حدیث ایران

حدیث ایران دانشجوی سال 98 رشته ی داروسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcontrol٠٠:٤٧ - ١٣٩٧/٠٩/٢٤کنترل ( کردن ) - نظارت ( کردن )گزارش
39 | 1
basically٢٠:٣٦ - ١٣٩٧/٠٩/٢١اساسا - اصولاگزارش
57 | 1
religion٢٠:٣٣ - ١٣٩٧/٠٩/٢١مذهبگزارش
30 | 1
plain٢٠:٢٧ - ١٣٩٧/٠٩/٢١دشت - زمین مسطحگزارش
41 | 3
attractive٢٠:٠٩ - ١٣٩٧/٠٩/٢١جذابگزارش
64 | 2
attraction٢٠:٠٦ - ١٣٩٧/٠٩/٢١جذابیت - جذبگزارش
37 | 2
attract٢٠:٠٤ - ١٣٩٧/٠٩/٢١جذب کردنگزارش
67 | 1
against١٢:٠٥ - ١٣٩٧/٠٩/٢٠مترادف ان =with = باگزارش
60 | 2
competition١٢:٠٢ - ١٣٩٧/٠٩/٢٠رقابت - هم چشمی - مسابقهگزارش
51 | 4
celebration١١:٥٥ - ١٣٩٧/٠٩/٢٠جشنگزارش
37 | 1
celebrate١١:٥٤ - ١٣٩٧/٠٩/٢٠جشن گرفتنگزارش
101 | 3
wrestling١١:٤٢ - ١٣٩٧/٠٩/٢٠کشتیگزارش
39 | 2
athlete١١:٣٣ - ١٣٩٧/٠٩/٢٠قهرمان ورزشی - ورزشکارگزارش
64 | 2
hold١١:٢٢ - ١٣٩٧/٠٩/٢٠برگزار کردن - نگه داشتنگزارش
99 | 2
compete١٠:٣٧ - ١٣٩٧/٠٩/٠١مسابقه دادنگزارش
46 | 1
detailed١٥:٠٤ - ١٣٩٧/٠٨/٠٩مفصل - با جزئیاتگزارش
37 | 1
brief١٥:٠٣ - ١٣٩٧/٠٨/٠٩خلاصه - مختصر - کوتاه مدتگزارش
44 | 1
interest١٤:٥٨ - ١٣٩٧/٠٨/٠٩علاقهگزارش
57 | 1
take place١٤:٥٤ - ١٣٩٧/٠٨/٠٩اتفاق افتادن - برگزار شدنگزارش
69 | 1
even١٤:٥٣ - ١٣٩٧/٠٨/٠٩یکنواخت - صاف - هموارگزارش
46 | 4
recall١٤:٤٦ - ١٣٩٧/٠٨/٠٩به یاد اوردنگزارش
71 | 1
sickness١٥:٥٢ - ١٣٩٧/٠٨/٠٦بیماریگزارش
21 | 1
basis١٥:٤١ - ١٣٩٧/٠٨/٠٦پایه - اساسگزارش
30 | 1
a mental illness١٥:٣٩ - ١٣٩٧/٠٨/٠٦یک بیماری روحی - روانیگزارش
9 | 1
mental١٥:٣٨ - ١٣٩٧/٠٨/٠٦روحی - ذهنی - روانیگزارش
34 | 1
area١٥:٣٣ - ١٣٩٧/٠٨/٠٦1 - منطقه - ناحیه - بخش 2 - مساحتگزارش
39 | 3
we lost the game١٥:٢١ - ١٣٩٧/٠٨/٠٦ما بازی را باختیمگزارش
7 | 1
i lost all my money١٥:١٦ - ١٣٩٧/٠٨/٠٦تمام پولم را گم کردمگزارش
14 | 1
lose١٥:١٤ - ١٣٩٧/٠٨/٠٦از دست دادن - باختن - گم کردنگزارش
126 | 3
loss١٥:١٣ - ١٣٩٧/٠٨/٠٦ضرر - از دست دهیگزارش
69 | 4
unconscious١٥:٠٦ - ١٣٩٧/٠٨/٠٦بی هوش - بی خبر - نااگاهگزارش
48 | 1
emotion١٥:٠٠ - ١٣٩٧/٠٨/٠٦احساسات - شور - عاطفهگزارش
41 | 3
emotional١٤:٥٥ - ١٣٩٧/٠٨/٠٦احساساتی - عاطفیگزارش
74 | 3