baboon

/bəˈbuːn//bəˈbuːn/

معنی: عنتر، شکل عجیب و غریب، یکنوع میمون یا عنتر دم کوتاه
معانی دیگر: زبان انگلیسی بد، انگلیسی دست و پا شکسته، (جانورشناسی) عنتر (جنس papio که بومی افریقا و عربستان است)، بوزینه، بابون، اشکال مضحک
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: any of various large African and Arabian monkeys that live on the ground and have long doglike snouts.

جمله های نمونه

1. So the baboon sat her on his lap and called her his poor little princess and other sickening stuff.
[ترجمه 💜] بنابراین بابون او را روی دامان خود نشاند و او را شاهزاده خانم کوچک فقیر و سایر چیزهای بیمار کننده خواند
|
[ترجمه ترگمان]پس the او را روی زانوهایش می نشاند و او را شاهزاده کوچولوی بیچاره و دیگر sickening صدا می کرد
[ترجمه گوگل]بنابراین آواز خواندن او را در دامان خود نشاند و به نام او شاهزاده خانم فقیر و دیگر چیزهای مضر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. There was the wig, too, mixed yak and baboon hair and synthetic fibers.
[ترجمه ترگمان]در آنجا کلاه گیس نیز دیده می شد که موی آمیخته با baboon و الیاف مصنوعی را مخلوط کرده بود
[ترجمه گوگل]کلاه گیس نیز وجود دارد، مخلوط یوک و موز بابون و الیاف مصنوعی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A baboon shrieked on the far side of the pavilion.
[ترجمه ترگمان]A در طرف دیگر شادروان جیغ کشید
[ترجمه گوگل]یک بابون در سمت چپ غرفه فریاد زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. My mum shares a bedroom with old Billy Baboon, so I'm-certainly never going in there.
[ترجمه ترگمان]مامانم یه اتاق خواب با بیلی Baboon داره، بنابراین من هیچ وقت اونجا نمیرم
[ترجمه گوگل]مادر من یک اتاق خواب با قدیمی بیلی بابون دارد، بنابراین من مطمئنا هرگز در آنجا نیستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He's got a squashed-up ugly face like a baboon.
[ترجمه V] او چهره زشت و خشن مانند بابون ( نوعی میمون ) دارد
|
[ترجمه ترگمان]صورت زشتی دارد مثل a
[ترجمه گوگل]او چهره ی زشت و خشن مانند یک بابون را می بیند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Then the baboon came home and I eavesdropped anxiously and she told him.
[ترجمه ترگمان]ان وقت baboon به خانه آمد و من با نگرانی به استراق سمع رفتم و او به او گفت
[ترجمه گوگل]سپس بابون به خانه برگشت و من به شدت هشدار دادم و به او گفتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Since receiving the baboon marrow, Getty has had moderate increases in his immune cell numbers, Deeks said.
[ترجمه ترگمان]Deeks گفت که از زمان دریافت مغز این گله، گتی ایماژ در تعداد سلول های ایمنی بدن او افزایش پیدا کرده است
[ترجمه گوگل]Deeks گفت: از زمان دریافت مغز باقیمانده، گتی تا به حال افزایش متوسطی در تعداد سلول های ایمنی خود داشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. A young baboon plays with a discarded lump of chewing gum, in the Kruger National Park, South Africa.
[ترجمه ترگمان]یک میمون جوان با یک تکه آدامس جویده شده، در پارک ملی کروگر، در آفریقای جنوبی بازی می کند
[ترجمه گوگل]یک بابون جوان با یک توده تخلیه آدامس، در پارک ملی Kruger، آفریقای جنوبی بازی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Baboon organs are too small to sustain people for long periods.
[ترجمه ترگمان]اندام های Baboon برای حفظ مردم برای مدت های طولانی بسیار کوچک هستند
[ترجمه گوگل]اندام های بابون برای نگه داشتن افراد برای مدت طولانی بسیار کوچک هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. As long as the baboon holds on to what it wants, it's trapped.
[ترجمه ترگمان]تا وقتی که اون یار عقب مونده به چیزی که می خواد گیر بیاره، گیر افتاده
[ترجمه گوگل]تا زمانی که بابون به آنچه که می خواهد برسد، آن را به دام افتاده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. A grayish - black baboon ( Papio ursinus ) of southern and eastern Africa.
[ترجمه ترگمان]یک بابون سیاه خاکستری (Papio ursinus)از آفریقای جنوبی و شرقی است
[ترجمه گوگل]یک قارچ سیاه و سفید (Papio ursinus) آفریقای جنوبی و شرقی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. A baboon is a large monkey that lives in Africa.
[ترجمه ASUNA] بابون یک مبمون بزرگ است که در آفریقا زندگی می کند
|
[ترجمه Behshad] بابون یک میمون بزرگ است که در افریقا زندگی میکند
|
[ترجمه 😃😃] بابون میمونی بزرگ است که در آفریقا زندگی میکند
|
[ترجمه ترگمان]یک میمون یک میمون بزرگ است که در آفریقا زندگی می کند
[ترجمه گوگل]یک بابون یک میمون بزرگ است که در آفریقا زندگی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. If we had tails a baboon, where are they?
[ترجمه ترگمان]اگه یه کله baboon داشته باشیم، اونا کجا هستن؟
[ترجمه گوگل]اگر ما دایره یک بابون داشتیم، کجا هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. In addition to his baboon research, he has continued to play important administrative roles in the Jane Goodall Institute and at GSRC itself, off and on, for almost 40 years.
[ترجمه ترگمان]علاوه بر تحقیقات baboon، او به ایفای نقش اجرایی مهم در موسسه جین گودال و در خود GSRC ادامه داد و تقریبا ۴۰ سال است که این کار را انجام داده است
[ترجمه گوگل]علاوه بر تحقیقاتی که در زمینه بابون انجام داده است، وی همچنان به نقش های مهم اداری در موسسه جین گودال و در GSRC خود ادامه داده است، تقریبا 40 سال است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Old World monkeys: guenon; baboon; colobus monkey; langur; macaque ; mandrill ; mangabey; patas; proboscis monkey.
[ترجمه ترگمان]میمون دنیای کهنه، میمون baboon؛ میمون baboon؛ میمون؛ میمون؛ میمون؛ میمون؛؛ میمون proboscis؛ میمون proboscis
[ترجمه گوگل]میمون های قدیمی جهان: guenon؛ بابیان؛ میمون کولوبوس؛ langur؛ مکه ماندریل؛ منگبی؛ پاتاس؛ میمون بی روح
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

عنتر (اسم)
beast, anthropoid, man-ape, baboon, pongo

شکل عجیب و غریب (اسم)
baboon

یکنوع میمون یا عنتر دم کوتاه (اسم)
baboon

به انگلیسی

• any of a number of large monkeys having large cheek pouches and a short tail (found in africa and arabia)
a baboon is a type of monkey that has a pointed face, large teeth, and a long tail.

ارتباط محتوایی

معنی اصلیعنتر، شکل عجیب و غریب، یکنوع میمون یا عن ...معانی متفرقهزبان انگلیسی بد، انگلیسی دست و پا شکسته، ...بررسی کلمهاسم ( noun ) • : تعریف: any of various large African and Arabian monkeys that live on the grou ...جمله های نمونه1. So the baboon sat her on his lap and called her his poor little princess and other sickening stu ...مترادفعنتر ( اسم ) beast, anthropoid, man - ape, baboon, pongo شکل عجیب و غریب ( اسم ) baboon یکنوع م ...انگلیسی به انگلیسیany of a number of large monkeys having large cheek pouches and a short tail ( found in africa and ar ...
معنی baboon، مفهوم baboon، تعریف baboon، معرفی baboon، baboon چیست، baboon یعنی چی، baboon یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف b، مترادف انگلیسی به فارسی، مترادف انگلیسی به فارسی با حرف b، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف b، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف b
کلمه بعدی: baboonery
اشتباه تایپی: ذشذخخد
آوا: /ببون/
عکس baboon : در گوگل
معنی baboon

پیشنهاد کاربران

نوعی میمون
عنتر، نوعی میمون دم کوتاه قدیمی
میمون دم کوتاه قدیمی که نژاد عربستان را دارد
Alargemonkythat lives in africa
نوعی میمون دم کوتاه
A large monkey
نوعی میمون که از شامپانزه ها کوچک تر است وخود را به درخت ها و اشیا دیگر آویزان میکند
a large monkey that lives in Africa and South Asia
🐒 نوعی میمون🐒
A large monkey
یک نوع میمون است

A monkey that is smaller than chimpanzees and hangs itself into a tree
در کتاب کانون زبان میشه a larg monkey

نوعی میمون برزگ و خاص
یک نوع میمون
میمون
گوریل
بابون
Mankey
یک نوع میمون که در عربستان و آفریقا زندگی میکنه
🐵 a large monkey🐒
عنتر ، میمون دم کوتاه
یک نوع میمون از میمون عادی بزرگتر و عجیب تر
میمونی که در شمال عربستان یافت میشود baboon ( عنتر ) نام دارد 🍭
a large Monkey
این معنی در کتاب کانون زبان ایران reach2 هم هست
بوزینه , عنتر

# a baboon is a large monkey that lives in Africa
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما