پیشنهاد‌های ابوالفضل عسکری (١٣٠)

بازدید
١٠٢
تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٦

مکان

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٩

سختی و آسانی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٦

رو به رو کردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥

پا فشاری کردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٣

بشاش

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧

چهگونه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٤

خوشنوی، خوشی کردن، خوش حالی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٧

طی کرده است

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢

شامل

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد

بگو

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧

به آن علامت داد

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

فقیر

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥

بی حال

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧

غرق

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣

این گونه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٢

بالا آمد

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٠

کرم

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٧

پایان

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٢

خاموش

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١١

بخشندگی. بخشنده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥

راه حل نمی دانست

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

غمگین شد

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٩

تأسیس کرد

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢

امتحان نکرده بود

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد

کنیز

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١١

کناره ی آسمان

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧

پرپشت

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧

لم دادن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٨

مرز بندی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣

آسیب

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢

آسودن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤

درازراهی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣

مسافت

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧

تخم

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٦

کنجکاوی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥

اطراف

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧

منقرض

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد

آنی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢

آسوده خاطر

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧

نیاز

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٨

سفارش

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

آخر کار

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١١

قدردانی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٦

رمز

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد

😁جایی که کاج های زیادی کنار هم روییده است😀

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٦

مهربان

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧

حادثه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

صبر

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٥

شلاق باد

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٩

بارانی خیلی خیلی شدید و خطرناک