ برگزار می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. There's a xylophone on the title track, and whoops and cheers are littered throughout the album.
[ترجمه ترگمان]در این آلبوم یک xylophone وجود دارد، و صدای هلهله و شادی در تمام آلبوم ریخته می شود
[ترجمه گوگل]یک آهنگ شفاف در آهنگ عنوان وجود دارد و صدای خنده و سر و صدا در سراسر آلبوم خیس شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Listen to xylophone music from 192
[ترجمه T.N] به به موسیقی زایلوفون از سال 192 گوش دهید
|
[ترجمه ترگمان]گوش دادن به موسیقی xylophone از ۱۹۲ سالگی
[ترجمه گوگل]از 192 به موسیقی کلاسیک گوش دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. This is a xylophone.
[ترجمه Miss.ronny.mohsen] این یک سنتور چوبی است
|
[ترجمه ترگمان]این یه xylophone
[ترجمه گوگل]این یک xylophone است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. She spoke in an angry volume that shrank my male unit and climbed tonal scales like a steam-driven xylophone.
[ترجمه ترگمان]او با صدایی خشمگین صحبت می کرد که واحد مرد من را مشمئز کرد و مانند یک ماشین بخار با فشار بالا از scales بالا رفت
[ترجمه گوگل]او در حجم عصبانی صحبت کرد که واحد مردانه من را تکان داد و مقیاس های تونال مانند یک کیسلوفون تحت فشار بخار را افزایش داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The hammering and pounding made a terrific noise, as if the old men were tuning dementedly a giant xylophone.
[ترجمه ترگمان]صدای ضربه زدن و کوبیدن صدای مهیبی به گوش رسید انگار که این پیرمرد مشغول کوک کردن dementedly یک xylophone بزرگ بود
[ترجمه گوگل]چکش و تپش سر و صدا فوق العاده ای ایجاد کرد، به طوری که پیرمردها به طرز وحشیانه ای از خلخال غول پیکر تنظیم می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. It can only be a matter of time before some one buys Ronan's Fisher Price xylophone.
[ترجمه ترگمان]این موضوع تنها می تواند زمانی باشد که کسی به نام فیشر پرایس xylophone را بخرد
[ترجمه گوگل]تنها زمانی می توان از این موضوع پیشی گرفت که بعضی از افراد یک فسیلوفون فیشر قیمت رونان را خریداری می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

سنتور چوبی (اسم)
xylophone

زیلوفون (اسم)
xylophone

به انگلیسی

• musical instrument consisting of a graduated series of wooden bars which are sounded by striking with small hammers
a xylophone is a musical instrument consisting of a row of wooden bars of different lengths. you play a xylophone by hitting the bars with special hammers.

پیشنهاد کاربران

بلز ، پایه هر موسیقی
بلز سنتور چوبی
سنتور چوبی

به معنای سنتور چوبی هست
اگه دوس دارین منو دنبال کنین روی اسم بنفش رنگ Miss. Raya کلیک کنین
لایک هم یادت نره
با تشکر
a row of wooden or metal bars of different lengths
Xylophone اسم =سنتور چوبی
با کلیک بر روی اسم من از صفحه ام بازدید ولایک کنید
با تشکر
سنتور چوبی، از اون ساز های بچه گونه
قطعات بلز زیر زیلوفون و روی ان مانند دنده است که وقتی روی ان زربه میزنیم صدا از خود تولید میکند.
سنتور چوبی
سنتور چوبـــی
تا اونجایی که می دونم معنی یش اینه
A row of wooden or metal bars of different leng
ممنون از این که منو لایک میکنین
رایا من برم انگیلیس بگم تو تو کشور من زندگی میکنی بهم پناهندگی میدن
آخه چیم به تو حسودیم بشه؟
/ :
A row of wooden or metal bars of different lengths

زیلفون
سنتور چوبی
Sentence with xylophone: The children like xylophone very much.
( nown )
a row of wooden or metal bars of different length
سنتور چوبی، یه چیز به شکل پیانو که بهش ضربه میزنن و صدا تولید میکنه به شکل همون اسباب بازی های رنگی رنگی بچه ها ک با دوتا میله بهش ضربه میزنن و موسیقی تولید میکنن
تلفظ : زایلِ فون
نوعی سنتور که چوبیش هست پلاستیکی و فلزی هم داره. هم در ابعاد بزرگ هم کوچیک که برای کودکان تولید میشه با رنگ های مختلف. برای اینکه بهتر بشناسید توی یوتیوب سرچ کنید
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما