برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حدیث ایران

دانشجوی سال 98 رشته ی داروسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 خلاق- مبتکر
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

52 اختراع ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

53 مخترع
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

54 اختراع کردن ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

55 از خود پرسیدن ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

56 شگفت انگیز- عالی ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

57 اسم =معما-سوال بدون پاسخ- جورچین
فعل= گیج کردن
١٣٩٧/١٠/٠٥
|

58 به سرعت ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

59 جفت ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

60 عالی- مهم - بزرگ ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

61 رفتن به - رسیدن به ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

62 دوچرخه سواری کردن ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

63 گرد هم اوردن ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

64 حمل و نقل ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

65 حمل و نقل ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

66 اسم = نیرو-زور
فعل= مجبور کردن
١٣٩٧/١٠/٠٤
|

67 از خود بیرون دادن- ساطع کردن ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

68 ساطع کردن-از خود بیرون دادن ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

69 ورزش دو و میدانی ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

70 به طور روشن - به وضوح ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

71 فصل ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

72 روی زمین ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

73 کف زمین-طبقه ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

74 به ارامی-در سکوت ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

75 سکوت ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

76 ساکت ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

77 عملیات-عملکرد-عمل جراحی
١٣٩٧/١٠/٠٣
|

78 عمل کردن-عمل جراحی کردن- کار کردن- کار کردن با ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

79 دریاچه ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

80 تا به حال ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

81 تا به حال ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

82 تا به حال ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

83 درست- حق ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

84 فرد- انسان واحد-
فردی - انفرادی
١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

85 قرار دادن ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

86 جا - مکان
- در ( رتبه ای-جایی و...) قرار دادن
١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

87 دریافت - پذیرش ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

88 دریافت کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

89 توصیه ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

90 توصیه کردن - نصیحت کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

91 برنده ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

92 برنده شدن ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

93 ویران کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

94 لمس- لمس کردن- تماس- دست زدن به ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

95 شفاهی- دهانی ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

96 فورا- بلافاصله ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

97 اندازه گیری ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

98 اسم = معیار- مقیاس- اقدام
فعل= اندازه گیری کردن
١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

99 پهنا ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

100 پهن ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|