برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حدیث ایران

دانشجوی سال 98 رشته ی داروسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

151 از دست دادن - باختن - گم کردن ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

152 ضرر - از دست دهی ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

153 بی هوش - بی خبر - نااگاه ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

154 اگاه - هوشیار ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

155 احساسات - شور -عاطفه ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

156 احساساتی - عاطفی ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

157 احساساتی - عاطفی ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

158 جالب ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|