حدیث ایران

حدیث ایران دانشجوی سال 98 رشته ی داروسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهget to٢٢:١٥ - ١٣٩٧/١٠/٠٤رفتن به - رسیدن بهگزارش
48 | 1
cycle٢٢:١٤ - ١٣٩٧/١٠/٠٤دوچرخه سواری کردنگزارش
48 | 1
bring together٢٢:١٢ - ١٣٩٧/١٠/٠٤گرد هم اوردنگزارش
48 | 1
transportation٢٢:١٠ - ١٣٩٧/١٠/٠٤حمل و نقلگزارش
53 | 2
transport٢٢:٠٣ - ١٣٩٧/١٠/٠٤حمل و نقلگزارش
30 | 1
force٢٢:٠١ - ١٣٩٧/١٠/٠٤اسم = نیرو - زور فعل= مجبور کردنگزارش
76 | 1
give off٢١:٥٦ - ١٣٩٧/١٠/٠٤از خود بیرون دادن - ساطع کردنگزارش
46 | 1
give out٢١:٥٥ - ١٣٩٧/١٠/٠٤ساطع کردن - از خود بیرون دادنگزارش
21 | 1
track and field٢١:٥٢ - ١٣٩٧/١٠/٠٤ورزش دو و میدانیگزارش
51 | 1
clearly٢١:٤٩ - ١٣٩٧/١٠/٠٤به طور روشن - به وضوحگزارش
28 | 1
season٠٠:٣٦ - ١٣٩٧/١٠/٠٣فصلگزارش
39 | 1
on the floor٠٠:٢٦ - ١٣٩٧/١٠/٠٣روی زمینگزارش
37 | 1
floor٠٠:٢٢ - ١٣٩٧/١٠/٠٣کف زمین - طبقهگزارش
85 | 4
silently٠٠:١٣ - ١٣٩٧/١٠/٠٣به ارامی - در سکوتگزارش
28 | 1
silence٠٠:١١ - ١٣٩٧/١٠/٠٣سکوتگزارش
39 | 1
silent٠٠:١٠ - ١٣٩٧/١٠/٠٣ساکتگزارش
25 | 1
operation٠٠:٠٧ - ١٣٩٧/١٠/٠٣عملیات - عملکرد - عمل جراحی گزارش
60 | 2
operate٠٠:٠٣ - ١٣٩٧/١٠/٠٣عمل کردن - عمل جراحی کردن - کار کردن - کار کردن باگزارش
34 | 1
until now٢٣:٥٥ - ١٣٩٧/١٠/٠٢تا به حالگزارش
18 | 1
up to now٢٣:٥٤ - ١٣٩٧/١٠/٠٢تا به حالگزارش
57 | 1
right١٨:٥٨ - ١٣٩٧/٠٩/٢٦درست - حقگزارش
69 | 2
individual١٨:٥٤ - ١٣٩٧/٠٩/٢٦فرد - انسان واحد - فردی - انفرادیگزارش
37 | 1
put١٨:٤٩ - ١٣٩٧/٠٩/٢٦قرار دادنگزارش
55 | 3
place١٨:٤٧ - ١٣٩٧/٠٩/٢٦جا - مکان - در ( رتبه ای - جایی و. . . ) قرار دادنگزارش
85 | 2
reception١٨:٤٣ - ١٣٩٧/٠٩/٢٦دریافت - پذیرشگزارش
53 | 1
receive١٨:٤٠ - ١٣٩٧/٠٩/٢٦دریافت کردنگزارش
48 | 1
advice١٨:٣٥ - ١٣٩٧/٠٩/٢٦توصیهگزارش
76 | 4
advise١٨:٣٣ - ١٣٩٧/٠٩/٢٦توصیه کردن - نصیحت کردنگزارش
60 | 1
winner٠١:١٣ - ١٣٩٧/٠٩/٢٦برندهگزارش
34 | 1
win٠١:١٢ - ١٣٩٧/٠٩/٢٦برنده شدنگزارش
69 | 1
touch٠١:٠٧ - ١٣٩٧/٠٩/٢٦لمس - لمس کردن - تماس - دست زدن بهگزارش
51 | 1
oral٠٠:٥٠ - ١٣٩٧/٠٩/٢٦شفاهی - دهانیگزارش
28 | 1
immediately٠٠:٤٧ - ١٣٩٧/٠٩/٢٦فورا - بلافاصلهگزارش
60 | 1
measurement٠٠:٣٧ - ١٣٩٧/٠٩/٢٦اندازه گیریگزارش
14 | 1
measure٠٠:٣٥ - ١٣٩٧/٠٩/٢٦اسم = معیار - مقیاس - اقدام فعل= اندازه گیری کردنگزارش
136 | 1
width٢٠:١٧ - ١٣٩٧/٠٩/٢٤پهناگزارش
30 | 0
wide٢٠:١٦ - ١٣٩٧/٠٩/٢٤پهنگزارش
71 | 1
length٢٠:١٤ - ١٣٩٧/٠٩/٢٤درازاگزارش
18 | 1
depth٢٠:١١ - ١٣٩٧/٠٩/٢٤عمقگزارش
44 | 0
deep٢٠:١٠ - ١٣٩٧/٠٩/٢٤عمیقگزارش
32 | 1
heat٢٠:٠٧ - ١٣٩٧/٠٩/٢٤گرماگزارش
28 | 1
encourage١٩:٥٤ - ١٣٩٧/٠٩/٢٤تشویق کردن - دلگرم کردن - جرئت دادنگزارش
99 | 2
bottom١٧:٠٧ - ١٣٩٧/٠٩/٢٤ته - قسمت پایینیگزارش
48 | 2
prize٠١:٣٣ - ١٣٩٧/٠٩/٢٤جایزهگزارش
92 | 1
award٠١:٣١ - ١٣٩٧/٠٩/٢٤جایزه - اعطا کردنگزارش
37 | 3
luck٠١:٢٢ - ١٣٩٧/٠٩/٢٤شانس - بخت - اقبالگزارش
23 | 1
fortune٠١:٢٠ - ١٣٩٧/٠٩/٢٤بخت - شانس - اقبالگزارش
39 | 2
include٠١:١٧ - ١٣٩٧/٠٩/٢٤گنجاندن - شامل شدنگزارش
83 | 5
follow٠١:٠٥ - ١٣٩٧/٠٩/٢٤دنبال کردن - پیروی کردن - تعقیب کردنگزارش
53 | 5
consist of٠٠:٥٦ - ١٣٩٧/٠٩/٢٤شامل - شامل شدن - تشکیل شدن از = be made up ofگزارش
76 | 1