احمد رضا علوی بختیاروند

احمد رضا علوی بختیاروند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbusiest٠٢:١٨ - ١٣٩٧/٠٩/١٠شلوغ ترین، پر مشغله ترینگزارش
99 | 1
quickest١٨:٣٥ - ١٣٩٧/٠٩/٠٩بیشترین سرعتگزارش
14 | 1
routine١٨:١٩ - ١٣٩٧/٠٩/٠٩روال، همیشگیگزارش
53 | 0
strengthen٠٤:٤٨ - ١٣٩٧/٠٩/٠٣مقویگزارش
23 | 3
assistant٠٠:٤٣ - ١٣٩٧/٠٩/٠٣فروشندهگزارش
46 | 4
prawns٢٣:٤١ - ١٣٩٧/٠٩/٠٢میگو، ، ، امریکایی shrimpگزارش
94 | 1
cabbage٢١:٥١ - ١٣٩٧/٠٩/٠٢کلمگزارش
94 | 1
snowboarding٠٠:٢٤ - ١٣٩٧/٠٨/٢٦اسکی بازی کردن در آبگزارش
32 | 9
popular٢٣:٤٨ - ١٣٩٧/٠٨/٢٥پرطرفدار، محبوب و پرطرفدار ، مشهور میشود famousگزارش
110 | 5
looking for٢٣:٣٠ - ١٣٩٧/٠٨/٢٥جستجو کردنگزارش
87 | 1
SO٢٣:٢٦ - ١٣٩٧/٠٨/٢٥پس، بنابراینگزارش
53 | 4
بیدار شدن٠٨:٣٢ - ١٣٩٧/٠٨/٢٣Get up or wake upگزارش
57 | 1
سکشن گذشته٠٨:٢٨ - ١٣٩٧/٠٨/٢٣Past sectionگزارش
9 | 0
Make٠٦:٤١ - ١٣٩٧/٠٨/٢٣باعث شدنmske health, , درست کردنmake lunchگزارش
64 | 5
bat٢٢:١٤ - ١٣٩٧/٠٨/٢٢چوب چوگانگزارش
32 | 2
detached١٩:١٣ - ١٣٩٧/٠٨/١٧جداگانهگزارش
32 | 0
pretty٢٠:٣٨ - ١٣٩٧/٠٨/١١بسیار، he's still pretty active او هنوز بسیار فعال استگزارش
41 | 5
drawers١٦:٢٨ - ١٣٩٧/٠٨/١١کشوگزارش
55 | 1
tidy١٧:٤١ - ١٣٩٧/٠٨/٠٦مرتب و tidy up یعنیput things awayهرچیزی را سر جایش قرار دادنگزارش
46 | 1
jogging١٧:١١ - ١٣٩٧/٠٨/٠٦Slow running آهسته دویدن، پیاده روی سریعگزارش
55 | 5
safely١٢:٢٣ - ١٣٩٧/٠٨/٠٤با اطمینان، به طور امنگزارش
18 | 1
soonest١٠:٣٣ - ١٣٩٧/٠٧/٢٧زودترینگزارش
14 | 1
upset٠٨:٥٨ - ١٣٩٧/٠٧/٢٧مضطرب ونگران، unhappy and angryگزارش
71 | 7
catch٠٨:١٠ - ١٣٩٧/٠٧/٢٧بدست آوردن یا گرفتن، مخالف miss ( از دست دادن )گزارش
76 | 5