پیشنهاد‌های ابوالفضل عسکری (١٣٠)

بازدید
١٢٧
تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد

ریخته

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

لوله ی وصل به منبع که آب از آن به هوا بجهد

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢

بازگشت

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد

آنی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣

قصد

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣

نیرومند

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢

انجمن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢

عجله

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد

اراده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد

بگو

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢

اذیت

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣

روبرو

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤

شوک

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد

استوار

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤

درازراهی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥

تنگ. دوار

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥

اطراف

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢

گیاه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢

آسودن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣

قطعه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣

مسافت

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد

معامله

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٠

کرم

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٠

گود

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥

پا فشاری کردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥

راه حل نمی دانست

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥

بی صداقی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥

بی حال

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢

بالاخره

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣

عصبانیت

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣

آسیب

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧

خشک

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧

تمیز تری

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤

فریاد

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥

نیکویی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد

کنیز

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢

کار

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٦

سبزه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد

تادیب . تعلیم

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧

به آن علامت داد

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧

چهگونه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٠

نوعی چوب خوش بو

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥

ارزشمند قیمتی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

نگاه طولانی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٦

پاکیزه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٦

کنجکاوی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد

گوشتالو

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٦

مکان

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢

شامل

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧

لم دادن