برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ابوالفضل عسکری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مکان ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

2 سختی و آسانی
١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

3 رو به رو کردن ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

4 پا فشاری کردن

١٣٩٨/٠٢/١٢
|

5 بشاش ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

6 چهگونه
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

7 خوشنوی،خوشی کردن،خوش حالی ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

8 طی کرده است ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

9 شامل
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

10 بگو
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

11 به آن علامت داد ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

12 فقیر ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

13 بی حال
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

14 غرق ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

15 این گونه ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

16 بالا آمد ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

17 کرم ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

18 پایان ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

19 خاموش ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

20 بخشندگی.بخشنده ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

21 راه حل نمی دانست ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

22 غمگین شد ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

23 نوازش ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

24 تأسیس کرد ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

25 امتحان نکرده بود ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

26 کنیز ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

27 کناره ی آسمان ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

28 پرپشت ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

29
لم دادن
١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

30 مرز بندی ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

31 آسیب ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

32 آسودن ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

33 درازراهی ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

34 مسافت ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

35 تخم ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

36 کنجکاوی ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

37 اطراف ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

38 منقرض ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

39 آنی ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

40 آسوده خاطر ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

41 نیاز ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

42 سفارش ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

43 آخر کار ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

44 قدردانی ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

45 رمز ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

46 😁جایی که کاج های زیادی کنار هم روییده است😀 ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

47 مهربان ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

48 حادثه ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

49 صبر ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

50 شلاق باد ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|