ابوالفضل عسکری

ابوالفضل عسکری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهجاگاه٢٢:٠٦ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢مکانگزارش
12 | 1
فراز و نشیب٢٢:٠٤ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢سختی و آسانی گزارش
28 | 1
وزان١٧:٠٥ - ١٣٩٨/٠٢/١٢رو به رو کردنگزارش
32 | 3
در استا١٦:٠٦ - ١٣٩٨/٠٢/١٢پا فشاری کردن گزارش
9 | 1
روی گشاده١٥:٣١ - ١٣٩٨/٠٢/١٢بشاشگزارش
57 | 5
چه طور١٥:٢٥ - ١٣٩٨/٠٢/١٢چهگونه گزارش
14 | 1
دلخوشی١٥:١٦ - ١٣٩٨/٠٢/١٢خوشنوی، خوشی کردن، خوش حالیگزارش
23 | 1
پیموده است١٥:١٤ - ١٣٩٨/٠٢/١٢طی کرده استگزارش
14 | 1
فرا گرفت١٥:١١ - ١٣٩٨/٠٢/١٢شامل گزارش
12 | 1
واگزار کن١٥:٠٧ - ١٣٩٨/٠٢/١٢بگو گزارش
12 | 2
اشاره کرد١٥:٠٢ - ١٣٩٨/٠٢/١٢به آن علامت دادگزارش
16 | 1
نیازمندان١٥:٠١ - ١٣٩٨/٠٢/١٢فقیرگزارش
48 | 4
ناتوان١٤:٥٥ - ١٣٩٨/٠٢/١٢بی حال گزارش
9 | 1
غوطه١٦:١٩ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥غرقگزارش
23 | 1
طریق١٦:١٨ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥این گونهگزارش
34 | 3
برامد١٦:١٥ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥بالا آمدگزارش
39 | 3
لطف١٦:١١ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥کرمگزارش
12 | 2
غایت١٦:١٠ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥پایانگزارش
37 | 1
خامش١٦:٠٩ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥خاموشگزارش
21 | 1
کرم١٦:٠٧ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥بخشندگی. بخشندهگزارش
28 | 1
چاره ندانست١٦:٠٤ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥راه حل نمی دانستگزارش
9 | 0
ازرده گشت١٦:٠٢ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥غمگین شدگزارش
25 | 1
در نهاد١٥:٥٩ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥تأسیس کردگزارش
41 | 2
نیازموده١٥:٥٧ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥امتحان نکرده بودگزارش
62 | 9
غلام١٥:٥١ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥کنیزگزارش
16 | 3
افق١٥:٤٦ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥کناره ی آسمانگزارش
34 | 2
پربار١٥:٤١ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥پرپشتگزارش
21 | 1
تکیه١٥:٤٠ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥ لم دادنگزارش
21 | 0
حصار١٥:٣٧ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥مرز بندیگزارش
21 | 1
ضرر١٣:٠٨ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥آسیبگزارش
14 | 1
استراحت١٣:٠٧ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥آسودنگزارش
9 | 1
مسافت١٢:٥٩ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥درازراهیگزارش
9 | 1
پیمودن١٢:٤٨ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥مسافتگزارش
12 | 1
بذر١٢:٤٢ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥تخمگزارش
16 | 1
جست و جو١٢:٤٠ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥کنجکاویگزارش
18 | 1
دور بر١٢:٣٨ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥اطرافگزارش
7 | 0
سرنگون١٢:٣٥ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥منقرضگزارش
16 | 1
بلافاصله١٢:٣٤ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥آنیگزارش
7 | 1
مطمئن١٢:٣٣ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥آسوده خاطرگزارش
16 | 3
احتیاج١٢:٢٣ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥نیازگزارش
23 | 1
نصیحت١٢:٢٢ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥سفارشگزارش
21 | 1
عاقبت١٢:١٩ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥آخر کارگزارش
51 | 1
تشکر١٢:١٨ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥قدردانیگزارش
28 | 1
راز١٢:١٥ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥رمزگزارش
18 | 2
کاجستان١٢:١٣ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥😁جایی که کاج های زیادی کنار هم روییده است😀گزارش
21 | 3
ملایم١٢:٠٨ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥مهربانگزارش
18 | 1
اتفاق١٢:٠٧ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥حادثهگزارش
7 | 1
تحمل١٢:٠٦ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥صبرگزارش
32 | 1
تازیانه١٢:٠٥ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥شلاق بادگزارش
41 | 3
رگبار١٢:٠٢ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥بارانی خیلی خیلی شدید و خطرناکگزارش
21 | 1