دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤٣,١٦٧
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٠١
لایک
لایک
٤,٤٣٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٧٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

دیدگاه
١

با چرب زبانی کردن چیزی را از کسی گرفتن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣

If you describe someone or something as the cat's whiskers or the cat's pyjamas, you mean they are the best person or thing of their kind

دیدگاه
٦

To say or do something that offends, upsets or embarrasses someone else. To say something inappropriate

دیدگاه
٧

گفتن یه چیز نامناسب

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨

آخرین اجرای عمومی یا حرفه ای قبل از بازنشست شدن

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٣ سال پیش
متن
He is out of action following an ankle injury.
دیدگاه
٣

او پس از جراحت قوزک پا نمی تواند کار کند

تاریخ
٣ سال پیش
متن
He appealed to his countrymen not to lose heart.
دیدگاه
٦

او از هموطنان خود درخواست کرد که مایوس نشوند

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Our refrigerator is on the blink again.
دیدگاه
٩

یخچال ما دوباره خراب شده است

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Her smile is a breath of fresh air in this gloomy office.
دیدگاه
٢

لبخندش یک چیز متفاوت و خوشایند در این دفتر دلگیر است

تاریخ
٣ سال پیش
متن
You've said enough. I get the picture.
دیدگاه
٦

به اندازه کافی گفتی. من فهمیدم.

جدیدترین پرسش‌ها

١ رأی
٢ پاسخ
١٦١ بازدید

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.