برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ASUNA

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 come down from the air ١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

2 liberty means freedom ١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

3 over means more than ١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

4 موسیقی جاز ١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

5 شهر توکیو ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

6 روم در ایتالیا ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

7 کمک خلبان ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

8 run away ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

9 پلنگ ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

10 حیاط پشتی ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

11 a serious happening that needs quick attention ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 copilot
• The co-pilot was at the controls when the plane landed.
• زمانی که هواپیما فرود آمد کمک خلبان در حال کنترل بود
١٣٩٨/٠٥/١٤
|

2 bamboo
• This chair is made of bamboo.
• این صندلی از بامبو ساخته شده است
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

3 baboon
• A baboon is a large monkey that lives in Africa.
• بابون یک مبمون بزرگ است که در آفریقا زندگی می کند
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|