برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حدیث ایران

دانشجوی سال 98 رشته ی داروسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 درازا ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

102 عمق ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

103 عمیق ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

104 گرما ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

105 پاکت نامه ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

106 تشویق کردن- دلگرم کردن- جرئت دادن ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

107 ته-قسمت پایینی ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

108 ملت ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

109 جایزه ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

110 جایزه-اعطا کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

111 خوش شانس ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

112 شانس- بخت-اقبال ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

113 بخت-شانس-اقبال ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

114 گنجاندن- شامل شدن ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

115 دنبال کردن-پیروی کردن- تعقیب کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

116 شامل- شامل شدن- تشکیل شدن از
= be made up of
١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

117 کنترل(کردن)- نظارت(کردن) ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

118 اساسا - اصولا ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

119 مذهب ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

120 مذهبی ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

121 دشت - زمین مسطح ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

122 شرکت کردن در ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

123 جذاب ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

124 جذابیت - جذب ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

125 جذب کردن ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

126 مترادف ان =with = با ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

127 رقابت -هم چشمی - مسابقه ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

128 جشن ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

129 جشن گرفتن ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

130 کشتی ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

131 کشتی گیر ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

132 قهرمان ورزشی - ورزشکار ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

133 برگزار کردن- نگه داشتن ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

134 مسابقه دادن ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

135 مفصل - با جزئیات ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

136 خلاصه - مختصر - کوتاه مدت ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

137 علاقه ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

138 اتفاق افتادن- برگزار شدن ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

139 یکنواخت - صاف - هموار ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

140 به یاد اوردن ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

141 بیماری ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

142 بیمار ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

143 بیماری ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

144 پایه - اساس ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

145 یک بیماری روحی - روانی ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

146 روحی - ذهنی - روانی ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

147 جسمانی ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

148 1- منطقه- ناحیه- بخش
2- مساحت
١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

149 ما بازی را باختیم ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

150 تمام پولم را گم کردم ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|